Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
08/21/2017

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၂၁.၈.၂၀၁၇ မႀ ၂၇.၈.၂၀၁၇ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

တနဂႆေႎၾဟာ သူပုိင္ကသစ္အားရႀိတဲ့ သိဟ္ရာသီမႀာ တည္ေန႓ပီး ေနာက္ဴပန္သၾားေနတဲ့ ဗုဒၭဟူးနဲႛအတူ ပူးယႀဥ္ေနပၝတယ္။ အဂႆၝက ၂၇ ရက္ေနႛမႀာ သိဟ္ရာသီကုိ ကူးေဴပာင္းပၝမယ္။ ဳကာသပေတးက ကန္ရာသီမႀာ တည္ေနဆဲ ဴဖစ္႓ပီး ေသာဳကာက ၂၁ ရက္ေနႛမႀာ ကရကဋ္ ရာသီကုိ ကူးေဴပာင္းပၝမယ္။ စေနက ႓ဗိစာၦရာသီမႀာ တည္ေန႓ပီး ၂၅ ရက္ေနႛမႀာ အတည့္ ဴပန္သၾားပၝမယ္။ ရာဟုက ကရကဋ္ရာသီမႀာ တည္ေနပၝတယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေစဵးကၾက္ခန္ႛမႀန္းခဵက္

ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႁ ကိုယ္စားဴပႂ႓ဂိႂဟ္ ဗုဒၭဟူးဟာ ေနာက္ဴပန္သၾားေန႓ပီး တနဂႆေႎၾနဲႛအတူ သိဟ္ရာသီမႀာ ပူးယႀဥ္လာပၝတယ္။ သတင္းမဵႂိးစံုေဳကာင့္ ေစဵးကၾက္ အတက္အကဵ မဵားႎုိင္႓ပီး စာခဵႂပ္စာတမ္း ေဖာက္ဖဵက္မႁ၊ လိမ္လည္မႁနဲႛ အတုအပ ဴပႂလုပ္မႁေတၾ ေပၝမဵား လာႎုိင္ပၝတယ္။

အခုအပတ္ ပဲေဈးကၾက္က အတက္အကဵ လႁပ္ရႀားမႁ မဵားႎုိင္႓ပီး အေရာင္းအ၀ယ္ေတၾလည္း မေကာင္းဘဲ ဴဖစ္ေနတတ္ပၝတယ္။ ခန္ႛမႀန္းရခက္တဲ့ အေဴခအေနမဵႂိးေတၾလည္း ဴဖစ္ႎုိင္ပၝတယ္။ ဆန္စပၝးက အေရာင္းမဵားလုိႛ ေစဵးနည္းနည္း ေအးႎုိင္ပၝတယ္။ ေရၿေစဵးကေတာ့ အေရာင္းမဵား၊ ေခၞေစဵး ေအးလိုႛ ေစဵးကဵရိပ္ ဴပန္ဆင္းလာႎုိင္ပၝတယ္။ အတက္အကဵလည္း မဵားႎုိင္ပၝတယ္။

ေနႛသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေႎၾသားသမီးေတၾက လုပ္ငန္း၀င္ေငၾအဴပင္ တဴခားဆီကေနလည္း ေငၾေဳကး လာဘ္လာဘေတၾ ၀င္ေနတတ္ပၝတယ္။ လက္ရႀိလုပ္ငန္း ေကာင္းေပမယ့္ လုပ္ငန္းအသစ္ ခဵဲႚထၾင္တာမဵႂိး မလုပ္သင့္ ေသးပၝဘူး။ ကဵန္းမာေရး သတိထားရပၝမယ္။ ေငၾေဳကးေတၾကို စၾန္ႛစား ရင္းႎႀီးဴမႀႂပ္တာမဵႂိး မလုပ္သင့္ဘဲ အေဴခအေန ေစာင့္ဆုိင္းသင့္ပၝတယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက မထင္မႀတ္ဘဲ ေငၾအလံုးအရင္းနဲ့ ဆံုးရံႁး နစ္နာရတတ္ပၝတယ္။ ေငၾေဳကးကိစၤနဲ့ ပက္သက္ရင္ အထူးသတိထား ေဆာင္ရၾက္ပၝ။ အမႀားအယၾင္းေတၾ ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။ သူမဵားေငၾေဳကးကိစၤမႀာ ဳကား၀င္မိရင္း စိုက္ေလဵာ္ရတတ္ပၝတယ္။ ေပးထားတာေတၾ ရစရာေတၾ ဳကန္ႛဳကာႎုိင္ပၝတယ္။ လုပ္ငန္းေတၾလည္း ရပ္ဆုိင္းမတတ္ ေႎႀးေကၾးလာတတ္ပၝတယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက ဒီအပတ္မႀာ ဘာမႀ ေရေရရာရာ မရိႀဘဲ အ႒ကံအစည္ေတၾလည္း အေကာင္အထည္ မေဖာ္ဴဖစ္ဘဲ အခိဵန္ေတၾ ကုန္သၾားတတ္ပၝတယ္။ လုပ္ငန္းမႀာ အတိုက္အခံေတၾ မဵားလာတတ္႓ပီး အေပၝင္းအသင္းကလည္း အားကိုးစရာမရိႀ ဴဖစ္ေနတတ္ပၝတယ္။ လုပ္ခဵင္တာေတၾ မဵားေနလိုႛ ဦးတည္ရာ ေပဵာက္သလို ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက ရင္းႎႀီးရသူေတၾရဲႚ ေကာင္းမႁေဳကာင့္ စီးပၾားဴဖစ္ အကဵႂိး ရိႀမယ့္ကာလ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ရပ္ေ၀းတိုင္းတပၝးကေန အဆက္အသၾယ္ေတၾ၊ အခၾင့္အလမ္းေတၾ ရရိႀတတ္ပၝတယ္။ လုပ္ငန္းသစ္ေတၾလည္း တိုးခဵဲႚရတတ္ပၝတယ္။ လူမႁအဆက္အသၾယ္ကေန ကိုယ့္အတၾက္ အကဵႂိးအဴမတ္႒ကီးတဲ့ ခၾင္ေတၾ လက္ထဲ ေရာက္လာတတ္ပၝတယ္။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက တစ္ပတ္လံး လူေရာစိတ္ပၝ အ႓ငိမ္မေနရဘဲ ပင္ပန္း လႁပ္ရႀားေနရတတ္ပၝတယ္။ ကိုယ့္ေငၾကိစၤအဴပင္ သူတပၝးေငၾေဳကးကိစၤေတၾေဳကာင့္ ေခၝင္းပူစိတ္ရႁပ္ ဴဖစ္ရတတ္ပၝတယ္။ အ႒ကံအစည္ေတၾ မႀားယၾင္းလိုႛ ဆံုးရံႁးနစ္နာစရာေတၾ ႒ကႂံရတတ္ပၝတယ္။ အတိုက္အခံေတၾလည္း မဵားေနတဲ့ ကာလ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက အလုပ္ထဲ စိတ္အလိုမကဵစရာေတၾ မဵားလာတတ္ပၝတယ္။ လက္ရႀိအလုပ္မႀာ မေပဵာ္ပုိက္တာ၊ စိတ္ကုန္တာေတၾ ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ အေဴပာင္းအလဲ လုပ္ဖိုႛ မသင့္ေသးပၝဘူး။ လုပ္ငန္းအသစ္ လုပ္ရင္ ေအာင္ဴမင္ႎုိင္ေပမယ့္ တစ္ဖက္မႀာ စိတ္အေႎႀာင့္အယႀက္ေတၾ မဵားေနတတ္ပၝတယ္။ စကားမဵားရန္ဴဖစ္ရတာေတၾ၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေဳကာင့္ စိတ္ညစ္ တာေတၾ ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။

စေနသားသမီးေတၾက ကံေကာင္းခဵိန္ကို ေရာက္ေနပၝတယ္။ လုပ္ေနတဲ့ အလုပ္ေတၾမႀာ ေမႀဵာ္လင့္တာထက္ ပိုေအာင္ဴမင္ႎုိင္ပၝတယ္။ လုပ္ငန္းအေဟာင္းေရာ အသစ္ပၝ အကဵႂိးေပး ေအာင္ဴမင္ဖုိႛ ရႀိပၝတယ္။ ထီေပၝက္သလို ေငၾ၀င္တာေတၾ ႒ကံႂရပၝမယ္။ စိတ္ခဵမ္းသာ ကိုယ္ကဵန္းမာစၾာနဲႛ လုပ္ငန္းေတၾ ေဆာင္ရၾက္ေအာင္ဴမင္ႎိုင္ပၝတယ္။ အဳကီးအကဲ၊ ဆရာသမားနဲႛ မိတ္ေဆၾအေပၝင္းအသင္းေတၾဆီကလည္း အကူအညီေတၾ ရရႀိပၝလိမ့္မယ္။

ဒီအပတ္ ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္  

တနလႆာေနႛဟာ လကၾယ္ရက္ ဴဖစ္လုိႛ အေရး႒ကီးလုပ္ငန္းေတၾ မစသင့္ပၝဘူး။ အဂႆၝေနႛဟာ သာမန္ရက္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဗုဒၭဟူးေနႛဟာ ဴပႍဒၝးနဲႛ ၀ၝရမိတၨႂေတၾ ဆံုေပမယ့္ အ႓မိတၨစုတ္ရက္ ဴဖစ္လုိႛ အခက္အခဲဳကားက ေအာင္ဴမင္ေစတတ္ပၝတယ္။ ဳကာသပေတးေနႛဟာ ရက္ရာဇာ ဴဖစ္ေပမယ့္ ရႀမ္းရက္၊ သမားဴဖႃေတၾ ဆံုလိုႛ အေႎႀာင့္အယႀက္ ရႀိႎုိင္ပၝတယ္။ ေသာဳကာေနႛဟာ ေရႀာင္ရမယ့္ ဴပႍဒၝး ဴဖစ္ပၝတယ္။ စေနေနႛက ရက္ရာဇာနဲႛ အ႓မိတၨစုတ္ေတၾ ဆံုလိုႛ ဒီအပတ္ အေကာင္းဆံုး ေနႛရက္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ တနဂႆေႎၾေနႛဟာ သာမန္ရက္ ဴဖစ္ပၝတယ္။