Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
10/25/2021

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၂၅.၁၀.၂၀၂၁ မႀ ၃၁.၁၀.၂၀၂၁ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

တနဂႆေႎၾဟာ တူရာသီမႀာ နိစ္အဴဖစ္နဲႚ အားနည္းစၾာ ရပ္တည္လာ႓ပီး ဒၝကို မကာရရာသီက စေန႓ဂိႂဟ္က ဆက္သၾယ္ဴမင္ယႀဥ္မယ္။ အဂႆၝနဲႚ ဗုဒၭဟူးဟာ ကန္ရာသီမႀာ တည္ေန႓ပိး ႓ပိႍရာသီက ရာဟုနဲႚ မကာရရာသီက ဳကာသပေတးက ဴမင္ယႀဥ္ေနမယ္။ ဒီလထဲမႀာ လအေတာ္ဳကာ ေနာက္ဴပန္လႀည့္ အသၾားမမႀန္ ေဖာက္ဴပန္ေနခဲ့တဲ့ ႓ဂိႂဟ္႒ကီးေတၾ ပံုမႀန္အတုိင္း အတည့္ဴပန္သၾားတာ ထူးဴခားမႁတစ္ခု ဴဖစ္တယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေစဵးကၾက္ခန္ႚမႀန္းခဵက္

ဒီလထဲမႀာ ေရႀႛအရင္လေတၾတုန္းက အသၾားမမႀန္ ေနာက္ဴပန္လႀည့္ခဲ့တဲ့ ေကာဇာ စေနနဲႚ ဳကာသပေတး႓ဂိႂဟ္ (၂) လံုး အတည့္ ပံုမႀန္ ဴပန္သၾားမယ္။ ႓ဂိႂဟ္ေတၾ အသၾားမမႀန္ခဵိန္မႀာ ဴဖစ္ေပၞခဲ့တဲ့ မတည္႓ငိမ္မႁေတၾ၊ ဗရုတ္သုကၡ ဴဖစ္စဥ္ေတၾက ဒီလကေန စတင္႓ပီး ပံုမႀန္ ဴပန္ေကာင္းလာႎုိင္တယ္။ အထူးသဴဖင့္ ေငၾေဳကးဘၸာေရးစနစ္ေတၾ၊ ေရနံစက္သံုးဆီ ေလာင္စာေဈးကၾက္ေတၾ၊ ေရၿေဈးေငၾေဈးေတၾ အေတာ္အတန္ တည္႓ငိမ္မႁ ဴပန္ရလာႎုိင္တယ္။

ဗုဒၭဟူးကပၝ အတည့္ဴပန္ေန႓ပီဴဖစ္လိုႚ အရင္လဆန္းပုိင္းတေလႀဵာက္ ကေသာင္းကနင္း၊ မတည္မ႓ငိမ္ ဴဖစ္ခဲ့တဲ့ ေဈးကၾက္လည္ပတ္မႁေတၾလည္း အရင္အတုိင္း ပံုမႀန္ ဴပန္လည္ပတ္လာႎိုင္စရာရႀိတယ္။

ဒီတစ္ပတ္မႀာ ပဲေဈးကၾက္က အေရာင္းအဝယ္နည္း႓ပီး ေခၞေဈးေတာ့ ဴမင့္လာႎုိင္တယ္။ ဒၝေပမယ့္ ေဈးေတၾက သိပ္အမဵား႒ကီး မတက္ႎုိင္ဘဲ အေဴပာင္းအလဲတခဵႂိႛလည္း ဴဖစ္လာတတ္တယ္။ ဆန္စပၝးကေတာ့ ဒီအပတ္ထဲမႀာ ေဈးေအးလာႎုိင္တယ္။ ေရၿေဈးက တက္ရိပ္ဴပန္ဴပလာႎုိင္႓ပီး ေငၾေဈးကေတာ့ ဆက္ေအးလာဖၾယ္ ရႀိတယ္။

ေနႚသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေႎၾသားသမီးေတၾက အလုပ္ေတၾ ေကာင္းလာမယ့္ သီတင္းပတ္ ဴဖစ္တယ္။ လုပ္သာကိုင္သာ ရႀိလာသလို အခၾင့္အေရးေတၾလည္း ရလာမယ္။ အ႒ကံအစည္ေတၾ အထေဴမာက္မယ္။ ဒၝေပမယ့္ စိတ္ေရာလူပၝ ပင္ပန္းမယ္။ အေႎႀာင့္အယႀက္ မဵားမယ္။ ေငၾေဳကးကိစၤမႀာေတာ့ ကံေကာင္းတတ္တယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက တစ္ပတ္လံုးမႀာ အလုပ္အကုိင္၊ စီးပၾားေရးကံဇာတာ ဴမင့္မားလာမယ္။ ေငၾဝင္ကိန္းကံ အထူးေကာင္းတယ္။ ရေပၝက္ရလမ္းသစ္ေတၾလည္း ေတၾႚလာႎုိင္တယ္။ လုပ္ငန္း ခဵဲႛတာ၊ အလုပ္သစ္ စတင္တာ ေကာင္းမယ္။ ကူညီမလိုနဲႚ ေႎႀာင့္ယႀက္တတ္သူေတၾေတာ့ ႒ကံႂရလိမ့္မယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက စိတ္ေရာကုိယ္ပၝ အားထည့္ ႒ကိႂးစားသေလာက္ အဆင္မေဴပႎုိင္တာ ေတၾႚရမယ္။ အလုပ္ စီးပၾားကံ မတည္မ႓ငိမ္ ဴဖစ္မယ္။ ႒ကံလုိက္၊ လုပ္လုိက္၊ ပဵက္လိုက္နဲႚ လုပ္ရကဵႂိး မနပ္ဘဲ ဴဖစ္မယ္။ ေငၾေဳကးကံပၝ သိပ္မေကာင္းဘဲ ဴဖစ္ေနမယ္။ ေငၾဝင္လိုက္၊ ထၾက္လုိက္နဲႚ ဴဖစ္ေနမယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက အလုပ္ကံ ပံုမႀန္ေလးပဲ သၾားလိမ့္မယ္။ ဒၝေပမယ့္ လူလိမ္ေတၾေတာ့ သတိထားရမယ္။ ကိုယ့္ကို အသံုးခဵတာ၊ လႀည့္စားတာေတၾ ခံရတတ္တယ္။ စာခဵႂပ္စာတမ္း လုပ္တာ၊ လက္မႀတ္ ေရးထုိးတာေတၾ သတိဴပႂရမယ္။ အမႀားေတၾ မဵားတတ္တယ္။ ဝင္ေငၾပမာဏ နည္းေနမယ္။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက စုေပၝင္းစပ္ေပၝင္းအလုပ္ေတၾ ေအာင္ဴမင္မယ္။ ကိုယ္ပုိင္လုပ္ငန္းမႀာ လူအမဵားနဲႚ ပတ္သက္လာရတတ္တယ္။ ေငၾဝင္လမ္း ေဴဖာင့္တန္းမယ္။ ရလမ္းတစ္ခုမက ေပၞလာမယ္။ စပ္တူရႀယ္ယာေတၾ အကဵႂိးေပးထက္သန္မယ္။ ကိုယ့္စိတ္မဴပတ္သားတာကိုေတာ့ သတိဴပႂရမယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက အ႒ကံအစည္ ရည္ရၾယ္သမႀဵေတၾ ေအာင္ဴမင္လၾယ္မယ္။ ကိုယ္ပုိင္အစၾမ္းအစေတၾနဲႚပၝ လုပ္ဴပႎုိင္မယ္။ ရပ္ေဝးေဴမဴခား၊ ဴပည္ပနႚဲ ဆက္သၾယ္တဲ့အလုပ္ေတၾ ေကာင္းမယ္။ ဒၝေပမယ့္ သာမန္အလုပ္ေတၾ ေႎႀာင့္ေႎႀးတတ္တယ္။ လုပ္သာလုပ္႓ပီး ဘာမႀ မထူးသလို ခံစားရလိမ့္မယ္။

စေနသားသမီးေတၾက ကိုယ့္အားနည္းခဵက္ေဳကာင့္ အလုပ္မႀာ ထိခုိက္တတ္တယ္။ အ႒ကီးအကဲေတၾနဲႚဆက္ဆံ စကားေဴပာရာမႀာ အမႀားဴဖစ္တတ္တယ္။ ဥပေဒလမ္းေဳကာင္းအတုိင္းသာ အလုပ္လုပ္ရမယ္။ ေဘာင္အဴပင္ကို ေကဵာ္မိရင္ ဴပႍနာ ဴဖစ္မယ္။ အလုပ္ေငၾေဳကးကံ အားနည္းတတ္တယ္။

ဒီအပတ္ ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာေနႚဟာ ေရႀာင္ရမယ့္ ဴပႍဒၝး ဴဖစ္တယ္။ အဂႆၝေနႚက ရက္ရာဇာ ဴဖစ္ေပမယ့္ ရက္ပုပ္နဲႚ သမားဴဖႃလည္း ဆံုလိုႚ ရက္သိပ္မသန္ႚပၝ။ ဗုဒၭဟူးေနႚဟာ သာမန္ရက္ ဴဖစ္တယ္။ ဳကာသပေတးေနႚက ရက္ရာဇာ ဴဖစ္ေနေပမယ့္ ဝၝရမိတၨႂလည္း ဆံုလိုႚ အခက္အခဲဳကားက ဴဖတ္သန္း႓ပီးမႀ ေအာင္ဴမင္မယ္။ ေသာဳကာနဲႚ စေနေနႚေတၾက သာမန္ ရက္ေတၾ ဴဖစ္႓ပီး တနဂႆေႎၾေနႚက ဴပႍဒၝးနဲႚ နဂၝးေပၞရက္ ဴဖစ္လိုႚ ေရႀာင္ရမယ္။