Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
11/12/2018

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၁၂.၁၁.၂၀၁၈ မႀ ၁၈.၁၁.၂၀၁၈ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

တနဂႆေႎၾဟာ ဒီအပတ္ ၁၆ ရက္ေနႛမႀာ ႓ဗိစာၦရာသီကုိ ကူးေဴပာင္း႓ပီး အရင္ေရာက္ႎႀင့္ေနတဲ့ ဳကာသပေတးနဲႛ ဗုဒၭဟူးေတၾဆီကို ခဵဥ္းကပ္လာပၝမယ္။ အဂႆၝက ကုမ္ရာသီမႀာ ဆက္ရႀိေန႓ပီး ေသာဳကာက ဒီလ ၁၆ ရက္ေနႛမႀာ ပံုမႀန္အတည့္ ဴပန္သၾားမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ စေနက ဓႎုရာသီ၊ ရာဟုက ကရကဋ္ရာသီေတၾမႀာ ဆက္လက္ တည္ရႀိေနပၝမယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ဲေဈးကၾက္ခန္ႛမႀန္းခဵက္

တစ္လခၾဲနီးပၝး ေနာက္ဴပန္သၾားေနတဲ့ ေသာဳကာ႓ဂိႂဟ္ဟာ ဒီအပတ္ ႎုိ၀င္ဘာ ၁၆ ရက္ေနႛမႀာ ပံုမႀန္ အတည့္ဴပန္သၾားပၝေတာ့မယ္။ အေစာပုိင္းက ဆုိင္းငံ့ထားတဲ့ ေငၾေဳကးအေပးအယူေတၾ၊ ရင္းႎႀီးဴမႀႂပ္ႎႀံမႁကိစၤေတၾကို ၁၆ ရက္ေနာက္ပိုင္းမႀာ ဴပန္လည္ စတင္ႎုိင္ပၝတယ္။

ဒီအပတ္မႀာေတာ့ ပဲေဈးကၾက္ဟာ ေခၞေဈးေတၾ ဴမင့္သေလာက္ အေရာင္းအ၀ယ္က သိပ္႓ပီး မရႀိဘဲ ေအးလာႎုိင္ပၝတယ္။ ေဈးကေတာ့ ခပ္မာမာပဲ ဆက္သၾားႎုိင္ပၝတယ္။ ဆန္စပၝးကေတာ့ ေဈးကဵရိပ္ နည္းနည္း ဴပန္ရႀိလာႎုိင္ပၝတယ္။ အေရာင္းမဵားေပမယ့္ အ၀ယ္ နည္းႎုိင္ပၝတယ္။ ေရၿေဈးက အတက္အကဵ သိပ္မသိသာဘဲ ဒီႎႁန္းထားမႀာ လည္ပတ္ႎုိင္ပၝတယ္။ ေငၾေဈးက အဴမင့္ကေန နည္းနည္း ဴပန္ေအးလာမယ္လိုႛ ခန္ႛမႀန္းရပၝတယ္။

ေနႛသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေႎၾသားသမီးေတၾက လုပ္ငန္းမႀာ အထစ္အေပၝ့ေတၾ မဵား႓ပီး အထက္လူ႒ကီး၊ အစိုးရ အုပ္ခဵႂပ္သူပိုင္းေတၾနဲႛ အဆင္မေဴပ ဴဖစ္ရတတ္ပၝတယ္။ စီးပၾားေရးအရ ၀င္ေငၾေကာင္း အကဵႂိးအဴမတ္ေတၾ ရိႀေနေပမယ့္ အခက္အခဲ ေရႀႚခံ႓ပီးမႀ အဆင္ေဴပတတ္ပၝတယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက ေနရာေပၝင္းစံုက ကံေကာင္းမႁမဵႂိးစံုကုိ ႒ကံႂရတတ္ပၝတယ္။ လူေရာစိတ္ပၝ ရၿင္လန္းကဵန္းမာေနလိုႛ လုပ္သမႀဵကိုင္သမႀဵ ေအာင္ဴမင္လၾယ္ေနပၝမယ္။ မိတ္ေဆၾနဲႛ လူရင္းေတၾေဳကာင့္ စိတ္ညစ္ရတတ္ေပမယ့္ စီးပၾားေရး ေကာင္းေနပၝမယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက စၾန္ႛစားရင္းနီႀးဴမႀုႂပ္နံႀရတဲ့ လုပ္ငန္းေတၾနဲႛ အကိဵႂးေပးေနပၝတယ္။ စပ္တူစပ္ဖက္ ရႀယ္ယာေတၾလည္း ဒီအခိဵန္မႀာ အကဵႂိးအဴမတ္ေတၾ ေသခဵာသေလာက္ ဴဖစ္ေန႓ပီး လုပ္ငန္းေတၾလည္း အားတက္သေရာ လုပ္ကိုင္ အဆင္ေဴပေနပၝလိမ့္မယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက ကဵန္းမာေရး ညံ့သလို စိတ္လက္မဳကည္မသာလည္း အဴဖစ္မဵားတဲ့ ကာလကို ေရာက္ေနပၝတယ္။ ဘာလုပ္လုပ္ စိတ္တိုင္းမကဵဘဲ ဴဖစ္ေနပၝမယ္။ အနားက လူေတၾ အသိုင္းအ၀ိုင္းေတၾနဲႛ မသင့္မဴမတ္ ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။ လူလိမ္လူညာ သတိဴပႂရပၝမယ္။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက ဟိုဟာေကာင္းနိုး ဒီဟာေကာင္းနိုးနဲႛ အခိဵန္ကုန္ လူပန္း ဴဖစ္ရတတ္ပၝတယ္။ စီးပၾားေရးမႀာ အ႒ကံအစည္ ရည္ရၾယ္ခဵက္ေတၾ လဲၾေခဵာ္႓ပီး အကဵဥ္းအကဵပ္ထဲ ေရာက္သလို အခက္အခဲေတၾနဲႛ ရင္ဆိုင္ရတတ္ပၝတယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက စီးပၾားေရးအရ ေကာင္းမၾန္ေပမယ့္ ေငၾေဳကးအကဵႂိးအဴမတ္ပိုင္းမႀာ အားမရတဲ့ အေနအထားေတၾ ႒ကံႂတတ္ပၝတယ္။ မိတ္ေဆၾေတၾရဲႚ ကူညီေစာင့္ေရႀာက္မႁကုိ ရရႀိပၝလိမ့္မယ္။ တစ္ေယာက္တည္း လုပ္တာထက္ တၾဲဖက္လုပ္တာ ပုိေကာင္းေနပၝတယ္။

စေနသားသမီးေတၾက အေပၝင္းအသင္း မိတ္ေဆၾေတၾေဳကာင့္ စိတ္ညစ္ရ ဒုကၡမဵားရတဲ့ ကာလကို ေရာက္ေနပၝယတ္။ ဒီကာလမႀာ စီးပၾားဖက္ေတၾနဲႛ လမ္းခဲၾရတာ ပဋိပကၡ ဴဖစ္တာေတၾ ရိႀႎိုင္ပၝတယ္။ ကိုယ္တိုင္ကလည္း စိတ္တို ေဒၝသ ထၾက္လၾယ္ ဴဖစ္ေနတတ္ပၝတယ္။

ဒီအပတ္ ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာေနႛဟာ သာမန္ ဴဖစ္႓ပီး အဂႆၝေနႛက ဴပႍဒၝးနဲႛ သမားဴဖႃရက္ပုပ္ေတၾ ဆံုေနတဲ့အတၾက္ ေရႀာင္ရပၝမယ္။ ဗုဒၭဟူးေနႛက မနက္ပုိင္းမႀာ ရက္ရာဇာ ဴဖစ္႓ပီး မၾန္းလၾဲရင္ ဴပႍဒၝး ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဳကာသပေတးေနႛဟာ တန္ေဆာင္မုန္းလဴပည့္ ဴဖစ္႓ပီး ေသာဳကာေနႛက အ႓မိတၨစုတ္ရက္ ဴဖစ္လိုႛ ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ စေနေနႛဟာ လုပ္ငန္းေတၾ မ႓ပီးမဴပတ္ ဴဖစ္ေစတတ္တဲ့ နဂၝးေပၞရက္ ဴဖစ္႓ပီး တနဂႆေႎၾေနႛက ရက္ရာဇာ ဴဖစ္ပၝတယ္။