Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
03/19/2018

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၁၉.၃.၂၀၁၈ မႀ ၂၅.၃.၂၀၁၈ အထိ)


ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

တနဂႆေႎၾဟာ မိန္ရာသီမႀာ ဗုဒၭဟူး၊ ဥစ္ပုိင္ရႀင္ ေသာဳကာတုိႛနဲႛ ပူးယႀဥ္ေနပၝတယ္။ အဂႆၝဟာ ဓႎုရာသီမႀာ စေနနဲႛအတူ ရပ္တည္႓ပီး မိန္ရာသီက ႓ဂိႂဟ္ ၃ လံုးကို ဆက္သၾယ္ထားပၝတယ္။ ဳကာသပေတးက တူရာသီမႀာ ၀ဳက (ေနာက္ဴပန္) သၾားေန႓ပီး ရာဟု၊ကိတ္က ကရကဋ္နဲႛ မကာရရာသီေတၾမႀာ ဆက္လက္ တည္ရႀိေနပၝတယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေစဵးကၾက္ခန္ႛမႀန္းခဵက္

ဒီအပတ္မႀာ ေငၾေဳကး၊ ဘၸာေရးေစဵးကၾက္ေတၾကို လၿမ္းမုိးတဲ့ ဳကာသပေတး႓ဂိႂဟ္ဟာ ၀ဳက ေနာက္ဴပန္ လည္ပတ္ေန႓ပီ ဴဖစ္ပၝတယ္။ မဵားေသာအားဴဖင့္ ဳကာသပေတး ေနာက္ဴပန္ သၾားတဲ့အခၝမႀာ ေငၾလဲႎႁန္းေတၾ ကေမာက္ကမဴဖစ္တာ၊ ဘၸာေရးေစဵးကၾက္ေတၾ တည္႓ငိမ္မႁ ကင္းမဲ့႓ပီး ေမႀဵာ္မႀန္းသလို ဴဖစ္မလာတာေတၾ ႒ကံႂေတၾႛရတတ္ပၝတယ္။ ဒီလို သက္ေရာက္မႁဟာ လပုိင္းအထိ တည္ရႀိႎုိင္ပၝတယ္။

အခုအပတ္ ပဲေဈးကၾက္မႀာ အေရာင္းအ၀ယ္ေတၾ မႀန္လာႎုိင္ေပမယ့္ ေစဵးႎႁန္းေတၾက ခန္ႛမႀန္းရ ခက္ေအာင္ အေဴပာင္းအလဲေတၾ ဴမန္ဆန္ႎုိင္ပၝတယ္။ ေစဵးကဵႎုိင္ေဴခက ပုိမဵားေနပၝတယ္။ ဆန္ စပၝးက ေစဵးတက္ရိပ္ ဴဖစ္လာႎုိင္ပၝတယ္။ ေရၿေစဵးက ကဵရိပ္သန္းႎုိင္႓ပီး ေငၾေစဵးက လႁပ္ရႀားမႁ မဵားလာႎုိင္ပၝတယ္။

ေနႛသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေႎၾသားသမီးေတၾက လုပ္ငန္းမႀာ အေနႀာင့္အယႀက္၊ အခက္အခဲေတၾအမဵႂိးမဵႂိး ေပၞေပၝက္လာကိန္း ရိႀပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ အခက္အခဲေတၾဳကားကလည္း ထိုးေဖာက္ ေအာင္ဴမင္နိုင္ပၝလိမ့္မယ္။ မိတ္ေဆၾေကာင္းနဲႛ ဆရာသမားေတၾက ကူညီမစတတ္ပၝတယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက အကုန္အကဵမဵား႓ပီး စိတ္ညစ္ပင္ပန္းရမယ့္ ကာလ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ခင္မင္ရင္းနီႀးသူေတၾနဲ့ အဆင္မေဴပဴဖစ္၊ စကားမဵားရတတ္ပၝတယ္။ လူမႁေရး ဴပႍနာေတၾေဳကာင့္ စီးပၾားေရးမႀာပၝ လာထိခိုက္နိုင္ပၝတယ္။ ေငၾကုန္ေဳကးကဵ မဵားေနပၝမယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက အေပၝင္းအသင္း ဒုကၡေပးလို့ စီးပၾားေရးမႀာ ဂယက္ရိုက္တတ္ပၝတယ္။ မိတ္ရင္းေဆၾရင္းေတၾ၊ ေဖာက္သည္ေတၾက ညစ္တာ ခံရတတ္ပၝတယ္။ စိတ္ဴမန္လက္ဴမန္နဲ့ စၾတ္တရၾတ္ လုပ္မိလိုႛလည္း ဆံုးရံႁးမႁေတၾ ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။ စိတ္ရႀည္ သည္းခံဖိုႛ လိုပၝမယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက စီးပၾားတက္၊ လာဘ္ပၾင့္၊ ေငၾရၿင္ေနမယ့္ ကာလ ေရာက္လာပၝဴပီ။ အဳကီးအကဲေတၾက ေစာင္မဳကည့္ရႁတတ္ပၝတယ္။ လုပ္ငန္း ခဵဲႚထၾင္ရင္ ေကာင္းပၝတယ္။ လုပ္ငန္းမႀာ ဳကားခံပဲၾစားထက္ ကိုယ္တိုင္ေဴပာဆိုဆက္ဆံတာ ပိုအရာေရာက္ပၝလိမ့္မယ္။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက ရင္းနီႀးဴမႀုပ္နံႀထားသမႀဵ ေငၾေပၞအဴမတ္ထၾက္မယ့္ ကာလ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဳကားေပၝက္ေတၾကလည္း ေငၾ၀င္တတ္ဴပီး စိတ္က ဳကံစည္ေတာင့္တသမႀဵ လိုတိုင္းတ ဴပည့္နိုင္မယ့္ အခိဵန္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ မိတ္ေဆၾရင္းေတၾက ကူညီပၝလိမ့္မယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက ဒီအခိဵန္မႀာ အသၾားမေတာ္တစ္လႀမ္း၊ စကားကံၾဵ နုတ္မရဆိုတဲ့ သတိထားရမယ့္ကာလကို ေရာက္လာပၝတယ္။ စကားမႀား၊ ကတိပဵက္လို့ နာမည္ပၝ ပဵက္ရတတ္သလို စကားေဳကာင့္ နစ္နာမႁေတၾ ေတာက္ေလႀဵာက္ ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။

စေနသားသမီးေတၾက ဘာလုပ္လုပ္ ဘာဳကံဳကံ အစေကာင္းသေလာက္ အဆံုးသတ္ အဖဵားရႀႃးသၾားတတ္ပၝတယ္။ စီးပၾားေရးမႀာ အထစ္အေငၝ့ေတၾ၊ မထင္မႀတ္တဲ့ ဆံုးရံႁးမႁေတၾ ႒ကံႂရတတ္႓ပီး ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ေတၾ မႀားယၾင္းသၾားတတ္ပၝတယ္။ တုိင္ပင္႓ပီးမႀသာ လုပ္ပၝ။

ဒီအပတ္ ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာေနႛဟာ အ႓မိတၨစုတ္ရက္ ဴဖစ္လုိႛ ေဆာင္သင့္ပၝတယ္။ အဂႆၝေနႛက သာမန္ရက္ ဴဖစ္႓ပီး ဗုဒဟူးက ရက္ရာဇာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဳကာသပေတးေနႛက ဴပႍဒၝးနဲႛ ၀ၝရမိတၨႂေတၾ ဆံုေနလိုႛ ေရႀာင္ရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ေသာဳကာေနႛက ရက္ရာဇာ ဴဖစ္ေပမယ့္ ၀ၝရမိတၨႂနဲႛ သမားဴဖႃလည္း ဴဖစ္ေနလုိႛ အေႎႀာင့္အယႀက္ ရႀိတတ္ပၝတယ္။ စေနေနႛဟာ ဴပႍဒၝးနဲႛ ရႀမ္းရက္ေတၾ ဆံုေနလိုႛ ေရႀာင္ရမႀာ ဴဖစ္႓ပီး တနဂႆေႎၾက သာမန္ရက္ ဴဖစ္ပၝတယ္။