Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
12/04/2017

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

တနဂႆေႎၾဟာ ႓ဗိစာၦရာသီမႀာ ေသာဳကာနဲႛ ပူးယႀဥ္ေနဆဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဗုဒၭဟူးက စေနနဲႛအတူ ဓႎုရာသီမႀာ ရပ္တည္ေနရာကေန ေနာက္ဴပန္ စတင္သၾားေနပၝတယ္။ အဂႆၝက တူရာသီမႀာ ဳကာသပေတးနဲႛ ရႀိေန႓ပီး ရာဟုက ကရကဋ္ရာသီမႀာ တည္ေနပၝတယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေစဵးကၾက္ခန္ႛမႀန္းခဵက္

အခုတစ္ပတ္မႀာ သီးႎႀံနဲႛ အေရာင္းအ၀ယ္ေတၾကို စုိးမုိးတဲ့ ဗုဒၭဟူး႓ဂိႂဟ္ဟာ ဓႎုရာသီထဲမႀာ စေနနဲႛအတူ ပူးယႀဥ္ရာက ေနာက္ဴပန္ Retro စတင္ သၾားေနပၝတယ္။ ေနာက္ဴပန္ လည္ပံုအရ အေရာင္းအ၀ယ္ မႀားတာ၊ ေကာလာဟလ သတင္းေဳကာင့္ ထိခုိက္နစ္နာတာ၊ လူလိမ္ေတၾ ေပၞေပၝက္လာတာ၊ စာရင္းအင္း မႀားယၾင္းတာေတၾ ဴဖစ္ေပၞတတ္ပၝတယ္။ သတိဴပႂရပၝမယ္။

အခုအပတ္ ပဲေဈးကၾက္မႀာ အေရာင္းအ၀ယ္လည္း သင့္လာ႓ပီး ေဈးႎႁန္းလည္း အတန္သင့္ ခုိင္မာမႁ ရႀိလာႎုိင္ပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ တက္ေဈးတုိင္းမႀာ အေရာင္းမဵားလာတာကို သတိဴပႂရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဆန္စပၝးက အေရာင္းအ၀ယ္ မေကာင္း ဴဖစ္လာႎုိင္႓ပီး ေခၞေဈးကေတာ့ အဴမင့္မႀာ ဆက္ရႀိႎုိင္ပၝတယ္။ ေရၿေဈးဟာ အတက္အကဵ သိပ္မသိသာရာကေန တက္ရိပ္ဴပလာႎုိင္႓ပီး ေငၾေဈးက ဒီႎႁန္းနားမႀာပဲ လည္ႎုိင္ပၝတယ္။

ေနႛသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေႎၾသားသမီးေတၾက လက္ရႀိ လုပ္ငန္းမႀာေရာ စီးပၾားေရးအသစ္ေတၾမႀာပၝ တုိးတက္ ေအာင္ဴမင္မႁေတၾ ဴမင္ရပၝမယ္။ ကိုယ္တုိင္ ႒ကိႂးစားမႁအဴပင္ မိတ္ေဆၾ အေပၝင္းအသင္းနဲႛ အ႒ကီးအကဲ ဆရာသမားေတၾေဳကာင့္လည္း အခၾင့္အေရးေတၾ ရရိႀတတ္ပၝတယ္။ ေငၾေဳကးနဲ့ ပက္သက္လို့လည္း စိတ္ခဵမ္းသာရတတ္ပၝတယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက စိတ္ညစ္စရာတခဵႂိႚက လၾဲရင္ လုပ္ငန္းေတၾကေန အကဵႂိးအဴမတ္ ဴဖစ္ထၾန္းရရိႀေနပၝမယ္။ ဒၝေပမယ့္ လုပ္ငန္းသစ္ေတၾ အစုစပ္ရႀယ္ယာေတၾ မလုပ္သင့္ေသးဘဲ အေဴခအေနကို ေစာင့္ဳကည့္ေလ့လာရပၝမယ္။ အေဴခတည္ခဵင္တဲ့ လုပ္ငန္းေတၾ စနစ္တကဵ တည္ေဆာက္လာႎုိင္ပၝမယ္။ လက္ထဲ ေငၾရၿင္ေနတတ္ပၝတယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက အမဵားနဲႛ တစ္ေယာက္ဆုိသလို အဴငင္းပၾားစရာေတၾ ဴဖစ္လာႎုိင္ပၝတယ္။ အလကားေနရင္း စိတ္တို စိတ္ဴမန္ ဴဖစ္ေနလိုႛ ဴပႍနာအေသးအမၿားကေန အ႒ကီး႒ကီး ဴဖစ္သၾားတတ္ပၝတယ္။ ေအာက္လူငယ္သား လူယံုထားလုိႛ မရေသးဘဲ အလုပ္ထဲမႀာလည္း စိတ္အေႎႀာင့္အယႀက္ ဴဖစ္စရာေတၾ မဵားေနတတ္ပၝတယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက ဒီအပတ္မႀာ ဟုိလိုဒီလိုနဲႛ အခိဵန္ေတၾ ကုန္သၾားတတ္ပၝတယ္။ လုပ္ငန္းမႀာ အ႓ပိႂင္ေတၾ ေပၞလာတတ္႓ပီး ကိုယ္တုိင္ကေတာ့ အလုပ္ထဲ စိတ္ပၝ၀င္စားမႁ နည္းလာတတ္ပၝတယ္။ အနားက မိတ္ေဆၾေတၾက ကူညီမႁ ေပးႎိုင္ေပမယ့္ ကိုယ္တုိင္က ေ၀၀ၝးေနလုိႛ ေအာင္ဴမင္မႁ နည္းပၝးတတ္ပၝတယ္။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက စီးပၾားရးမႀာ လက္မေထာင္ရေအာင္ တုိးတက္ကိန္း ရႀိပၝတယ္။ မိတ္ေဆၾေတၾနဲ အုပ္ခုဵပ္သူ အဳကီးအကဲေတၾေဳကာင့္လည္း အခၾင့္အလမ္းေတၾ ရရိႀလာပၝမယ္။ ပညာပိုင္းပၝ တိုးတက္ဴပီး အဳကံအစည္ ေကာင္းေတၾေဳကာင့္ လုပ္ငန္း ေအာင္ဴမင္မႁေတၾ ဴမင္ေတၾ့ရနိုင္ပၝတယ္။ ေငၾေဳကးကံေကာင္းမႁေတၾ ႒ကံႂရပၝလိမ့္မယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက ဒီအပတ္ထဲမႀာ စိတ္ေရာကိုယ္ပၝ အဴငိမ္မေနရဘဲ လႁပ္ရႀား ပင္ပန္းေနရတတ္ပၝတယ္။ အလုပ္မဵားလၾန္းလိုႛ မႎုိင္တာ၊ တာ၀န္ပိတာမဵႂိး ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။ လုပ္ငန္းေတၾ ေရႀ့ဆက္တိုးမရဘဲ တန့္ေနပၝမယ္။ မိတ္ေဆၾ အေပၝင္းအသင္းကို သတိထားပၝ။ ကိုယ့္ကို အသံုးခဵသၾားတာ၊ ဒုကၡေပးတာေတၾမဵႂိး ဴဖစ္လာႎုိင္ပၝတယ္။

စေနသားသမီးေတၾက လုပ္ငန္းသစ္၊ စီမံကိန္းအသစ္ေတၾ တိုးခဲဵ့ေအာင္ဴမင္ရတတ္ပၝတယ္။ အဳကီးအကဲေတၾ အုပ္ခဵႂပ္သူေတၾေဳကာင့္ တိုးတက္ ေအာင္ဴမင္မႁ ေတၾ ရတတ္ပၝတယ္။ စီးပၾားေရးမႀာေတာ့ စိတ္တိုင္းမကဵစရာ မဵားတတ္ပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ပံုမႀန္အတိုင္း ရိႀေနပၝမယ္။

ဒီအပတ္ ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာေနႛဟာ ရႀမ္းရက္ ဴဖစ္လုိႛ အခက္အခဲ ေပၞတတ္႓ပီး အဂႆၝေနႛက သာမန္ရက္ ဴဖစ္ပၝတယ္ ဗုဒဟူးေနႛက ရက္ရာဇာ ဴဖစ္ေပမယ့္ မဟာရက္ဳကမ္းနဲႛ နဂၝးေပၞရက္ေတၾလည္း ဴဖစ္ေနတာမိုႛ သတိထားရပၝမယ္။ ဳကာသပေတးေနႛက ဴပႍဒၝး ဴဖစ္ေပမယ့္ အ႓မိတၨစုတ္ရက္လည္း ဴဖစ္လိုႛ အဆုိးထဲက အေကာင္း ဴဖစ္ေပၞလာႎုိင္ပၝတယ္။ ေသာဳကာေနႛဟာ သန္ႛရႀင္းတဲ့ ရက္ရာဇာ ဴဖစ္႓ပီး စေနေနႛက ေရႀာင္ရမယ့္ ဴပႍဒၝး ဴဖစ္ပၝတယ္။ တနဂႆေႎၾေနႛက သာမန္ရက္ပၝပဲ။