Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
06/18/2018

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၁၈.၆.၂၀၁၈ မႀ ၂၄.၆.၂၀၁၈ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

တနဂႆေႎၾဟာ ေမထုန္ရာသီမႀာ ဗုဒၭဟူးနဲႛ ပူးယႀဥ္ေနပၝတယ္။ အဂႆၝက မကာရရာသီမႀာ ဥစ္အဴဖစ္ တည္ေနဆဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဳကာသပေတးက တူရာသီမႀာ ၀ဳက ေနာက္ဴပန္သၾားေန႓ပီး ေသာဳကာက ကရကဋ္ရာသီမႀာ ရာဟုနဲႛအတူ တည္ေနပၝတယ္။ စေနဟာ ဓႎုရာသီမႀာ ၀ဳက သၾားေနဆဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေစဵးကၾက္ခန္ႛမႀန္းခဵက္

ဳကာသပေတးနဲႛ စေန ႓ဂိႂဟ္ ၂ လံုးဟာ အဴမင္အရ (၀ဳက) ေနာက္ဴပန္သၾားေနလိုႛ ေငၾေဳကး ဘၸာေရးေတၾနဲႛ ေရနံေလာင္စာ၊ သတၨႂေစဵးကၾက္ေတၾမႀာ သိသာထင္ရႀားတဲ့ အေဴပာင္းအလဲ အတက္အကဵေတၾ ဆက္လက္ ဴဖစ္ေပၞႎုိင္ပၝတယ္။ တခဵိန္တည္းမႀာပဲ အဂႆၝနဲႛ ေသာဳကာေတၾက အဴပန္အလႀန္ ဆက္သၾယ္လာမႀာမိုႛ ေရၿေစဵးကၾက္မႀာပၝ ေဴပာင္းလဲမႁေတၾ ဴဖစ္လာႎုိင္ပၝတယ္။

အခုအပတ္ ပဲေစဵးကၾက္မႀာ ေခၞေစဵးေတၾ ဴမင့္လာႎုိင္ေပမယ့္ အေရာင္းမဵားသေလာက္ အ၀ယ္ မလိုက္ဘဲ ဴဖစ္ေနလိုႛ ေစဵးဴပန္ေအးႎုိင္ပၝတယ္။ ဆန္စပၝးက ေစဵးကၾက္ထဲ အ၀င္နည္းတတ္လိုႛ ေစဵးလည္း ဴမင့္လာႎုိင္ပၝတယ္။ ေရၿေစဵးဟာ အတက္အကဵ မထင္ရႀားဘဲ ဴပန္ေအးႎုိင္ပၝတယ္။ ေငၾေစဵးကေတာ့ ဒီႎႁန္းထားမႀာပဲ ဆက္လက္ လည္ပတ္ႎုိင္ပၝတယ္။

ေနႛသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေႎၾသားသမီးေတၾက ေဘးပတ္၀န္းကဵင္ အကူအညီေတၾေဳကာင့္ ေအာင္ဴမင္မႁေတၾ ရရိႀပၝမယ္။ စီးပၾားသစ္ေတၾလည္း ခဵဲႚထၾင္ႎိုင္သလို လက္ရႀိလုပ္ငန္းေတၾလည္း အရိႀန္အဟုန္နဲႛ တိုးတက္ကိန္း ရိႀပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ အစုစပ္ေတၾ မလုပ္ဖိုႛ သတိဴပႂရပၝမယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက လုပ္ငန္းမႀာ အကိဵႂးအဴမတ္မဵားစၾာ ဴဖစ္ထၾန္း ရရိႀလာတတ္ပၝတယ္။ ေငၾေဳကးကိစၤေတၾ ေဴပာဆို ေဆာင္ရၾက္ ေအာင္ဴမင္ဖိုႚ ရိႀပၝတယ္။ အရင္းအနီႀး နည္းနည္းနဲႛ အဴမတ္ မဵားမဵား ထၾက္မယ့္ လုပ္ငန္းေတၾ လုပ္ကိုင္ရရိႀတတ္ပၝတယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက စီးပၾားေရးမႀာ အရင္ကထက္ ပိုခက္ခဲမယ့္ အေနအထားေတၾ ႒ကံႂရပၝမယ္။ မေတာ္တဆ ထိခိုက္ဒဏ္ရာေတၾလည္း ရရိႀပၝတယ္။ မိတ္ေဆၾကလည္း အားကိုးလိုႛ မရဘဲ ဴဖစ္ေနပၝမယ္။ ဒီအပတ္မႀာ စိတ္တုိ စိတ္ဴမန္တာေတၾကို ေရႀာင္ရပၝမယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက လုပ္ငန္းေတၾ လည္ပတ္မႁ ေနႀးဴပီး အဳကံအစည္ေတၾ ရည္ရၾယ္သလို ဴဖစ္မလာတတ္တဲ့ ကာလ ဴဖစ္ပၝတယ္။ လုပ္ငန္းမႀာ အတိုက္အခံလုပ္၊ ႓ပိႂင္ဆိုင္သူေတၾ ဆက္ရႀိေန႓ပီး လုပ္ငန္းထိခိုက္မႁေတၾလည္း ရိႀလာနိုင္ပၝတယ္။ မိတ္ေဆၾေတၾရဲႚ အ႒ကံဥာဏ္ ယူပၝ။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက စီးပၾားတက္၊ လုပ္ငန္း ေအာင္ဴမင္မယ့္ အခဵိန္ပၝပဲ။ လုပ္ငန္းမႀာ မိတ္ေဆၾ အေပၝင္းအသင္းေတၾကလည္း ၀ိုင္း၀န္းကူညီဳကလို့ အဆင္ေဴပလၾယ္ေနပၝမယ္။ လုပ္ငန္းေဟာင္းေရာ အလုပ္သစ္မႀာပၝ တိုးခဲဵႚ ေအာင္ဴမင္နိုင္တဲ့ ကာလလည္း ဴဖစ္ပၝတယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက ဳကံစည္တာတစ္မဵိႂး ဴဖစ္လာတာက တစ္ဴခား အလဲၾေတၾ ဆက္တိုက္ ႒ကံႂရတတ္ပၝတယ္။ ကိုယ္နဲႛ မဆိုင္တဲ့ အလုပ္ပိုေတၾ တာ၀န္ဳကီးေတၾ ဳကား၀င္ ထမ္းေပးရတတ္ပၝတယ္။ လုပ္ငန္းအေပၞ စိတ္၀င္စားမႁ နည္းလာတတ္ပၝတယ္။

စေနသားသမီးေတၾက လုပ္ငန္းမႀာ အဖုအထစ္ေတၾ၊ အဆင္မေဴပတာေတၾ ေတာက္ေလႀဵာက္ ဳကံႂရနိုင္ပၝတယ္။ ကိုယ့္လုပ္ငန္းမႀာ မေတာ္တဆ အရံႁးဴပတာ၊ အကဵပ္ရိုက္တာေတၾ ဴဖစ္နိုင္ေပမယ့္ တဴခားသူလုပ္ငန္းနဲႛ ေပၝင္းထားတဲ့ စပ္တူရႀယ္ယာေတၾမႀာ အကိဵႂးရိႀပၝလိမ့္မယ္။

ဒီအပတ္ ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာေနႛဟာ အေကာင္းအဆုိး မထင္ရႀားတဲ့ သာမန္ရက္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အဂႆၝေနႛဟာ ဴပႍဒၝး ဴဖစ္ေပမယ့္ အ႓မိတၨစုတ္လည္း ဴဖစ္လိုႛ အညံ့ကေန အေကာင္း ဴဖစ္လာႎုိင္ပၝတယ္။ ဗုဒၭဟူးေနႛဟာ မနက္ပုိင္းမႀာ ရက္ရာဇာ ဴဖစ္႓ပီး မၾန္းလၾဲရင္ ဴပႍဒၝး ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဳကာသပေတး၊ ေသာဳကာနဲႛ စေနေနႛေတၾဟာ သာမန္ရက္ေတၾ ဴဖစ္ပၝတယ္။ တနဂႆေႎၾေနႛဟာ ရက္ရာဇာ ဴဖစ္ပၝတယ္။