Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
10/17/2017

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၁၆.၁၀.၂၀၁၇ မႀ ၂၂.၁၀.၂၀၁၇ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

တနဂႆေႎၾဟာ တူရာသီမႀာ ဗုဒၭဟူး၊ ဳကာသပေတး႓ဂိႂဟ္ေတၾနဲႛ ပူးယႀဥ္႓ပီး နိစ္အဴဖစ္ အားနည္းစၾာ ရပ္တည္ေနပၝတယ္။ အဂႆၝက ကန္ရာသီမႀာ ေသာဳကာနဲႛအတူ ပူးယႀဥ္ေနပၝတယ္။ စေနက ႓ဗိစာၦရာသီမႀာ တည္ေနဆဲ ဴဖစ္႓ပီး ရာဟုက ကရကဋ္ရာသီမႀာ တည္ရိႀေနပၝတယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေစဵးကၾက္ခန္ႛမႀန္းခဵက္

ဒီအပတ္မႀာ ေကာဇာ တနဂႆေႎၾဟာ တူရာသီမႀာ နိစ္အဴဖစ္ ရပ္တည္႓ပီး သဘာ၀ပၝပေတၾ ဴဖစ္တဲ့ အဂႆၝနဲႛ စေနက ပူးညႀပ္ထားပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ တနဂႆေႎၾဟာ ဗုဒၭဟူး၊ ဳကာသပေတး ဆုိတဲ့ ေသာမ အင္အား႒ကီး ႓ဂိႂဟ္ေတၾနဲႛ တစ္ရာသီတည္း ယႀဥ္တၾဲေနတာမုိႛ အဆုိးထဲက အေကာင္း အဴဖစ္အပဵက္ေတၾ ရႀိလာႎုိင္ပၝတယ္။

တနဂႆေႎၾရဲႚ ရပ္တည္ပံုေဳကာင့္ ေရၿေစဵး၊ ဆန္စပၝးေစဵးကၾက္ေတၾမႀာ အတက္အကဵ ဴမန္ဆန္မႁ ဴပင္းထန္ႎုိင္႓ပီး ေစဵးမေကာင္းတာ၊ အတက္အကဵ ဳကမ္းလၾန္းတာေတၾလည္း ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။ ယာဥ္ကားနဲႛ စားေသာက္ကုန္ေတၾမႀာလည္း မႀန္းရခက္တဲ့ အေနအထားေတၾ ရႀိလာႎုိင္ပၝတယ္။

အခုအပတ္ ပဲေစဵးကၾက္ဟာ ေကာင္းမလုိနဲႛ ဆုိးလာႎုိင္႓ပီး အေရာင္းအ၀ယ္ေတၾ မေကာင္းတာ၊ ေစဵးကၾက္ ရပ္တန္ႛေနတာေတၾ ဴဖစ္လာႎုိင္ပၝတယ္။ ဆန္စပၝးက အေရာင္းမဵားလာလိုႛ ေစဵးေတၾ မေကာင္း ဴဖစ္တတ္႓ပီး အတက္အဆင္းလည္း ဴမန္တတ္ပၝတယ္။ ေရၿေစဵးဟာ ကဵရိပ္နည္းနည္း ရႀိလာႎုိင္႓ပီး ေငၾေစဵးက တက္ရိပ္ ဴဖစ္လာမယ္လုိႛ ခန္ႛမႀန္းပၝတယ္။

ေနႛသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေႎၾသားသမီးေတၾက ဘာပဲလုပ္လုပ္ အတိုက္အခံေတၾကို ဴဖတ္သန္း႓ပီးမႀသာ အဆင္ေဴပ ေခဵာေမၾႛသၾားတတ္ပၝတယ္။ လုပ္ငန္းမႀာ ပုိ႓ပီး ရုန္းကန္ရတာ၊ ပင္ပန္းရတာေတၾလည္း ရႀိလာႎုိင္ပၝတယ္။ ေငၾေဳကးကိစၤတုိင္းမႀာ သတိထား ေဆာင္ရၾက္ရမယ့္ ကာလ ဴဖစ္ပၝတယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက စိတ္ပင္ပန္း လူပင္ပန္းသေလာက္ လုပ္ငန္းမႀာ အကဵႂိးအဴမတ္ မကဵန္ဘဲ ဴဖစ္ေနပၝမယ္။ ကဵန္းမာေရး၊ လူမႁေရးေတၾ အားနည္းမႁ ဴဖစ္လာႎုိင္႓ပီး ဂုဏ္သိကၡာ ကဵဆင္းစရာေတၾ ေငၾကုန္ေပၝက္ေတၾ ေပၞလာတတ္ပၝတယ္။ ကံအားနည္းေနခဵိန္ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက လူမႁေရးကိစၤ စိတ္အေႎႀာင့္အယႀက္ေတၾ ႓ပီးဆံုး႓ပီး မိတ္ေဆၾေတၾအဳကား ဴပန္ေပၝင္းထုတ္ အဆင္ေဴပလာပၝမယ္။ စီးပၾားေရးမႀာလည္း အခက္အခဲေတၾ တဴဖည္းဴဖည္းခဵင္း ေဴပလည္လာ႓ပီး လမ္းေဳကာင္းမႀန္ေပၞ ဴပန္ေရာက္လာပၝမယ္။ ေစာင့္ဆုိင္းဖိုႛႛပဲ လိုအပ္ပၝတယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက စီးပၾားေရး အရႀိန္အဟုန္နဲႛ တုိးတက္ေနမႀာ ဴဖစ္႓ပီး လုပ္ငန္းကေန အကဵႂိးအဴမတ္ေတၾလည္း ရလၾယ္၀င္လၾယ္ေနမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ လုပ္ငန္းမႀာ စိတ္ညစ္စရာတခဵႂိႚ ရႀိေပမယ့္ ကိုယ့္ကို ထိခုိက္ေလာက္တဲ့အထိ မဴဖစ္ႎုိင္ဘဲ ေကဵာ္လၾန္ဴဖတ္သန္းႎုိင္မႀာပၝ။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက လုပ္ငန္းေတၾ အဆင္ေဴပေနရာက မေမႀဵာ္လင့္ဘဲ အခက္အခဲ ေပၞလာဖုိႛ ရႀိေနပၝတယ္။ လုပ္လက္စေတၾ အရႀိန္တန္ႛသၾားတာ၊ ေရႀႚဆက္မရေအာင္ ခက္ခဲ ဳကန္ႛဳကာတာေတၾ ဴဖစ္လာႎုိင္ပၝတယ္။ ႒ကိႂတင္ ဴပင္ဆင္မႁေတၾ လုပ္ထားဖုိႛ အ႒ကံဴပႂပၝတယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက မိတ္ေဆၾ၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတၾနဲႛ အဆင္မေဴပ ဴဖစ္တတ္႓ပီး စီးပၾားေရးမႀာလည္း လုပ္သမႀဵ တလၾဲတေခဵာ္ေတၾ မဵားေနတတ္ပၝတယ္။ စကား အေဴပာအဆုိ သတိထားရမယ့္ အခဵိန္ ဴဖစ္႓ပီး ခရီးေ၀း သၾားလာတာေတၾလည္း ေရႀာင္ကဵဥ္သင့္ပၝတယ္။

စေနသားသမီးေတၾက အ႒ကံအစည္ ရည္ရၾယ္ခဵက္ေတၾ အေကာင္အထည္ မေဖာ္သင့္ေသးဘဲ ခဏ ဆုိင္းထားသင့္ပၝတယ္။ လုပ္မိရင္ အဆံုးမသတ္ဘဲ ရႀည္ဳကာသၾားတတ္႓ပီး အခဵိန္ကုန္၊ လူပန္းသာ အဖတ္တင္ပၝလိမ့္မယ္။ အခဵိန္အခၝေကာင္းကို စိတ္ရႀည္ရႀည္နဲႛ ေစာင့္စားရပၝမယ္။

ဒီအပတ္ ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာေနႛဟာ ဴပႍဒၝးနဲႛ ၀ၝရမိတၨရက္ ဆံုလိုႛ ေရႀာင္ရပၝမယ္။ အဂႆၝေနႛဟာ ရက္ရာဇာနဲႛ ရက္ယုတ္မာ တၾဲေနေပမယ့္ ေဆာင္သင့္ပၝတယ္။ ဗုဒၭဟူးေနႛဟာ သာမန္ရက္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဳကာသပေတးေနႛဟာ ရက္ရာဇာ ဴဖစ္ေပမယ့္ လကၾယ္ရက္လည္း ႒ကံႂေနလိုႛ အေရး႒ကီး လုပ္ငန္းေတၾ မစသင့္ပၝဘူး။ ေသာဳကာေနႛဟာ တစ္ပတ္လံုးမႀာ အေကာင္းဆံုး ဴဖစ္တဲ့ အ႓မိတၨ စုတ္ရက္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ စေနေနႛဟာ သာမန္ရက္ ဴဖစ္႓ပီး တနဂႆေႎၾေနႛက ရက္ရာဇာနဲႛ မဟာ ရက္ဳကမ္းေတၾ ဆံုေနလုိႛ ေကာင္းဆုိး ဒၾန္တၾဲေနပၝတယ္။