Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
11/06/2017

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၆.၁၁.၂၀၁၇ မႀ ၁၂.၁၁.၂၀၁၇ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

တနဂႆေႎၾဟာ တူရာသီမႀာ ေသာဳကာ၊ ဳကာသပေတးေတၾနဲႛ ပူးယႀဥ္ ရပ္တည္ေန႓ပီး ဗုဒၭဟူးက ႓ဗိစာၽရာသီကုိ ကူးေဴပာင္းသၾားပၝတယ္။ အဂႆၝက ကန္ရာသီမႀာ တည္ေနပၝတယ္။ စေနဟာ ဓႎုရာသီမႀာ ေရာက္ရႀိေန႓ပီး ကန္ရာသီက အဂႆၝကို ဆက္သၾယ္ ဴမင္ယႀဥ္ထားပၝတယ္။ ရာဟုက ကရကဋ္ရာသီမႀာ တည္႓ပီး ဗုဒၭဟူးကို ဆက္သၾယ္ ဴမင္ယႀဥ္ေနပၝတယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေစဵးကၾက္ခန္ႛမႀန္းခဵက္

တူရာသီမႀာ နိစ္အဴဖစ္ အားနည္းေနတဲ့ တနဂႆေႎၾဟာ ရာသီသခင္ ေသာဳကာနဲႛ ေသာမ႓ဂိႂဟ္ ဳကာသပေတးေတၾနဲႛ ပူးယႀဥ္ေနပၝတယ္။ ဆန္စပၝးနဲႛ ေရၿေစဵးကၾက္ေတၾ အတက္အကဵ ဴမန္ဆန္္မႁ ဴဖစ္လာႎုိင္႓ပီး ေငၾေဳကးေစဵးကၾက္မႀာလည္း လႁပ္ရႀားမႁ မဵားလာႎုိင္ပၝတယ္။

ကရကဋ္ရာသီက ရာဟုရဲႚ ဆက္သၾယ္မႁ ရရႀိထားတဲ့ ႓ဗိစာၦေရာက္ ဗုဒၭဟူးေဳကာင့္လည္း မထင္မႀတ္တာေတၾ ဴဖစ္ပဵက္လၾယ္ေနတတ္ပၝတယ္။ အေရာင္းအ၀ယ္ေတၾ သတိထားရပၝမယ္။

အခုအပတ္ ပဲေဈးကၾက္ဟာ အေရာင္းအ၀ယ္ မေကာင္း၊ ေစဵးမေကာင္း ဴဖစ္ေနရာကေန တည္႓ငိမ္မႁ ဴပန္ရႀိလာနုိင္ပၝတယ္။ အေဴခအေနအားလံုး ေကာင္းစဴပႂလာတတ္ပၝတယ္။ ဆန္စပၝး ေစဵးကၾက္မႀာ ေစဵးႎႁန္းေတၾ လည္ေနရာက တက္ရိပ္ အားေကာင္းလာႎုိင္ပၝတယ္။ ေရၿေစဵးဟာ အကဵကေန ေစဵးအ႓ငိမ္ ဴပန္ဴဖစ္လာမယ္လိုႛ ခန္ႛမႀန္းရပၝတယ္။

ေနႛသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေႎၾသားသမီးေတၾက စီးပၾားေရးမႀာ အကဵႂိးအဴမတ္ ေကာင္းတဲ့ အခၾင့္အလမ္းေတၾ ကိုယ့္ဆီ တည့္တည့္၀င္လာတတ္ပၝတယ္။ လုပ္ငန္းေတၾ အရႀိန္အဟုန္ ပိုရလာႎုိင္ေပမယ့္ အသစ္ တုိးခဵဲႚတာမဵႂိး မသင့္ေသးဘဲ ရႀိရင္းစၾဲ အလုပ္ကိုပဲ အာရံုစုိက္ ႒ကိႂးစားပၝ။ လူမႁေရး၊ မိတ္ေဆၾ ကၸ အဆက္အသၾယ္ေတၾကေန စီးပၾားေရးမႀာ အကဵႂိးဴပႂလာတတ္ပၝတယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက သူတပၝး ေငၾေဳကးကိစၤ ဳကား၀င္တာမဵႂိး၊ အာမခံေပးတာမဵႂိးေတၾ ေရႀာင္ရပၝမယ္။ ၀င္ပၝမိရင္ ကုိယ့္ပၝ အမႁပတ္သၾားႎုိင္ပၝတယ္။ ဳကားစုိက္ေလဵာ္ရ ရႀင္းရတာေတၾ ဴဖစ္လာႎုိင္ပၝတယ္။ စီးပၾားေရးမႀာ အရႀိန္ေသသလို ဴဖစ္ေန႓ပီး လုပ္ရကုိင္ရ ခက္ခဲေနပၝမယ္။ ဒၝေပမယ့္ အဆင္မေဴပမႁေတၾ တစ္စတစ္စ ဴပန္ေကာင္းလာႎုိင္လိုႛ သည္းခံ ေစာင့္ဆုိင္းရပၝမယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက အလုပ္အကိုင္မႀာ ေတ့လၾဲေတၾ မဵားေန႓ပီး ဘာလုပ္လုပ္ မ႓ပီးမဴပတ္နဲႛ လက္စတန္းလန္းေတၾ မဵားလာႎုိင္ပၝတယ္။ ဟုိဟာမ႓ပီး၊ ဒီဟာ မေသခဵာနဲႛပဲ အခဵိန္္ေတၾ ကုန္လၾန္သၾားတတ္ပၝတယ္။ စာရင္းဇယားပိုင္း သတိထားရမႀာ ဴဖစ္႓ပီး ေအာက္လူငယ္သားနဲႛ လဲၿဲထားတဲ့ အလုပ္ေတၾကိုလည္း စိစစ္ဖုိႛ လိုလာပၝလိမ့္မယ္။ အမႀားအယၾင္း မဵားတတ္ပၝတယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက စီးပၾားေရး ပၾင့္လန္း တုိးတက္ေနမယ့္ အခဵိန္ပၝပဲ။ မိတ္ေဆၾေတၾရဲႚ အကူအညီေကာင္းေတၾလည္း ရရႀိေနမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ လုပ္ငန္းမႀာ အတုိက္အခံ ေပၞေပမယ့္ အလၾယ္တကူ ဴဖတ္သန္း ေကဵာ္လၿားႎုိင္မႀာပၝ။ ဒၝေပမယ့္ ကိုယ္တုိင္က စိတ္မဵားေနလုႛိ ဘာမႀ ေရေရရာရာ မဆံုးဴဖတ္ႎုိင္လုိႛ အခၾင့္ေကာင္းေတၾ လက္လၿတ္ရတတ္ပၝတယ္။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက နာမည္ ထိခုိက္တာ၊ လုပ္ငန္းခၾင္ ဴပႍနာေတၾ ေပၞတာေတၾ ရႀိလာႎုိင္ပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ ဒီအခက္အခဲေတၾ ႓ပီးဆံုးရင္ ကံေကာင္းဴခင္းေတၾက ေစာင့္ေနပၝ႓ပီ။ လက္ရႀိ ဴဖစ္ေပၞေနတဲ့ ဴပႍနာေတၾလည္း ေဴပလည္မႁ ရလာႎုိင္ပၝတယ္။ လူေရာ စိတ္ေရာ ပင္ပန္းေနတာေတၾ ႓ပီးဆံုး႓ပီး ပံုမႀန္တည္႓ငိမ္တဲ့ ေနႛစဥ္ဘ၀ကို ဴပန္ရလာေတာ့မႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက လူမႁေရး အဖုအထစ္ေတၾ ဆက္ရႀိေနမႀာ ဴဖစ္႓ပီး စီးပၾားေရးမႀာေတာ့ ပံုမႀန္ေလး အဆင္ေဴပေနမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ကုိယ့္လုပ္ငန္းက သိပ္မေကာင္းလႀဘဲ သူတပၝးဆီမႀာ ရႀယ္ယာပၝ၊ အရင္းထည့္တာေတၾက ပိုအကဵႂိးေပးႎုိင္ပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ ေငၾေဳကးကိစၤေတၾမႀာ သတိထားစရာေတၾ ရႀိေနပၝတယ္။ အေပးအယူေတၾ ဂရုစိုက္ လုပ္ရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

စေနသားသမီးေတၾက အစစအရာရာ အဆင္ေဴပ ေခဵာေမၾႛေနရာက မဳကာခဏ အခက္အခဲ ဴဖစ္လာႎုိင္ပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ စီးပၾားေရးကေတာ့ ဆက္႓ပီး ပန္းပန္ ေအာင္ဴမင္ေနဦးမႀာပၝ။ နဂုိလို သိပ္အေကာင္း႒ကီး မဟုတ္ေတာ့ဘဲ အရႀိန္အဟုန္ နည္းသၾားတာမဵႂိးပဲ ဴဖစ္ႎုိင္ပၝတယ္။ ဘာလုပ္လုပ္ မိတ္ေဆၾေတၾဆီက အ႒ကံဥာဏ္နဲႛ အကူအညီေတၾ ယူ႓ပီး လုပ္သင့္ပၝတယ္။

ဒီအပတ္ ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာေနႛဟာ နဂၝးေပၞနဲႛ မဟာရက္ဳကမ္းေတၾ ဴဖစ္ေပမယ့္ အေကာင္းဆံုး အ႓မိတၨစုတ္ရက္ ဴဖစ္လုိႛ ေဆာင္သင့္တဲ့ရက္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အဂႆၝေနႛက ေရႀာင္ရမယ့္ ဴပႍဒၝး ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဗုဒၭဟူးေနႛက မနက္ပိုင္း ရက္ရာဇာ ဴဖစ္႓ပီး မၾန္းလၾဲရင္ ဴပႍဒၝး ဴဖစ္ပၝတယ္။ သမားဴဖႃနဲႛ ရႀမ္းရက္လည္း ဴဖစ္ေနလိုႛ သိပ္မသန္ႛတဲ့ ရက္ရာဇာပၝ။ ဳကာသပေတးေနႛက ၀ၝရမိတၨႂ႒ကီး ဴဖစ္လုိႛ အခက္အခဲ ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။ ေသာဳကာနဲႛ စေနေနႛေတၾကလည္း ရက္မသန္ႛေသးဘဲ တနဂႆေႎၾကသာ ေဆာင္သင့္တဲ့ ရက္ရာဇာ ဴဖစ္ေနပၝတယ္။