Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
09/20/2021

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၂၀.၉.၂၀၂၁ မႀ ၂၆.၉.၂၀၂၁ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

တနဂႆေႎၾက ကန္ရာသီမႀာ ရာသီသခင္ ဗုဒၭဟူးနဲႚေရာ အဂႆၝနဲႚပၝ ပူးယႀဥ္႓ပီး ႓ပိႍရာသီက ရာဟုရဲႛ ဆက္သၾယ္မႁ ရထားတယ္။ ရာဟုဟာ မကာရရာသီမႀာ ေနာက္ဴပန္သၾားေနတဲ့စေနနဲႚဳကာသပေတးေတၾကိုပၝ အဴမင္ရႀိေနတယ္။ ေသာဳကာက သူပိုင္တဲ့ တူရာသီမႀာ အားေကာင္းစၾာ တည္ေနရင္း မကာရရာသီက စေနရဲႛ အဴမင္ဆက္သၾယ္မႁနဲႚ ခဵိတ္ဆက္ထားတယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေစဵးကၾက္ခန္ႚမႀန္းခဵက္

ေငၾေဳကး၊ ဘၸာေရးနဲႚ စီးပၾားဥစၤာကို ကုိယ္စားဴပႂတဲ့ ဳကာသပေတး႓ဂိႂဟ္ဟာ ကုမ္ရာသီမႀာ ေနာက္ဴပန္ (ဝဳက) သၾားေန႓ပီး ေရနံေလာင္စာနဲႚ သတၨႂ၊ သယံဇာတ ကုိယ္စားဴပႂ စေန႓ဂိႂဟ္ကလည္း မကာရရာသီမႀာ ေနာက္ဴပန္ပဲ သၾားေနတယ္။ ေနအဖၾဲႚအစည္းထဲက အေရးအပၝဆံုး ႓ဂိႂဟ္ ၂ လံုး ေနာက္ဴပန္အလႀည့္မႀာ ကမာၲႚပထဝီႎုိင္ငံေရး အနိမ့္အဴမင့္ အတက္အကဵေတၾလည္း လႁပ္ရႀားေဴပာင္းလဲလာႎုိင္႓ပီး စီးပၾားေရးမႀာပၝ ဂယက္ရုိက္လာႎုိင္တယ္။

အခု ၉ လပုိင္းထဲမႀာေတာ့ ဳကာသပေတးဟာ (ဝဳက) သၾားရင္းနဲႚ မကာရရာသီထဲအထိ ေရာက္လာ႓ပီး မူလရႀိတဲ့ စေနနဲႚပၝ ပူးယႀဥ္လာမယ္။ တခဵိန္တည္းမႀာ ႓ပိႍရာသီက ရာဟုကပၝ အဂႆၝ၊ ဳကာသပေတး၊ စေနေတၾကို ဴမင္ယႀဥ္ ဆက္သၾယ္လာမႀာ ဴဖစ္လုိႚ ၉ လပုိင္းနဲႚ ၁၀ ပုိင္းေတၾမႀာ အဴဖစ္အပဵက္ေပၝင္းမဵားစၾာ ေပၞေပၝက္လာမယ္လုိႚ ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ကေန ယူဆပၝတယ္။ အထူးသဴဖင့္ ပဋိပကၡေတၾ၊ မတည္႓ငိမ္မႁေတၾ ဴဖစ္တည္လာဖၾယ္ရႀိပၝတယ္။

ဒီတစ္ပတ္မႀာ ပဲမဵႂိးစံု အေရာင္းအဝယ္ေကာင္း႓ပီး ေဈးလည္း ဆက္မာႎုိင္တယ္။ ေဈးအဴမင့္တန္းကို ဆက္တက္ အားေကာင္းႎုိင္ေပမယ့္ အရႀိန္ခဏ ရပ္တာမဵႂိး ဴဖစ္တတ္တယ္။ ဆန္စပၝးကေတာ့ တက္ေဈးတစ္ခုမႀာ တည္႓ငိမ္ ခုိင္မာႎုိင္တယ္။ ေရၿေဈးဟာ တက္ရိပ္ ဆက္ရႀိေပမယ့္ ခဏ ႓ငိမ္ေနတာမဵႂိးလည္း ဴဖစ္မယ္။ ေငၾေဈးက ခပ္မာမာ ဆက္ရႀိႎုိင္ေပမယ့္ ဳကားရက္မႀာ အနည္းငယ္ ကဵဆင္းတတ္တယ္။

ေနႚသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေႎၾသားသမီးေတၾက ႒ကိႂးစားအားထုတ္မႁေတၾ ပံုေပၞပီဴပင္လာမယ္။ အလုပ္အကိုင္ကံဇာတာ ေကာင္း႓ပီး ႒ကီးပၾားတုိးတက္မယ့္ အခၾင့္အလမ္းသစ္ေတၾ ေပၞမယ္။ ေငၾေဳကးကံလည္း အားေကာင္းမယ္။ ပံုမႀန္ဝင္ေငၾအဴပင္ တဴခားရေပၝက္ရလမ္းေတၾလည္း ရႀိလာမယ္။ ေငၾေဳကးကိစၤ ေအာင္ဴမင္မယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက ဒီအပတ္မႀာ အလုပ္နဲႚပတ္သက္လုိႚ အတုိက္အခုိက္ေတၾ မဵားတတ္တယ္။ လုပ္ေနရင္း အသည္းအသန္ ဴဖစ္တာ၊ ေရး႒ကီးသုတ္ဴပာ လုပ္ရတာေတၾလည္း ဴဖစ္လာမယ္။ ေငၾေဳကးစီးပၾားကိစၤကို သတိနဲႚ ကိုင္တၾယ္ရမယ္။ ေငၾအေပးအယူေတၾမႀာ ဴပႍနာ ဴဖစ္ပၾားလာတတ္တယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက အလုပ္ကိစၤခရီးေတၾ ဒီအပတ္မႀာ မထၾက္သင့္ပၝ။ ခရီးစဥ္ ပဵက္တာ၊ လမ္းေဳကာင္းမရႀင္းဘဲ ခက္ခဲသၾားတာေတၾ ဴဖစ္တတ္တယ္။ အလုပ္အကိုင္ေရးမႀာ မဴပတ္သားတာ၊ စဥ္းစားရခက္တာေတၾ ဴဖစ္လာမယ္။ ေငၾေဳကးကိစၤမႀာလည္း ဟုိလုိလိုဒီလိုလိုေတၾနဲႚ ရႀင္းရခက္တာေတၾ ဴဖစ္မယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက မိတ္ေဆၾအေပၝင္းအသင္းေတၾရဲႛကူညီမစမႁ ရမယ္။ ကိုယ္တုိင္က မစၾမ္းႎုိင္တဲ့အလုပ္နဲႚ အေဳကာင္းကိစၤေတၾက မိတ္ေဆၾအသိုင္းအဝုိင္းရဲႛ အကူအညီနဲႚ အဆင္ေဴပသၾားတတ္တယ္။ ေငၾေဳကးကိစၤေတၾ ေခဵာင္လည္မႁ ရလာမယ္။ အစိုးရ၊ အာဏာပုိင္ကိစၤေတၾ သတိနဲႚ လုပ္ရမယ္။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက လုပ္ငန္းကိုင္ငန္း အဆင္မေဴပမႁေတၾ မဵားမယ္။ ကိုယ္တုိင္က ေသေသခဵာခဵာ လုပ္ေနရင္းနဲႚ အလုပ္ေတၾ ရပ္သၾားတာ၊ လည္ပတ္မႁ ခက္တာေတၾ ဴဖစ္လာႎုိင္တယ္။ အကဵႂိးတူစပ္တူရႀယ္ယာနဲႚ အမဵားကိစၤ အလုပ္ေတၾ ပဵက္ဴပားတတ္တယ္။ ေငၾအဝင္ရပ္သၾားတတ္တယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက ဒီအပတ္မႀာ အလုပ္အကိုင္၊ ေငၾေရးေဳကးေရးေတၾ ခက္ခဲလာႎုိင္တယ္။ ဘယ္အလုပ္ ဘယ္ကိစၤမႀာမႀ အလၾယ္တကူ အဆင္မေဴပဘဲ အေႎႀာင့္အယႀက္ေတၾနဲႚ ရင္ဆုိင္ရတတ္တယ္။ လုပ္ငန္းခၾင္ထဲမႀာ ရန္လုပ္၊ ဴပႍနာရႀာတာမဵႂိး ခံရတတ္တယ္။ ေငၾအတၾက္ စိတ္ညစ္ရလိမ့္မယ္။

စေနသားသမီးေတၾက အလုပ္စီးပၾားကံ အားေကာင္းမယ့္ကာလ ဴဖစ္တယ္။ အလုပ္ေတၾကေန အကဵႂိးအဴမတ္နဲႚ ခံစားခၾင့္ေတၾ ရလၾယ္မယ္။ ေငၾရႀာလိုႚေကာင္းသလို အခၾင့္အေရးေကာင္းေတၾလည္း ကိုယ့္လက္ထဲ ဝင္လာမယ္။ အ႒ကီးအကဲ၊ အုပ္ခဵႂပ္သူေတၾဆီကလည္း အေထာက္အပံ့ေတၾ ရရႀိတတ္တယ္။

ဒီအပတ္ ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာေနႚဟာ လဴပည့္ရက္ ဴဖစ္လိုႚ ေကာင္းမႁကုသိုလ္နဲႚ စပ္လဵဥ္းတာေတၾ ေဆာင္ရၾက္ႎုိင္တယ္။ အဂႆၝေနႚဟာ သာမန္ရက္ ဴဖစ္႓ပီး ဗုဒၭဟူးေနႚက ဴပႍဒၝးနဲႚ အ႓မိတၨစုတ္ေတၾ တုိက္ဆုိင္လိုႚ ကိုယ့္အေပၞ မူတည္႓ပီး အေကာင္း၊ အဆုိးအေဴခအေနေတၾ ဴဖစ္လာႎုိင္တယ္။ ဳကာသပေတးေနႚက ရက္ရာဇာနဲႚ ရႀမ္းရက္ ဆံုလိုႚ အသင့္အတင့္သာ ေကာင္းမယ္။ ေသာဳကာေနႚက ေရႀာင္ရမယ့္ ဴပႍဒၝး ဴဖစ္႓ပီး စေနေနႚက ရက္ရာဇာနဲႚ အ႓မိတၨစုတ္ရက္ေတၾဆံုလိုႚ အေကာင္းဆံုးေနႚ ဴဖစ္တယ္။ တနဂႆေႎၾေနႚက နဂၝးေပၞရက္ ဴဖစ္လိုႚ လုပ္ငန္းမဴပတ္တာေတၾ ဴဖစ္တတ္တယ္။