Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
03/20/2017

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၂၀.၃.၂၀၁၇ မႀ ၂၆.၃.၂၀၁၇ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

တနဂႆေႎၾဟာ မိန္ရာသီမႀာ (ေနာက္ဴပန္သၾားေနတဲ့) ရာသီသခင္ ေသာဳကာ၊ ဗုဒၭဟူးတုိႛနဲႛအတူ ပူးယႀဥ္ေနပၝတယ္။ ဒီ႓ဂိႂဟ္ ၃ လံုးကို ကန္ရာသီက ေနာက္ဴပန္သၾားေနတဲ့ ဳကာသပေတးကေန အဴပန္အလႀန္အဴမင္နဲႛ ဆက္သၾယ္ေနပၝတယ္။ အဂႆၝက သူပိုင္ မိႍရာသီမႀာ တည္႓ပီး ရာဟုရဲႚ အဴမင္ကို ရရႀိထားပၝတယ္။ စေနက ဓႎုရာသီမႀာ တည္ေနပၝတယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေစဵးကၾက္ခန္ႛမႀန္းခဵက္

ေသာမ႓ဂိႂဟ္ ႎႀစ္လံုး ဴဖစ္တဲ့ ဳကာသပေတးနဲႛ ေသာဳကာ ေနာက္ဴပန္သၾားမႁ ဴဖစ္စဥ္မႀာ ႓ဂိႂဟ္ ႎႀစ္လံုးဟာ အဴပန္အလႀန္ အဴမင္နဲႛ ဆက္သၾယ္ထားတာ ေတၾႛရပၝတယ္။ ႓ဂိႂဟ္ေတၾ ေနာက္ဴပန္သၾားတဲ့အခၝ ဴပည္ရၾာ ေခဵာက္ဴခားတာ၊ ပထ၀ီႎုိင္ငံေရး မတည္႓ငိမ္တာေတၾ ဴဖစ္ပၾားတတ္႓ပီး တစ္ႎၾယ္ငင္တစ္စင္ပၝ ဆုိသလို စီးပၾားေရး၊ ကုန္သၾယ္မႁေတၾလည္း အနည္းနဲႛအမဵား မတည္႓ငိမ္မႁ ရႀိလာတတ္ပၝတယ္။

ဒီအဴမင္အယႀဥ္မႀာ ပၝ၀င္လာမယ့္ တနဂႆေႎၾေဳကာင့္လည္း ဴဖစ္ရပ္ေတၾဟာ သိသာထင္ရႀားမႁ ပိုမဵားလာႎုိင္႓ပီး ႎုိင္ငံေရးအခင္းအကဵင္းအလုိက္ ေစဵးကၾက္ အေနအထားေတၾလည္း လႁပ္ရႀားမႁ ဴဖစ္ေပၞလာႎုိင္ပၝတယ္။

အခုအပတ္ကုိ ဳကည့္ရင္ေတာ့ ပဲေဈးကၾက္မႀာ အေရာင္းနည္းလိုႛ ေဈးဴမင့္လာႎုိင္ပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ပဲေစဵးေတၾဟာ သိပ္အဴမင့္႒ကီး မသၾားႎုိင္ဘဲ အဆင့္တစ္ခုမႀာ ဴပန္႓ငိမ္ႎုိင္ပၝတယ္။ ဆန္စပၝးက ဒီအပတ္မႀာ အေရာင္းမဵား႓ပီး ေစဵးမေကာင္း ဴဖစ္ေနႎုိင္ပၝတယ္။ ေရၿေစဵးဟာ အတက္အကဵ လႁပ္ရႀားမႁ ဴမန္ဆန္လာႎုိင္႓ပီး ေစဵးအတန္သင့္ မာလာႎုိင္ပၝတယ္။ ေငၾေစဵးက လႁပ္ရႀားမႁ နည္း႓ပီး တက္ရိပ္ ရႀိေနပၝတယ္။

ေနႛသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေႎၾသားသမီးေတၾက အ႒ကံအစည္ပဵက္၊ ရည္မႀန္းထားတာေတၾ လဲၾေခဵာ္႓ပီး လုပ္ငန္းေတၾ ထိခိုက္ႎိုင္ပၝတယ္။ အ႒ကီးအကဲေတၾ အုပ္ခဵႂပ္သူေတၾနဲ့ အဴမင္မတူ သေဘာကဲၾလဲၾလို့ ဴပႍနာေတၾ ဴဖစ္ပၾားႎိုင္ပၝတယ္။ ဘုန္းကံနိမ့္သလို ဴဖစ္ေနလိုႛ ဘာလုပ္လုပ္ အဆင္မေဴပဘဲ အကဵပ္အတည္း ႒ကႂံရတတ္ပၝတယ္။ သတိထား သၾားလာလုပ္ကိုင္ရမယ့္ အခိဵန္ ဴဖစ္ပၝတယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက စိတ္အေနႀာင့္အယႀက္ ဴဖစ္စရာ လူမႁေရး ေခၝင္းေနာက္စရာေတၾ ေပၞလာႎိုင္ပၝတယ္။ လုပ္ငန္းမႀာ ေ၀့လည္ေဳကာင္ပတ္ေတၾ ဴဖစ္ေနလိုႛ အရံႁးအဴမတ္ မကဲၾဘဲ လံုးလည္လိုက္ေနတတ္ပၝတယ္။ ေငၾေဳကးကိစၤေတၾ မ႓ပီးမဴပတ္ ဴဖစ္တတ္႓ပီး ေပးစရာ ရိႀတာ မေပးႎိုင္၊ ရစရာ ရိႀတာ မရနဲႛ ဳကန္ႛဳကာေနတတ္ပၝတယ္။ မိတ္ပဵက္ေဆၾပဵက္ ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက အလုပ္အကိုင္ အဆင္ေဴပမယ္။ လုပ္ငန္းသစ္ေတၾ လုပ္ရကိန္း ႒ကႂံမယ္။ မိတ္ေဆၾအေပၝင္းအသင္း အဆက္အသၾယ္ေဳကာင့္ စိတ္ခဵမ္းသာရပၝမယ္။ ရပ္ေဝးက အကူအညီေတၾ၊ သတင္းေကာင္းေတၾ ဳကားသိရတတ္ပၝတယ္။ စက္ပစၤည္းသစ္ ၀င္လာတတ္ ပၝတယ္။ ေငၾေဳကးပိုင္း စိတ္ေကဵနပ္စရာ ဴဖစ္ပၝမယ္။ ေပဵာ္ရၿင္စိတ္ခဵမ္းသာရမယ့္ ကာလ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက စိတ္ေရာလူပၝ အနားမရႎုိင္ဘဲ အလုပ္ေတၾ ေခၝင္းေပၞ တပံု႒ကီး ပိေနတတ္ပၝတယ္။ တခၝတည္း ႓ပီးရမယ့္ လုပ္ငန္းေတၾ မ႓ပီးႎိုင္ဘဲ ေႎႀာင့္ေနႀးရတတ္ပၝတယ္။ ကိုယ့္ထက္ ႒ကီးကဲသူေတၾ ဆရာသမားေတၾနဲႛ အဆင္မေဴပ ဴဖစ္ရတတ္ပၝတယ္။ လူမႁေရးအရ စိတ္၀မ္းကဲၾစရာ ေဒၝသဴဖစ္စရာေတၾ ႒ကႂံရတတ္ပၝတယ္။ ကဵန္းမာေရး သတိထားရပၝမယ္။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက အလုပ္ပဵက္အကိုင္ပဵက္စရာ စိတ္ဆင္းရဲစရာေတၾ မဵားေနတတ္ပၝတယ္။ လူမႁေရးအရေရာ၊ စီးပၾားေရးအရပၝ ပတ္သက္ဆက္ႎၾယ္ေနသူေတၾနဲ့ လမ္းခဲၾရတာ၊ မဵက္နႀာခဵင္းမဆိုင္ႎိုင္ေအာင္ ဴဖစ္တာေတၾ ရိႀလာႎုိင္ပၝတယ္။ အ႒ကံအစည္ ေမႀဵာ္မႀန္း ထားတာေတၾ လဲၾေခဵာ္တတ္လိုႛ သတိဴပႂ လုပ္ကိုင္သင့္ပၝတယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက လုပ္သမႀဵကိုင္သမႀဵ တင့္တယ္ေနပၝမယ္။ စိတ္ကူးထားတာေတၾ အေကာင္အထည္ ေပၞလာဴပီး စိတ္ခဵမ္းသာရပၝမယ္။ စီးပၾားေရးမႀာ အားရေကဵနပ္စရာ ေအာင္ဴမင္မႁေတၾ ရရိႀပၝမယ္။ ကိုယ့္ကို ကူညီေဖးမယ့္ မိတ္ေဆၾေတၾ အဆက္အသၾယ္ ေကာင္းေတၾ အမဵားဳကီး ရိႀလာပၝမယ္။ စၾန္ႛစားလုပ္ကိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းေတၾ လုပ္ငန္းသစ္ေတၾ အကဵႂိးေပးပၝမယ္။

စေနသားသမီးေတၾက လုပ္ငန္းကေန ေငၾေဳကးအကဵိႂးအဴမတ္ေတၾ ခံစားခၾင့္ ရလာပၝမယ္။ အဴမတ္အစၾန္းမဵားတဲ့ လုပ္ငန္းေတၾ လုပ္ကိုင္ခၾင့္ ရပၝမယ္။ အေဴခမကဵေသးတဲ့ လုပ္ငန္းေတၾ အ႓ပီးသတ္ အေဴခခဵႎိုင္ပၝမယ္။ စိတ္အေႎႀာင့္အယႀက္ ဴဖစ္စရာ အတိုက္အခံေတၾ ႒ကႂံရေပမယ့္ ေကဵာ္လၿားႎိုင္မႀာပၝ။ စီးပၾားေရးအရ အားသာေနခိဵန္ ဴဖစ္႓ပီး အဴမတ္မဵား၊ ဝင္ေငၾတိုးမယ့္ အခိဵန္လည္း ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီအပတ္ ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာေနႛဟာ သာမန္ရက္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အဂႆၝေနႛဟာ ေရႀာင္ရမယ့္ ဴပႍဒၝးရက္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဗုဒၭဟူးေနႛက မနက္ပုိင္း ရက္ရာဇာ ဴဖစ္႓ပီး မၾန္းလၾဲရင္ ဴပႍဒၝး ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဳကာသပေတးေနႛနဲႛ ေသာဳကာေနႛေတၾဟာ အေႎႀာင့္အယႀက္ မကင္းတဲ့ သမားညိႂရက္ေတၾ ဴဖစ္ပၝတယ္။ စေနေနႛက သာမန္ရက္ ဴဖစ္႓ပီး တနဂႆေႎၾေနႛ သန္ႛရႀင္းတဲ့ ရက္ရာဇာ ဴဖစ္ပၝတယ္။