Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
02/05/2018

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၅.၂.၂၀၁၈ မႀ ၁၁.၂.၂၀၁၈ အထိ)


ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

တနဂႆေႎၾဟာ မကာရရာသီမႀာ ဗုဒၭဟူးနႛဲအတူ ပူးယႀဥ္ေနပၝတယ္။ အဂႆၝက သူပုိင္ ႓ဗိစာၦရာသီမႀာ ရပ္တည္ေနပၝတယ္။ စေနက ဓႎုရာသီနဲႛ ဳကာသပေတးက တူရာသီေတၾမႀာပဲ ဆက္လက္ တည္ရႀိေနပၝမယ္။ ေသာဳကာက ၆ ရက္ေနႛမႀာ ကံုရာသီကို ကူးေဴပာင္းပၝမယ္။ ရာဟုနဲႛ ကိတ္က ကရကဋ္နဲႛ မကာရရာသီေတၾမႀာ တည္ေနဆဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေစဵးကၾက္ခန္ႛမႀန္းခဵက္

႓ပီးခဲ့တဲ့ ဇန္န၀ၝရီ ၃၁ ရက္ ညဦးပိုင္းမႀာ လအဴပည့္အ၀ ဳကတ္တဲ့ ဴဖစ္စဥ္ကို ဴမန္မာဴပည္က ဴမင္ခဲ့ရ႓ပီး လဳကတ္တာနဲႛ ဆက္စပ္လိုႛ ေဟာကိန္းေတၾလည္း ထၾက္ေပၞခဲ့ပၝတယ္။

ေရႀးနကၡတ္ကဵမ္းေတၾအရ လဳကတ္တာကို ဴမင္ရတဲ့၊ အထူးသဴဖင့္ လအဴပည့္အ၀ ဳကတ္တာ ဴမင္ေတၾႛရတဲ့ တုိင္းဴပည္ေတၾမႀာ ရုိက္ခတ္မႁ အမဵားဆံုး ဴဖစ္လာေလ့ ရႀိတယ္လုိႛ ေဖာ္ဴပထား႓ပီး ကမာၲနဲႛ ပံုမႀန္ထက္ နီးကပ္တဲ့ အေနအထားနဲႛ လဳကတ္မႀာ ဴဖစ္လိုႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံအေနနဲႛ လပုိင္း ရက္ပိုင္းအတၾင္း သတိဴပႂစရာကိစၤေတၾ ဴဖစ္ပဵက္လာႎုိင္တယ္လုိႛ ခန္ႛမႀန္းရပၝတယ္။

အခုအပတ္ ပဲေစဵးကၾက္မႀာ ေရာင္းေစဵးေတၾ ဴမင့္လာႎုိင္ေပမယ့္ မဵားမဵားစားစား မတက္ႎုိင္ဘဲ အေရာင္းအ၀ယ္လည္း ပံုမႀန္သာ ရႀိႎုိင္ပၝတယ္။ ဆန္စပၝးက အေရာင္းအ၀ယ္လည္း ေကာင္း၊ ေစဵးလည္း ဴမင့္လာႎုိင္ပၝတယ္။ ေရၿေစဵးက ဒီအပတ္မႀာ တက္ရိပ္ ရႀိလာ႓ပီး ေငၾေစဵးကေတာ့ ခပ္ေအးေအးပဲ ဆက္သၾားႎုိင္ပၝတယ္။

ေနႛသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေႎၾသားသမီးေတၾက လုပ္ငန္းမႀာ စိတ္အေနႀာင့္အယႀက္ ဴဖစ္စရာေတၾ မဵား႓ပီး မေရမရာနဲႛ အခိဵန္ေတၾ ကုန္ေနတတ္ပၝတယ္။ ကိုယ့္လုပ္ငန္းမႀာ အခက္အခဲေတၾ မဳကာခဏ ဴဖစ္တတ္႓ပီး သူမဵားအလုပ္မႀာ အစုစပ္ရႀယ္ယာ ၀င္ပၝတာေတၾက အကဵႂိးေပးလၾယ္ေနပၝမယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက ေငၾေဳကးကိစၤ ေဴပာဆို ေဆာင္ရၾက္မႁေတၾ ေအာင္ဴမင္ပၝမယ္။ ၀င္ေငၾ လမ္းေပၝင္းစံုကေန ရရႀိတတ္႓ပီး အထုပ္အထည္နဲႛ ၀င္ကိန္းလည္း ရႀိေနပၝတယ္။ စီးပၾားသစ္ေတၾ လုပ္ငန္း ခဵဲႚထၾင္တာေတၾလည္း အေကာင္းဆံုး ေဆာင္ရၾက္ႎုိင္ပၝမယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက မိတ္ေဆၾအေပၝင္းအသင္း အကဵႂိး ဴပႂမယ္။ လက္ရႀိအလုပ္ကေနလည္း အဴမတ္အစၾန္းေတၾ တုိးလာပၝလိမ့္မယ္။ လူမႁေရးကိစၤေတၾ မဵားသေလာက္ ကိုယ့္အတၾက္လည္း ဴပန္အကဵႂိးဴပႂပၝမယ္။ ေငၾေဳကးကိစၤမႀာလည္း စိတ္ခဵမ္းသာရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက လူမႁေရး ဴပႍနာ ေပၞ႓ပီး လုပ္ငန္းမႀာပၝ ထိခုိက္မႁ ရႀိတတ္ပၝတယ္။ လူလိမ္ လူေကာက္ေတၾ သတိထားရပၝမယ္။ အယံုမလၾယ္ဖိုႛ လိုပၝတယ္။ အဳကီးအကဲေဳကာင့္ စိတ္ညစ္စရာမဵားမယ္။ အစစအရာရာ သတိရိႀေနရမယ့္ ကာလ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက မိသားစု အသုိင္းအ၀ုိင္းရဲႚ ကူညီမႁေတၾ ရရႀိ႓ပီး လုပ္ငန္းလည္း အဆင္ေဴပဖိုႛ ရႀိပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ကိုယ္တိုင္က စိတ္၀င္စားမႁ အားနည္းေနလိုႛ ထင္သေလာက္ မေပၝက္ေဴမာက္ဘဲ ဴဖစ္ေနပၝမယ္။ ဘာမႀ မေရရာဘဲ အခိဵန္ေတၾ ကုန္သၾားတတ္ပၝတယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက စိတ္အေနႀာင့္အယႀက္နဲႛအတူ ေအာင္ဴမင္မယ့္ အခိဵန္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒုကၡခံ ႒ကိႂးစားေလေလ တစ္ဖက္မႀာ ေအာင္ဴမင္မႁ ထူးထူးကဲကဲ ရေလပၝပဲ။ မိတ္ေဆၾေတၾရဲႚ ကူညီေစာင့္ေရႀာက္မႁလည္း ရရႀိပၝမယ္။ ေမႀဵာ္လင့္ခဵက္ေတၾလည္း ဴပည့္၀လာႎုိင္ပၝတယ္။

စေနသားသမီးေတၾက လုပ္ငန္းေတၾမႀာ ယံုဳကည္မႁကို အလဲၾသံုးစားခံရတာ၊ မထင္မႀတ္ဘဲ လႀည့္ဖဵားခံရတာေတၾေဳကာင့္ နစ္နာစရာေတၾ ဴဖစ္လာတတ္ပၝတယ္။ လုပ္ငန္းသစ္ေတၾကို မစသင့္ေသးဘဲ ေစာင့္ဳကည့္႓ပီးမႀ လုပ္ပၝ။ လုပ္ငန္းဖက္ခဵင္း စကားမဵားရတတ္ပၝတယ္။

ဒီအပတ္ ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာေနႛဟာ ေရႀာင္ရမယ့္ ဴပႍဒၝး ဴဖစ္ပၝတယ္။ အဂႆၝေနႛက ရက္ရာဇာ ဆုိေပမယ့္ ရက္ပုပ္၊ သမားညိႂေတၾလည္း ဆံုေနလိုႛ အေႎႀာင့္အယႀက္ ခံ႓ပီးမႀ ေအာင္ဴမင္ႎုိင္ပၝတယ္။ ဗုဒၭဟူးေနႛဟာ သမားညိႂ၊ ရႀမ္းရက္ေတၾ ဆံုလိုႛ သတိထားရပၝမယ္။ ဳကာသပေတးေနႛဟာ သာမန္ရက္ ဴဖစ္႓ပီး ေသာဳကာေနႛက နဂၝးေပၞ၊ သမားညိိႂရက္ေတၾ ဴဖစ္လုိႛ သတိဴပႂရပၝမယ္။ စေနေနႛက သာမန္ရက္ ဴဖစ္႓ပီး တနဂႆေႎၾေနႛက သိပ္မသန္ႛတဲ့ ရက္ရာဇာ ဴဖစ္ပၝတယ္။