Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
11/28/2022

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၂၈.၁၁.၂၀၂၂ မႀ ၄.၁၂.၂၀၂၂ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

တနဂႆေႎၾဟာ ဗုဒၭဟူး၊ ေသာဳကာနဲႚအတူ ႓ဗိစာၽရာသီမႀာ ပူးယႀဥ္တယ္။ အဂႆၝက ႓ပိႍရာသီမႀာ (၀ဳက) ေနာက္ဴပန္ဆုတ္႓ပီး ႓ဗိစာၽရာသီက ႓ဂိႂဟ္ ၃ လံုးကို အဴမင္ရႀိတယ္။ ဳကာသပေတးက မိန္ရာသီ၊ စေနက မကာရရာသီမႀာ တည္ေန႓ပီး ရာဟုကလည္း မိႍရာသီမႀာ တည္ေနဆဲ ဴဖစ္တယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေစဵးကၾက္ခန္ႚမႀန္းခဵက္

ေမထုန္ရာသီမႀာ ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ကေန အသၾားမမႀန္ ဴဖစ္ေနတဲ့အဂႆၝ႓ဂိႂဟ္ဟာ အခုဆိုရင္ ႓ပိႍရာသီအထိ ေနာက္ဴပန္ဆုတ္႓ပီး ႓ဗိစာၽရာသီ တနဂႆေႎၾ၊ ဗုဒၭဟူး၊ ေသာဳကာ႓ဂိႂဟ္ ၃ လံုးကို ဴမင္ယႀဥ္ဆက္သၾယ္လာတယ္။

အဂႆၝ႓ဂိႂဟ္သၾားမမႀန္ခဵိန္မႀာ စစ္မက္ထူေဴပာတာ၊ ပုန္ကန္ထ႐ကၾတာ၊ တိုင္းေရးဴပည္ေရး မ႓ငိမ္သက္တာေတၾက ကမာၲအ၀န္းမႀာ ႒ကီးထၾားလာႎိုင္တယ္လိုႚ နကၡတ္ကဵမ္းေတၾအရ ဆိုထားတယ္။ စီးပၾားေရးမႀာလည္း မလိုအပ္ဘဲ အရမ္း စၾန္ႚစားတာ၊ စီမံကိန္းသစ္ စတင္တာေတၾ ေရႀာင္ရမယ္။ အိမ္ဴခံေဴမ၊ သယ္ယူပိုႚေဆာင္ေရး၊ သတင္းမီဒီယာ နဲႚဆက္သၾယ္ေရးစတဲ့လုပ္ငန္းေတၾမႀာ အနည္းနဲႚအမဵား ကေမာက္ကမေတၾ ဴဖစ္ပၾားတတ္တယ္။

ဒီတစ္ပတ္ ပဲမဵႂိးစုံေဈးကၾက္မႀာ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတာ္အတန္ ေကာင္းလာႎိုင္႓ပီး ေဈးတန္းလည္း အဴမင့္ဘက္ ေရာက္လာႎိုင္တယ္။ ဒၝေပမယ့္ တက္ေဈးမႀာ အေရာင္းထၾက္သူ မဵားလိုႚ ေဈးသိပ္မတက္ဘဲ ဴပန္ေအးႎိုင္တယ္။ ဆန္စပၝးက ဒီအပတ္မႀာ ေဈးေကာင္းလာဖၾယ္ ရႀိ႓ပီး ေရာင္းအားနည္းႎိုင္တယ္။ ေရၿေဈးက အတက္အကဵပၝးပၝး သၾားေနရာက တက္ရိပ္သန္းလာႎိုင္႓ပီး ေငၾေဈးကေတာ့ အနည္းငယ္ ဆက္ေအးႎိုင္တယ္။

ေနႚသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေႎၾသားသမီးေတၾက တစ္ပတ္လံုးမႀာ အလုပ္စီးပၾားကံေတၾ ေကာင္းလာမယ္။ အခၾင့္အေရးေကာင္းေတၾ၊ လမ္းေဳကာင္းသစ္ေတၾ ေပၞလာမယ္။ ေငၾရလမ္းေတၾလည္း ပၾင့္လာမယ္။ လုပ္ငန္းခၾင္မႀာ နာမည္ဂုဏ္သတင္း ဴမင့္မားတာ၊ လူ႒ကီးသူမက ေစာင့္ေရႀာက္တာေတၾ ဳကံႂေတၾႛရကိန္း ရႀိတယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက ဘယ္လိုအလုပ္မႀာမဆို အေႎႀာင့္အယႀက္ေတၾ အရမ္း မဵားလာမယ္။ ကိုယ့္အလုပ္ကို ေအးေအးေဴဖာင့္ေဴဖာင့္ မလုပ္ႎိုင္ဘဲ တိုက္ခိုက္ဴပစ္တင္တာေတၾလည္း ဳကံႂရတတ္တယ္။ စၾပ္စၾဲေ၀ဖန္တာေတၾ ၊ ဴပႍနာေတၾပၝ ရင္ဆိုင္ရကိန္း ရႀိတယ္။ ဒၝေပမယ့္ ေကဵာ္ဴဖတ္ႎိုင္လိမ့္မယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက ဒီအပတ္မႀာ ဘာပဲလုပ္လုပ္ ႎႀစ္ခၝဴပန္ စဥ္းစားဖိုႚ လိုမယ္။ တစ္ခုခု ဴဖစ္တာနဲႚ စိတ္ဴမန္႓ပီး ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ မႀားတတ္တယ္။ ဘယ္သူနဲႚမဆို စကားမဵားလိုက္ ဴငင္းခံုလိုက္ရမႀ ေနသာထိုင္သာ ဴဖစ္လိမ့္မယ္။ အလုပ္ေတၾ လက္စမသတ္ဘဲ ေ၀့လည္ေနမယ္။ ေငၾေဳကးပိုင္း ရႁပ္ေထၾးမယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက အလုပ္တစ္ခုမက ေပၞလာတတ္တယ္။ အလုပ္မဵႂိးစံုကို ေလႀဵာက္လုပ္ရတတ္တယ္။ လုပ္ငန္းကေန အကဵႂိးစီးပၾား ဴဖစ္မယ္။ ဒၝေပမယ့္ ကိုယ္ရည္မႀန္းသလို မဴဖစ္ဘဲ တဴခားနည္းလမ္းနဲႚ လုပ္ရမယ္။ မိတ္ေဆၾအသိုင္းအဝိုင္းဆီက အကူအညီ ရမယ္။ ေငၾ၀င္ကိန္း ေပၞလာမယ္။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက မလုပ္ဖူးတာေတၾ လုပ္ရတတ္တယ္။ မဳကံႂဖူးတာေတၾလည္း ဳကံႂရလိမ့္မယ္။ အလုပ္မႀာ တစ္ေယာက္တည္း ဆံုးဴဖတ္လုပ္ကိုင္တာ ေကာင္းမယ္။ အမဵားနဲႚ ေပၝင္းလုပ္တာဴဖစ္ဴဖစ္ စပ္တူေတၾ ဴဖစ္ဴဖစ္ ခဏ ေရႀာင္သင့္တယ္။ အလုပ္နဲႚ ေငၾေဳကးအတၾက္ ပင္ပန္းလိမ့္မယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက လူေပၝင္းမႀာ႓ပီး လုပ္ငန္းစီးပၾားပၝ ထိခိုက္နစ္နာတတ္တဲ့ကာလ ဴဖစ္တယ္။ အလုပ္မႀာ စိတ္ေသာကေတၾ မဵားရလိမ့္မယ္။ ကိုယ့္အလုပ္တင္မကဘဲ သူမဵားအလုပ္ေတၾပၝ ဳကား၀င္ကူညီေပးေနရမယ္။ အသည္းအသန္ေတၾ လုပ္ရတတ္တယ္။ ၀င္ေငၾလည္း ေလဵာ့နည္းသၾားမယ္။

စေနသားသမီးေတၾက ကံဇာတာ တက္မယ့္ကာလ ဴဖစ္လိုႚ စိတ္ပင္ပန္းလူပင္ပန္း ဴဖစ္ရတတ္တာက လၾဲရင္ ဒီ အပတ္မႀာ အလုပ္ေတၾ ေကာင္းမယ္။ ေငၾေဳကးအရလည္း ေကဵနပ္အားရစရာေတၾ ဴဖစ္မယ္။ အစိုးရပိုင္းေတၾေရာ လူ႒ကီးေတၾဆီကပၝ ပံ့ပိုးကူညီမႁေတၾ ရႀိလာမယ္။ အတိုက္အခိုက္ေတာ့ မဵားမယ္။

ဒီအပတ္ ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာေနႚဟာ သာမန္ရက္ ဴဖစ္႓ပီး အဂႆၝေနႚက အ႓မိတၨစုတ္ရက္ ဴဖစ္လိုႚ ေကာင္းတယ္။ ဗုဒဟူးေနႚကလည္း ရက္ရာဇာ ဴဖစ္လိုႚ ရက္ေကာင္းအဴဖစ္ ေဆာင္ႎိုင္တယ္။ ဳကာသပေတးေနႚက ဴပႍဒၝး ဴဖစ္လိုႚ ေရႀာင္အပ္တယ္။ ေသာဳကာေနႚက ရက္ရာဇာ ဴဖစ္႓ပီး စေနေနႚက ဴပႍဒၝးေရာ၊ ရက္ယုတ္မာပၝ ဆံုလိုႚ ေရႀာင္ရမယ္။ တနဂႆေႎၾက ဝၝရမိတၨႂငယ္ ဴဖစ္လိုႚ မဂႆလာကိစၤ၊ အေရး႒ကီးကိစၤေတၾ ေရႀာင္သင့္တယ္။