Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
04/24/2017

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

တနဂႆေႎၾဟာ မိႍရာသီမႀာ ဥစ္အဴဖစ္ အားေကာင္းစၾာ တည္ေန႓ပီး ေနာက္ဴပန္သၾားတဲ့ ဗုဒၭဟူးနဲႛအတူ ပူးယႀဥ္ေနပၝတယ္။ အဂႆၝက ႓ပိႍရာသီမႀာ တည္႓ပီး ကန္ရာသီက ေနာက္ဴပန္သၾားေနတဲ့ ဳကာသပေတးရဲႚ အဴမင္ကို ရရႀိထားပၝတယ္။ ေသာဳကာက မိန္ရာသီမႀာ တည္႓ပီး ကန္ရာသီက ဳကာသပေတးနဲႛ ဆက္သၾယ္ထားပၝတယ္။ စေနက ဓႎုရာသီမႀာ ေနာက္ဴပန္သၾားေနဆဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေစဵးကၾက္ခန္ႛမႀန္းခဵက္

ဘၸာေရး ေငၾေဳကးေဈးကၾက္ေတၾကို စိုးမုိးတဲ့ ဳကာသပေတးဟာ ရန္အိမ္ ဴဖစ္တဲ့ ကန္ရာသီမႀာ တည္ေန႓ပီး ႓ပိႍရာသီက အဂႆၝနဲႛ မိန္ရာသီက ေသာဳကာေတၾကို ဆက္သၾယ္ ဴမင္ယႀဥ္ထားပၝတယ္။

အေရာင္းအ၀ယ္ေတၾ၊ ကတိစာခဵႂပ္ေတၾ ဆက္သၾယ္မႁေတၾနဲႛ ဆုိင္တဲ့ ဗုဒၭဟူးကလည္း မိႍရာသီမႀာ တနဂႆေႎၾနဲႛ ယႀဥ္႓ပီး ေနာက္ဴပန္သၾားေနပၝတယ္။ ဒီအခဵက္ေတၾေဳကာင့္ စေတာ့ ရႀယ္ယာ၊ ေငၾေဳကးနဲႛ စာခဵႂပ္ ေရာင္း၀ယ္မႁေတၾမႀာ မထင္မႀတ္တဲ့ အလႀည့္အေဴပာင္းေတၾ ရုတ္ခဵည္း ေပၞေပၝက္ ဴဖစ္တည္ႎုိင္ပၝတယ္။ ေငၾလဲႎႁန္းေတၾလည္း ေဴပာင္းလဲမႁ အလၾန္ ဴမန္ဆန္ ဳကမ္းတမ္းလာႎုိင္တယ္လုိႛ သံုးသပ္ရပၝတယ္။

အခုအပတ္ကုိ ဳကည့္ရင္ေတာ့ ပဲေစဵးကၾက္ အတန္သင့္ တည္႓ငိမ္မႁ ရႀိလာႎုိင္႓ပီး ေရာင္း၀ယ္သူေတၾ အကဵႂိးရႀိလာႎုိင္ပၝတယ္။ ဆန္စပၝးက အေရာင္းအ၀ယ္ မေကာင္းဘဲ ေဈးလည္း ေအးႎုိင္ပၝတယ္။ ေရၿေစဵးဟာ ဒီအပတ္မႀာ အတက္အကဵ နည္းပၝးႎုိင္႓ပီး တက္ရိပ္က ပိုအားသာေနပၝတယ္။ ေငၾေစဵးက ခပ္ေအးေအးပဲ ရႀိနုိင္ပၝတယ္။

ေနႛသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေႎၾသားသမီးေတၾက ဒီတစ္ပတ္မႀာ ကဵန္းမာေရးအစ စီးပၾားေရးအဆံုး အစစအရာရာ ကံတရားက မဵက္ႎႀာသာေပးေနတတ္ပၝတယ္။ အ႒ကီးအကဲေတၾ ေနရာေပးတာ ခံရသလို မိတ္ေဆၾေတၾကလည္း အရန္သင့္ ကူညီဖိုႛ ရႀိေနပၝမယ္။ ဘာလုပ္လုပ္ ရံၿႚကိုင္ ေရၿဴဖစ္သလို ေအာင္ဴမင္ႎုိင္တဲ့ ကာလ ဴဖစ္ပၝတယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက ၀င္ေငၾေကာင္း လာဘ္ရၿင္ေနမယ့္ အခိဵန္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဟိုကဒီက ေနရာေပၝင္းစံု လုပ္ငန္းေပၝင္းစံုကေန ေငၾ၀င္လမ္း ေဴဖာင့္ဴပီး စိတ္ခဵမ္းသာ ေပဵာ္ရၿင္ရမႀာပၝ။ လုပ္ငန္းသစ္ေတၾ စတင္ႎုိင္ေပမယ့္ အရမ္းကာေရာ မစၾန္ႛစားဖိုႛနဲႛ ကံကုိယံု ဆူးပံုနင္းသလို မလုပ္မိဖိုႛ သတိထားရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက ကံနိမ့္ေနတဲ့ အခိဵန္ကို ဴဖတ္သန္းေနရပၝတယ္။ ကိုယ္ေရာစိတ္ပၝ အသၾားအလာက အစ အစားအေသာက္အဆံုး သတိထားေနထိုင္ရပၝမယ္။ စီးပၾားေရးေရာ လူမႁေရးပၝ အေနႀာင့္အယႀက္ အဖဵက္ေတၾ မဵားလိုႛ စိတ္ဆင္းရဲစရာေတၾ မဵားေနတတ္ပၝတယ္။ မေတာ္တဆ ထိခိုက္ဒဏ္ရာေတၾလည္း ရတတ္ပၝတယ္။ ဘာလုပ္လုပ္ စိတ္ေလႀဵာ့ သည္းခံဴပီး လုပ္ရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက လုပ္ငန္းမႀာ အား႒ကီးတဲ့ အတိုက္အခံေတၾနဲ့ ရင္ဆိုင္တိုးတတ္ပၝတယ္။ ဘာလုပ္လုပ္ အ႓ပီးမသတ္ဘဲ အခဵိန္ေတၾကုန္တာပဲ အဖတ္တင္ႎုိင္ပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ မိတ္ေဆၾရဲႚ အကူအညီကုိ ယူ႓ပီး အဆင္ေဴပေအာင္ ဖန္တီးႎုိင္ပၝတယ္။ ဘာေတၾပဲ ႒ကံစည္ လုပ္ကိုင္ပၝေစ အဖဵားရႀႃးသၾားတတ္တာ ဒီကာလပၝပဲ။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက အ႒ကီးအကဲ အုပ္ခဵႂပ္သူပိုင္းဆီက အကူအညီေတၾ အခၾင့္အေရးေတၾ ရရိႀမယ့္ ကာလ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ကိုယ္တိုင္ကလည္း အ႒ကံဥာဏ္ေတၾကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႎုိင္႓ပီး စီးပၾားေရးအခၾင့္အလမ္းသစ္ေတၾ ေတၾႛရိႀ ေအာင္ဴမင္တတ္ပၝတယ္။ ၀င္ေငၾတိုး၊ စီးပၾားတက္နိုင္ဴပီး ဘာသာေရး အလႀႃအတန္းေတၾလည္း ဒီကာလမႀာ ေဆာင္ရၾက္ရကိန္း ရိႀပၝတယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက အလုပ္မဵား၊ တာ၀န္ ဖိစီး႓ပီး အာရံုေတၾ ေနာက္ေနမယ့္ အခိဵန္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ တစ္ပတ္တာလံုး အ႓ငိမ္မေနရ၊ ေဴပးလၿားပင္ပန္းရနဲ့ စိတ္လည္း အနားမေနရ ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။ ကိုယ္လုပ္သေလာက္ အကဵိႂးမခံစားရဘဲ ဟိုလိုလို သည္လိုလိုနဲႛ အခိဵန္ေတၾကုန္ ခရီးမေရာက္ ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။ အေပၝင္းအသင္းေတၾေဳကာင့္လည္း စိတ္ညစ္ရတတ္ပၝတယ္။

စေနသားသမီးေတၾက အလုပ္အကိုင္ေတၾ အဆင္မေဴပဘဲ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာမႀာလည္း ရႁပ္ေထၾးမႁေတၾ ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။ စိတ္တို စိတ္ပဵက္စရာေတၾ မဵားေနလိုႛ ဘာကိုမႀ အာရံုထည့္ မလုပ္ႎိုင္ဘဲ ဴဖစ္ေနတတ္ပၝတယ္။ စိတ္ေနာက္ကိုယ္ပၝ ေလႀဵာက္လုပ္ရင္ ပို႓ပီး ဆံုးရံႁးနစ္နာ ႎိုင္သလို တဇၾတ္ထိုး တေဇာက္ကန္း လုပ္မိ ဆံုးဴဖတ္မိတာေတၾေဳကာင့္လည္း ထိခိုက္မႁေတၾ ဴဖစ္ပၾားတတ္ပၝတယ္။

ဒီအပတ္ ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာေနႛဟာ သာမန္ရက္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အဂႆၝေနႛက လကၾယ္ရက္ ဴဖစ္လုိႛ အေရး႒ကီးလုပ္ငန္း စတင္ဖုိႛ မသင့္ပၝဘူး။ ဗုဒၭဟူးေနႛဟာ ေရႀာင္ရမယ့္ ဴပႍဒၝးရက္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဳကာသပေတးက ရက္ရာဇာနဲႛ နဂၝးေပၞရက္ေတၾ ဆံုေနလုိႛ လုပ္ငန္းေတၾ တစ္၀က္တစ္ပဵက္နဲႛသာ ေအာင္ဴမင္ႎုိင္ပၝတယ္။ ေသာဳကာေနႛဟာ ဴပႍဒၝးနဲႛ သမားဴဖႃရက္ေတၾ ဆံုလုိႛ ေရႀာင္ရပၝမယ္။ စေနေနႛက ေဆာင္ႎုိင္တဲ့ ရက္ရာဇာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ တနဂႆေႎၾေနႛက သာမန္ရက္ ဴဖစ္ပၝတယ္။