Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
04/10/2017

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (ဴမန္မာေကာဇာ သကၠရာဇ္ ၁၃၇၉)

ဴမန္မာေကာဇာ သကၠရာဇ္ ၁၃၇၉ ကုိ အုပ္စုိးတဲ့ ႓ဂိႂဟ္ေတၾရဲႚ ဖၾဲႛစည္းပုံကုိ ေလ့လာတဲ့အခၝ

၀ႍပတိမင္း႓ဂိႂဟ္ဟာ အဂႆၝ႓ဂိႂဟ္ ဴဖစ္လာပၝတယ္။

၀န္႒ကီးခဵႂပ္႓ဂိႂဟ္ဟာ ေသာဳကာ႓ဂိႂဟ္ ဴဖစ္လာပၝတယ္။

လယ္ယာစုိက္ပဵႂိးေရး႓ဂိႂဟ္ဟာ တနဂႆေႎၾ႓ဂိႂဟ္ ဴဖစ္လာပၝတယ္။

ကုန္သၾယ္ေရး႓ဂိႂဟ္ဟာ အဂႆၝ႓ဂိႂဟ္ ဴဖစ္လာပၝတယ္။

ဓာတ္သတၨႂ႓ဂိႂဟ္ဟာ တနဂႆေႎၾ႓ဂိႂဟ္ပဲ ဴဖစ္လာပၝတယ္။

ႎႀစ္တစ္ႎႀစ္ရဲႚ အဓိက႓ဂိႂဟ္ ဴဖစ္တဲ့ ၀ႍပတိမင္း႓ဂိႂဟ္ဟာ အဂႆၝ႓ဂိႂဟ္ ဴဖစ္လာတဲ့အတၾက္ လာမယ့္ ၁၃၇၉ ခုႎႀစ္မႀာ စစ္မက္ေဘး၊ သဘာ၀ေဘးနဲႛ ရာသီဥတု ေဖာက္ဴပန္မႁေဘးေတၾကို ႒ကံႂရတတ္ပၝတယ္။

ဒၝေပမယ့္ ၀န္႒ကီးခဵႂပ္႓ဂိႂဟ္အဴဖစ္ ေသာဳကာက ကုိယ္စားဴပႂလာမႀာ ဴဖစ္လုိႛ အသီးအႎႀံ စိုက္ပဵႂိးပင္ေတၾ ဴပည့္စံု ေကာင္းမၾန္စၾာ ထၾက္ရႀိႎုိင္ေဴခ ရႀိတယ္ဆုိတာကို ေဖာ္ဴပေနပၝတယ္။ တစ္ဖက္က မီးစအဴဖစ္ ေလာင္ကၽၾမ္း ခက္ခဲေစခဵိန္မႀ တစ္ဖက္က ေရမႁတ္အဴဖစ္ ဴပန္လည္ ႓ငိမ္းသတ္ ေအးခဵမ္းမႁကို ဴဖစ္တည္ ေစႎုိင္ပၝတယ္။

လယ္ယာစုိက္ပဵႂိးေရး႓ဂိႂဟ္အဴဖစ္ တနဂႆေႎၾက တာ၀န္ယူလာမႀာ ဴဖစ္လိုႛ အပူခဵိန္ ခၝတုိင္းထက္ ဴမင့္မားတာ၊ မုိးေရခဵိန္ နည္းပၝးတာ၊ ကုန္ရႀား႓ပီး ေဈးတက္တာေတၾ ဴဖစ္ပဵက္လာႎုိင္ပၝတယ္။ ဒၝကို သတိထားရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီႎႀစ္ရဲႚ မင္း႓ဂိႂဟ္ ဴဖစ္လာတဲ့ အဂႆၝဟာ ကုန္သၾယ္ေရး႓ဂိႂဟ္အဴဖစ္လည္း တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္တဲ့အခၝ သံ၊ သံမဏိ၊ စစ္လက္နက္ပစၤည္း၊ အရက္ေသစာ၊ မူးယစ္ကုန္ စတဲ့ ကုန္ပစၤည္းေတၾဟာ ပံုမႀန္ထက္ အေရာင္းအ၀ယ္ေတၾ သၾက္လာ႓ပီး ေဈးအဴမင့္ေတၾ ဴဖစ္လာႎုိင္ပၝတယ္။

စုိက္ပဵႂိးေရး႓ဂိႂဟ္အဴဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းမယ့္ တနဂႆေႎၾဟာ ဓာတ္သတၨႂ႓ဂိႂဟ္အဴဖစ္လည္း ခံယူမႀာမုိႛလိုႛ တန္ဖုိးဴမင့္ ေကဵာက္မဵက္ေတၾ၊ ေရၿ၊ ေရၿထည္ပစၤည္းေတၾ ေဈးေကာင္းရလာႎုိင္ပၝတယ္။ ေရၿေဈး အဴမင့္မႀာ ရႀိေနမယ္လုိႛ ယူဆရပၝတယ္။

မင္း႓ဂိႂဟ္နဲႛ ၀န္႒ကီးခဵႂပ္႓ဂိႂဟ္ေတၾဟာ ဆန္ႛကဵင္ဘက္ ေသာမ၊ ပၝပတၾဲ ဴဖစ္တဲ့ အဂႆၝ၊ ေသာဳကာ ႓ဂိႂဟ္ေတၾ ဴဖစ္ေနတဲ့အတၾက္ တစ္ကမာၲလံုးမႀာ ပဋိပကၡေတၾ အားေကာင္း႓ပီး မ႓ငိမ္းခဵမ္းမႁေတၾ ႒ကီးစုိးေနမယ္လုိႛ ခန္ႛမႀန္းရပၝတယ္။

ဒီလို ပထ၀ီႎုိင္ငံေရး မတည္႓ငိမ္မႁေတၾေဳကာင့္လည္း စေတာ့ရႀယ္ယာေစဵးကၾက္နဲႛ ေငၾဗဳကး ေစဵးကၾက္ေတၾ ကေသာင္းကနင္း ဴဖစ္လာႎုိင္႓ပီး ခန္ႛမႀန္းရ အလၾန္ ခက္ခဲလာႎုိင္ပၝတယ္။

ဴမန္မာ့ရုိးရာ နည္းစနစ္အရ ေနႛသားသမီးအလုိက္ ကံဳကမၳာေတၾကို သံုးသပ္တဲ့အခၝ

တနဂႆေႎၾေတၾအတၾက္ အရာရာ အလၾယ္နဲႛ ႓ပီးေဴမာက္ႎုိင္တဲ့ ကံအေနအထား ဴဖစ္လာ႓ပီး အမဵားဳကား ထင္ရႀားေပၞလၾင္မယ့္၊ အမဵားရဲႚ ေမတၨာကို ခံယူႎုိင္မယ့္ ႎႀစ္တစ္ႎႀစ္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အေဴခအေနလိုက္ အကၾက္ေရၿႚ လုပ္ကိုင္တတ္မယ္၊ ဳကား၀င္ ညႀိႎိႁင္းတတ္မယ္ဆုိရင္ အတုိင္းထက္အလၾန္ပၝပဲ။

တနလႆာေတၾက ခၝတုိင္းထက္ ခက္ခဲတဲ့ ႎႀစ္တစ္ႎႀစ္ ဴဖစ္လာႎုိင္ပၝတယ္။ ေပၞလာတဲ့ အခၾင့္အေရးကို အမိအရ အသံုးခဵရမယ့္ ႎႀစ္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ေငၾေဳကးကိစၤတုိင္း သတိနဲႛ ေဆာင္ရၾက္ရပၝမယ္။ ႎုိင္ငံဴခားနဲႛ ဆက္သၾယ္ လုပ္ကိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းမဵႂိးဆုိ အကဵႂိးေပးႎုိင္ပၝတယ္။ လက္ရႀိေနရာထက္ အေ၀းက လုပ္ငန္းေတၾက အကဵႂိးစီးပၾား ဴဖစ္ထၾန္းႎုိင္ပၝတယ္။

အဂႆၝေတၾအတၾက္ ဒီႎႀစ္ဟာ တုိက္ပၾဲ၀င္ေနရမယ့္ ႎႀစ္ပၝပဲ။ အရာရာ အလၾယ္နဲႛ မရဘဲ ခက္ခက္ခဲခဲ ရင္ဆုိင္ ယႀဥ္႓ပိႂင္႓ပီးမႀ အဆင္ေဴပတတ္ပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ စိတ္ေရာကိုယ္ပၝ ပင္ပန္း ရုန္းကန္ရမႁလည္း မဵားတတ္ပၝတယ္။ ကဵန္းမာေရးလည္း အားနည္းတတ္လိုႛ ႒ကိႂတင္ သတိထားရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဗုဒၭဟူးေတၾက ကိုယ္တုိင္ အစၾမ္းအစ ဴပႎုိင္မႀာ ဴဖစ္သလို စပ္တူစပ္ဖက္ တၾဲလုပ္ရမယ့္ လုပ္ငန္းမဵႂိးလည္း အကဵႂိးေပး ေအာင္ဴမင္ႎုိင္ပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ ကိုယ္တုိင္က ဦးေဆာင္ႎုိင္မႀသာ ပိုေအာင္ဴမင္ႎုိင္ပၝတယ္။ ကိုယ့္အရည္အခဵင္းကို အဴပည့္အ၀ အသံုးခဵ႓ပီး ေအာင္ဴမင္ႎုိင္တဲ့ ႎႀစ္တစ္ႎႀစ္ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဳကာသပေတးေတၾက ဒီႎႀစ္မႀာ လက္မေထာင္ ေခၝင္းေမာ္ႎုိင္မယ့္ အခၝသမယပၝပဲ။ စနစ္တကဵ စီမံႎုိင္ရင္ အမဵားထက္ အဴပတ္သတ္ သာလၾန္မယ့္ အေနအထား ဴဖစ္လာႎုိင္ပၝတယ္။ အမဵားနဲႛ ပူးေပၝင္း လုပ္ကုိင္ရတဲ့ လုပ္ငန္းမဵႂိးလည္း ဒီႎႀစ္မႀာ အကဵႂိးေပးတတ္ပၝတယ္။ စီးပၾားဴဖစ္၊ ၀င္ေငၾတုိးမယ့္ႎႀစ္ပၝပဲ။

ေသာဳကာေတၾအတၾက္ ဒီႎႀစ္ဟာ ေနရာအခၾင့္အလမ္းေတၾ ေပၞလာႎုိင္သလို သူမဵားထက္ မဵက္ႎႀာသာ ေပးခံရမယ့္ႎႀစ္လည္း ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ စီးပၾားေရးမႀာ ပံုမႀန္ မရႀိဘဲ အတက္အကဵ ဴဖစ္လာႎုိင္႓ပီး ေမႀဵာ္လင့္သေလာက္ ကံမေကာင္းတဲ့ အေနအထားေတၾ ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။ အခက္အခဲမဵႂိးစံု ရႀိလာႎုိင္ပၝတယ္။

စေနေတၾက ဘာလုပ္လုပ္ လက္စမသတ္ဘဲ ဴဖစ္ေနတတ္ပၝတယ္။ ႒ကိႂးစားလိုက္ ဴပန္ရပ္လိုက္နဲႛ အေဴခတကဵ ေဆာက္တည္လိုႛမရ ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။ စီးပၾားေရးမႀာ တစ္မဵႂိးမက ေလႀဵာက္လုပ္မိတတ္႓ပီး အကဵႂိးအဴမတ္ကလည္း မေသမေခဵာ ဴဖစ္ေနႎုိင္ပၝတယ္။ အတည္အကဵနဲႛ စူးစူးစုိက္စုိက္ လုပ္ႎုိင္ရင္ အေဴခအေနေကာင္းေတၾ ဖန္တီးလာႎုိင္မႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။