Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
10/02/2017

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၂.၁၀.၂၀၁၇ မႀ ၈.၁၀.၂၀၁၇ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

တနဂႆေႎၾဟာ ကန္ရာသီမႀာ တည္ေနပၝတယ္။ အဂႆၝက သိဟ္ရာသီမႀာ ေသာဳကာနဲႛအတူ ပူးယႀဥ္ ရပ္တည္ေနပၝတယ္။ ဗုဒၭဟူးက သူပိုင္ ကန္ရာသီမႀာ တနဂႆေႎၾနဲႛ ပူးယႀဥ္ေနပၝတယ္။ ဳကာသပေတးက တူရာသီမႀာ တည္ေန႓ပီး စေနက ႓ဗိစာၦရာသီမႀာ တည္ေနပၝတယ္။ ရာဟုက ကရကဋ္ရာသီမႀာ တည္ရိႀေနပၝတယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေစဵးကၾက္ခန္ႛမႀန္းခဵက္

ဒီအပတ္ထဲ ကန္ရာသီမႀာ ပူးယႀဥ္ေနတဲ့ တနဂႆေႎၾနဲႛ ဗုဒၭဟူးေဳကာင့္ ေရၿ၊ ေကဵာက္မဵက္နဲႛ ဆန္စပၝး ေစဵးကၾက္ေတၾ အေကာင္းဘက္ ဦးတည္လာႎုိင္ပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ သိဟ္ရာသီက ေသာဳကာနဲႛ အဂႆၝ အပူးဟာ စေနရဲႚ အဴမင္ကို ရရႀိထားလိုႛ အိမ္႓ခံေဴမ၊ ေဖဵာ္ေဴဖေရးလုပ္ငန္းနဲႛ သယ္ယူပိုႛေဆာင္ေရး၊ ယာဥ္နဲႛ ယာဥ္ပစၤည္းေစဵးကၾက္ေတၾ ေအးႎုိင္ပၝတယ္။

အခုအပတ္ ပဲေစဵးကၾက္မႀာ အေရာင္းမဵားလိုႛ ေစဵးေအးႎုိင္ပၝတယ္။ ေခၞေစဵးေတၾ ဴမင့္လာေပမဲ့ တကယ္တမ္း အေရာင္းအ၀ယ္ေစဵးက ခပ္ေအးေအးပဲ ရႀိႎုိင္ပၝတယ္။ ဆန္စပၝးမႀာလည္း ေစဵးအတက္အကဵ မဵား႓ပီးမႀ ဴပန္႓ငိမ္ႎုိင္ပၝတယ္။ ေရၿေစဵးက အဴမင့္ကို ဦးတည္လာႎုိင္ပၝတယ္။ ေငၾေစဵးက အနည္းငယ္ ကဵရိပ္ဴပလာႎုိင္ပၝတယ္။

ေနႛသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေႎၾသားသမီးေတၾက အလုပ္အကိုင္ပဵက္႓ပီး အာရံုေနာက္စရာေတၾ ဒီအပတ္မႀာ ႒ကံႂရတတ္ပၝတယ္။ ႒ကံစည္ထားတာ စီစဥ္ထားတာက တစ္မဵႂိး၊ တကယ္လက္ေတၾႛ ဴဖစ္လာတာက တစ္မဵႂိးနဲႛ ဴဖစ္ေနပၝလိမ့္မယ္။ လုပ္ငန္းေတၾလည္း စီစဥ္ထားသလို မဴဖစ္လာဘဲ ဳကန္ႛဳကာမႁေတၾ ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။ မိတ္ေဆၾရဲႚ အကူအညီကို ရယူ႓ပီးမႀ အဆင္ေဴပတတ္ပၝတယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက ေငၾေဳကးကိစၤေတၾ ေဴပာဆို ေဆာင္ရၾက္ ေအာင္ဴမင္မယ္။ ေငၾ၀င္လာဘ္ရၿင္ ဴဖစ္ေနမယ္။ စိတ္ခဵမ္းသာစရာေတၾ ႒ကံႂရပၝမယ္။ ဒၝေပမယ့္ လူမႁေရးကၸမႀာ ဴပႍနာ ႒ကီးငယ္ေတၾ ႒ကႂံရႎုိင္႓ပီး အိမ္တၾင္းမိသားစုေရးမႀာလည္း စိတ္မခဵမ္းသာစရာေတၾ ဴဖစ္လာႎိုင္ပၝတယ္။ စီးပၾားေရးမႀာေတာ့ ခၝတိုင္းထက္ ေအာင္ဴမင္ေနမယ့္ ကာလ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက အလုပ္မဵား၊ အလုပ္ဒဏ္ ပိေနတတ္ပၝတယ္။ တာ၀န္ေတၾမဵား၊ စိတ္ဖိစီးမႁ မဵားလၾန္းလို့ အလုပ္ထဲ စိတ္မပၝတဲ့အထိေတာင္ စိတ္ပဵက္လက္ပဵက္ ဴဖစ္ရတတ္ပၝတယ္။ ေအာက္လူငယ္သားေတၾေဳကာင့္လည္း စိတ္ညစ္ရတတ္ဴပီး စကား အေဴခအတင္ကေန ရန္မီးပၾားတဲ့အထိ ဴပႍနာေတၾ ႒ကီးကဵယ္တတ္ပၝတယ္။ သတိဴပႂပၝ။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက စီးပၾားေရးမႀာ အခက္အခဲေတၾနဲ့ မဳကာခဏ ရင္ဆိုင္ရတတ္ပၝတယ္။ ေငၾေဳကးပိုင္းမႀာ မေကဵနပ္စရာ အထင္အဴမင္လဲၾစရာေတၾ ဴဖစ္လိုႛဴပႍနာေတၾ ေဴဖရႀင္းရတတ္ပၝတယ္။ စီးပၾားေရးလုပ္ငန္းအရ မိတ္ေဆၾမိတ္ရင္း ခင္မင္သူေတၾနဲ့ အဆင္မေဴပဴဖစ္၊ လမ္းခဲၾရတာေတၾ၊ ရႀယ္ယာ ဴပန္အမ္းရ ႎုတ္ထၾက္ရတာေတၾ ႒ကံႂရတတ္ပၝတယ္။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက စီးပၾားေရးမႀာ ဒီေရအလား တိုးပၾား ေအာင္ဴမင္မယ့္ ကာလ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အ႒ကံအစည္ ရည္ရၾယ္ခဵက္ေတၾကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႎိုင္မႀာ ဴဖစ္႓ပီး လုပ္ငန္းသစ္ေတၾလည္း စီစဥ္ ခဵဲႚထၾင္ရကိန္း ရိႀပၝတယ္။ စီးပၾားေရးနဲ့ ပတ္သက္တဲ့ ခရီးေ၀းေတၾ အကဵႂိးရိႀမယ့္ ခရီးလမ္းေဳကာင္းေတၾ သၾားလာရတတ္ပၝတယ္။ ကံေကာင္းေနတဲ့ ကာလလိုႛ ဆိုရမႀာပၝ။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက စီးပၾားေရး အဴမတ္အစၾန္းေတၾ တိုးတက္မယ့္ အခဵိန္ပၝပဲ။ ခင္မင္ရင္းႎႀီးသူေတၾနဲ့ အဴမင္မတူ၊ ဆန္ႛကဵင္ကဲၾလဲၾတာေတၾ ဴဖစ္ေပၞလာႎိုင္႓ပီး စိတ္အေႎႀာင့္အယႀက္ ဴဖစ္စရာ လူမႁေရးကိစၤေတၾ ႒ကႂံရတတ္ပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ ကိုယ့္ အစီအစဥ္၊ လုပ္ငန္းကိစၤအ၀၀မႀာေတာ့ စိတ္ေကဵနပ္ေလာက္တဲ့ ေအာင္ဴမင္ တိုးတက္မႁေတၾ ဴမင္ေတၾႛရႎိုင္ပၝတယ္။

စေနသားသမီးေတၾက အသၾားအလာ အစစအရာရာ သတိထားရမယ့္ ကာလ ဴဖစ္ပၝတယ္။ စိတ္တို ေဒၝသဴဖစ္စရာေတၾ မဵားလို့ စိတ္မထိန္းနိုင္ရင္ သာမန္ ဴပႍနာေလးကေန အမႁအခင္း ဴဖစ္ပၾားသည္အထိ ႒ကီး႒ကီးကဵယ္ကဵယ္ ဒုကၡေရာက္သၾားႎုိင္ပၝတယ္။ လုပ္ငန္းပိုင္းမႀာ မိတ္ပဵက္ေဆၾပဵက္ ဴဖစ္စရာ ေဒၝသဴဖစ္စရာေတၾ ႒ကံႂေတၾႛတတ္႓ပီး ကိုယ္တိုင္ကလည္း ေဒၝသ ဴဖစ္လၾယ္ေနတာမိုႛ သတိထားရပၝမယ္။

ဒီအပတ္ ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာေနႛဟာ ဴပႍဒၝးနဲႛ ရက္ယုတ္မာ ဆံုပၝတယ္။ ေရႀာင္ရပၝမယ္။ အဂႆၝေနႛဟာ သန္ႛရႀင္းတဲ့ ရက္ရာဇာေနႛ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဗုဒၭဟူးေနႛက သာမန္ရက္ ဴဖစ္႓ပီး ဳကာသပေတးေနႛက ရက္ရာဇာနဲႛ လဴပည့္ ဆံုပၝတယ္။ ေသာဳကာေနႛဟာ အ႓မိတၨစုတ္ရက္ ဴဖစ္လုိႛ ဒီအပတ္မႀာ အေကာင္းဆံုးေနႛ ဴဖစ္ပၝတယ္။ စေနေနႛက နဂၝးေပၞနဲႛ မဟာရက္ဳကမ္း ဆံုပၝတယ္။ သတိထားရပၝမယ္။ တနဂႆေႎၾ ေနႛဟာ ဴပႍဒၝးနဲႛ ရႀမ္းရက္ ဆံုပၝတယ္။ ေရႀာင္ရပၝမယ္။