Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
06/26/2017

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၂၆.၆.၂၀၁၇ မႀ ၂.၇.၂၀၁၇ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား


တနဂႆေႎၾ၊ အဂႆၝနဲႛ ဗုဒၭဟူးေတၾဟာ ေမထုန္ရာသီမႀာ အတူတကၾ ရပ္တည္္ေနပၝတယ္။ ဳကာသပေတးက ကန္ရာသီမႀာ တည္ေနပၝ တယ္။ ေသာဳကာက ၂၉ ရက္ေနႛမႀာ ႓ပိႍရာသီကုိ ကူးေဴပာင္းပၝမယ္။ စေနဟာ ႓ဗိစာၦရာသီမႀာ ေနာက္ဴပန္သၾားေန႓ပီး ရာဟုကိတ္ေတၾက သိဟ္နဲႛ ကုမ္ရာသီေတၾမႀာ ဆက္လက္ တည္ရႀိေနပၝတယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေစဵးကၾက္ခန္ႛမႀန္းခဵက္

ေရနံေလာင္စာ၊ တၾင္းထၾက္ပစၤည္းနဲႛ သတၨႂေတၾကို ေဖာ္ညၿန္းသလို ဆီနဲႛ ဆီထၾက္သီးႎႀံေတၾပၝ စုိးမိုးတဲ့ စေန႓ဂိႂဟ္ဟာ ဓႎုရာသီမႀာ ၀ဳက (ေနာက္ဴပန္) သၾားရာကေန ႓ဗိစာၦရာသီအထိ ေရာက္လာပၝတယ္။ အသၾားႎႁန္းေဖာက္ေနတဲ့ စေနဟာ သိဟ္ရာသီက ရာဟုကို ဴမင္ယႀဥ္ ဆက္သၾယ္ေနတာမုိႛ ေဖာ္ဴပပၝေစဵးကၾက္ေတၾ လုပ္ငန္းေတၾမႀာ မေမႀဵာ္လင့္ထားတဲ့ အဴဖစ္အပဵက္ေတၾ အတက္အကဵေတၾ လႁပ္ရႀားလာႎုိင္ပၝတယ္။

အခုအပတ္ ပဲေစဵးကၾက္မႀာ အေရာင္းမဵား႓ပီး ေစဵးေအးလာမဵႂိးေတၾ ဴဖစ္လာႎုိင္ပၝတယ္။ ေစဵးကလည္း အတက္အကဵ မ႓ငိမ္ဘဲ လႁပ္ရႀားမႁ မဵားႎုိင္ပၝတယ္။ ဆန္စပၝးဟာ ေစဵးမေကာင္းႎုိင္ေပမယ့္ အေရာင္းနည္း၊ အ၀ယ္မဵားလိုႛ တက္ရိပ္ ဴပန္ရႀိလာႎုိင္ပၝတယ္။ ေရၿေစဵးက ဒီအပတ္မႀာ ကဵဖုိႛ အလားအလာ ရႀိေန႓ပီး ေငၾေစဵးက လႁပ္ရႀားမႁ ဴမန္ဆန္ႎုိင္ပၝတယ္။

ေနႛသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေႎၾသားသမီးေတၾက လုပ္ငန္းမႀာ အေႎႀာင့္အယႀက္၊ အခက္အခဲေတၾ ေပၞေပၝက္လာကိန္း ရိႀပၝတယ္။ အရင္းႎႀီးဆံုးေတၾက အတိုက္အခံ လုပ္၊ ဒုကၡေပးသူေတၾ ေပၞလာတတ္ပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ အခက္အခဲဳကားက ထိုးေဖာက္ ေအာင္ဴမင္နိုင္မယ့္ အေနအထားလည္း ရိႀေနပၝတယ္။ မိတ္ေဆၾေကာင္းေတၾ၊ ဆရာသမားေတၾက ကူညီမစတတ္ပၝတယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက အကုန္အကဵမဵား၊ စိတ္ညစ္ပင္ပန္းရမယ့္ ကာလ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ခင္မင္ရင္းႎီႀးသူေတၾနဲ့ အဆင္မေဴပဴဖစ္၊ စကားမဵား၊ လမ္းခဲၾရတတ္ပၝတယ္။ လူမႁေရးပိုင္း ဴပႍနာေတၾေဳကာင့္ စီးပၾားေရးမႀာပၝ လာထိခိုက္ႎုိင္ပၝတယ္။ ဒီအခိဵန္မႀာ အိတ္ေပၝက္နဲႛ ဖားေကာက္သလို ေငၾ၀င္သမႀဵ ဴပန္ထၾက္ဖိုႛ အသင့္ ဴဖစ္ေနတတ္ပၝတယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက အေပၝင္းအသင္း ဒုကၡေပးလိုႛ စီးပၾားေရးမႀာ ဂယက္ရိုက္တတ္ပၝတယ္။ လုပ္ငန္းမႀာ မိတ္ရင္းေဆၾရင္းေတၾ၊ ေဖာက္သည္ေတၾက ညစ္တာခံရတတ္႓ပီး ကိုယ္တိုင္ကလည္း အလကားေန စိတ္တိုေနတတ္ပၝတယ္။ စိတ္ဴမန္လက္ဴမန္နဲႛ ဇၾတ္တရၾတ္ လုပ္မိလိုႛ ဆံုးရံႁးမႁေတၾ ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။ ဒီအခိဵန္မႀာ အသၾားအလာနဲႛ အေဴပာဆို ကတိက၀တ္ေတၾ ေပးတာ ဂရုဴပႂရပၝမယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက စီးပၾားတက္၊ လာဘ္ပၾင့္၊ ေငၾရၿင္ေနမယ့္ ကာလ ေရာက္လာပၝ႓ပီ။ စိတ္ခဵမ္းသာစရာ သတင္းစကားေတၾ ဳကားသိရတတ္႓ပီး အ႒ကီးအကဲေတၾက ေစာင္မဳကည့္ရႁတတ္ပၝတယ္။ လုပ္ငန္းမႀာ ဳကားခံပဲၾစားထက္ ကိုယ္တိုင္ လူလံုးဴပ တိုက္ရိုက္ ေဴပာဆို ဆက္ဆံတာ ပိုအရာေရာက္ပၝလိမ့္မယ္။ လူဳကားထဲ ထင္ရႀားေပၞလၾင္႓ပီး နာမည္ဂုဏ္သတင္း ေမၿးပဵံႚတတ္ပၝတယ္။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက ရင္းနီႀးဴမႀႂပ္ႎႀံထားသမႀဵ ေငၾေပၞအဴမတ္ထၾက္မယ့္ ကာလ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဳကားေပၝက္ေတၾကလည္း ေငၾ၀င္တတ္႓ပီး စိတ္က ႒ကံစည္ေတာင့္တသမႀဵ လိုတိုင္းတ ဴပည့္ႎိုင္မယ့္ အခိဵန္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ မိတ္ေဆၾရင္းေတၾက ကိုယ့္ကို အရာရာ ကူညီ ေစာင့္ေရႀာက္တတ္႓ပီး ကိုယ္တိုင္ကလည္း ေပဵာ္ပဲၾရၿင္ပဲၾေတၾနဲႛ လံုးပန္းေနရတတ္ပၝတယ္။ စိတ္ကူးေကာင္းေတၾ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႎိုင္ပၝလိမ့္မယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက ဒီအခိဵန္မႀာ အသၾားမေတာ္တစ္လႀမ္း၊ စကားကံၾဵ ႎုတ္မရဆိုတဲ့ သတိထားရမယ့္ကာလကို ေရာက္လာပၝတယ္။ စကားမႀား၊ ကတိပဵက္လိုႛ နာမည္ပၝ ပဵက္ရတတ္သလို ကိုယ္ေဴပာလိုက္တဲ့ စကားေဳကာင့္ နစ္နာမႁေတၾ ေတာက္ေလႀဵာက္ ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။ အသၾားအလာ ဆင္ဴခင္ရမႀာ ဴဖစ္႓ပီး စၾပ္စဲၾေဴပာဆိုခံရတာ၊ အမႀားေတၾ ဆက္တိုက္ လုပ္မိတာေတၾ ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။

စေနသားသမီးေတၾက ဘာလုပ္လုပ္ ဘာ႒ကံ႒ကံ အစေကာင္းသေလာက္ အဆံုးသတ္ အဖဵားရႀႃးသၾားတတ္ပၝတယ္။ စီးပၾားေရးမႀာ အထစ္အေငၝ့ေတၾ၊ မထင္မႀတ္တဲ့ ဆံုးရံႁးမႁေတၾ ႒ကႂံရတတ္႓ပီး ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ေတၾ မႀားယၾင္းသၾားတတ္ပၝတယ္။ ဒီအခိဵန္မႀာ ရည္ရၾယ္ခဵက္ ရိႀရိႀ ႒ကိႂးစား လုပ္ကိုင္တာထက္ ရည္ရၾယ္ခဵက္မဲ့႓ပီး စိတ္ကူးေပၝက္သလို လုပ္လိုက္တဲ့ လုပ္ငန္းေတၾက ပိုအကဵႂိးေပးတတ္ပၝတယ္။

ဒီအပတ္ ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာေနႛဟာ အ႓မိတၨစုတ္ရက္ ဴဖစ္လုိႛ ဒီအပတ္မႀာ အေကာင္းဆံုးေနႛ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အဂႆၝေနႛဟာ ေရႀာင္ရမယ့္ ဴပႍဒၝးရက္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဗုဒၭဟူးေနႛဟာ မနက္ပုိင္းမႀာ ရက္ရာဇာ ဴဖစ္႓ပီး မၾန္းလၾဲရင္ ဴပႍဒၝး ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဳကာသပေတးေနႛဟာ ၀ၝရမိတၨႂ႒ကီးနဲႛ သမားဴဖႃ၊ ရက္ယုတ္မာေတၾ ဆံုလိုႛ သတိထားရပၝမယ္။ ေသာဳကာေနႛကလည္း ၀ၝရမိတၨႂငယ္နဲႛ ရက္ပုပ္ေတၾ ဆံုပၝတယ္။ အေႎႀာင့္အယႀက္မဵားတတ္ပၝတယ္။ စေနေနႛဟာ သာမန္ရက္ ဴဖစ္႓ပီး တနဂႆေႎၾေနႛက သန္ႛရႀင္းတဲ့ ရက္ရာဇာေနႛေကာင္း ဴဖစ္ပၝတယ္။