Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
10/11/2021

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၁၁.၁၀.၂၀၂၁ မႀ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

ကန္ရာသီမႀာ ရာသီသခင္ ဗုဒၭဟူးဟာ ေနာက္ဴပန္သၾားေနရင္းနဲႚ အဂႆၝနဲႚ ပူးယႀဥ္ေနတယ္။ အဲဒၝကို ႓ပိႍရာသီက ရာဟုက ဴမင္ယႀဥ္ဆက္သၾယ္ထားတယ္။ တနဂႆေႎၾကေတာ့ ဒီအပတ္ ၁၄ ရက္ေနႚမႀာ တူရာသီ (နိစ္မူတဲ့ရာသီ) ကို ကူးေဴပာင္းရင္း မကာရရာသီမႀာ အတည့္ဴပန္သၾားတဲ့ စေန႓ဂိႂဟ္နဲႚ ဆက္သၾယ္လာမယ္။ ဳကာသပေတးက မကာရရာသီမႀာ ဆက္ရႀိေနရင္း ကန္ရာသီက ႓ဂိႂဟ္ေတၾကို ဆက္သၾယ္ထားမယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေစဵးကၾက္ခန္ႚမႀန္းခဵက္

၅ လေကဵာ္ေလာက္ ေနာက္ဴပန္လႀည့္ခဲ့တဲ့ စေန႓ဂိႂဟ္ဟာ ဒီလ ေအာက္တုိဘာ ၁၀ မႀာေတာ့ ပံုမႀန္ အသၾားႎႁန္းနဲႚ လႁပ္ရႀားလာ႓ပီ ဴဖစ္ပၝတယ္။ စေန႓ဂိႂဟ္ အတည့္ဴပန္သၾား႓ပီဆုိတာနဲႚ ေရနံေလာင္စာေဈးကၾက္ဟာ မူလ ဝယ္အား၊ ေရာင္းအားအတုိင္း ခန္ႚမႀန္းရလၾယ္ကူစၾာ အတက္အကဵ ဴဖစ္လာႎုိင္႓ပီး ေဈးႎႁန္းလမ္းေဳကာင္းတစ္ခုတည္းကုိဦးတည္လာႎုိင္ပၝတယ္။ ရပ္နား၊ ဆုိင္းငံ့ထားတဲ့ကိစၤေတၾလည္း ဴပန္အသက္ဝင္လႁပ္ရႀားလာဖၾယ္ ရႀိပၝတယ္။

တခဵိန္တည္းမႀာ ဗုဒၭဟူး႓ဂိႂဟ္ကပၝ ဒီလ ၁၈ ရက္အထိ ေနာက္ဴပန္လႀည့္မႀာ ဴဖစ္လိုႚ ဒီကာလမႀာ အေရးပၝတဲ့၊ အေရး႒ကီးတဲ့ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ေတၾတုိင္းကုိ သတိထားခဵမႀတ္သင့္တယ္။ ဘာလုပ္လုပ္ ႎႀစ္ခၝဴပန္ သံုးခၝဴပန္ ေထာင့္ေစ့ေအာင္ စဥ္းစားႎုိင္ပၝမႀ ေတာ္ရံုကဵမယ္။ အေရာင္းအဝယ္သမားေတၾ၊ စၾန္ႚစားမႁ မဵားတဲ့ ရင္းႎႀီးဴမႀႂပ္ႎႀံသူေတၾ၊ ကုန္သည္ေတၾအဖုႚိ အရာရာ ထိန္းလုပ္ရမယ့္ကာလ ဴဖစ္တယ္။

ဒီတစ္ပတ္မႀာ ပဲေဈးကၾက္မႀာ ေဈးတန္းက အတက္အကဵ သိပ္မသိသာေတာ့ဘဲ လည္ေနႎုိင္တယ္။ တက္လည္း ခဏ ကဵလည္း နည္းနည္းနဲႚ လႁပ္ရႀားမႁ ခပ္ပၝးပၝးပဲ ရႀိႎုိင္တယ္။ ဆန္စပၝးကေတာ့ တက္ေဈးတစ္ခု ဴဖစ္လာႎုိင္႓ပီး အေရာင္းအဝယ္ သိပ္မေကာင္းေသးဘဲ ဴဖစ္တတ္တယ္။ ေရၿေဈးကၾက္က အတက္အကဵ နည္းနည္းပၝးပၝးနဲႚသာ ဆက္လႁပ္ႎုိင္႓ပီး ေအးလာႎုိင္တယ္။ ေငၾေဈးကေတာ့ ဒီႎႁန္းအတုိင္း ဆက္ရႀိႎုိင္တယ္။

ေနႚသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေႎၾသားသမီးေတၾက ႒ကိႂးစားလုပ္ကိုင္ထားတာေတၾကေန အသီးအပၾင့္ေတၾ ခံစားခၾင့္ရမယ္။ အလုပ္သစ္နဲႚ အ႒ကံအစည္သစ္ေတၾ စတင္လုိႚ ေကာင္းတယ္။ လုပ္ငန္းကိုင္ငန္းအေဴခအေန တုိးတက္မႁ ဴပမယ္။ ေငၾေဳကးကံပၝ ဴမင့္မားလာဖုိႚ ရႀိတယ္။ အ႒ကီးအကဲ၊ အသိုင္းအဝုိင္းကေန ကူညီမစလိမ့္မယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက အ႒ကံအစည္ စိတ္ကူးေတၾ အေကာင္အထည္ ေပၞလာမယ္။ အ႒ကံေကာင္းတစ္ခဵက္ ဆုိသလို ပၾေပၝက္တုိးတတ္တယ္။ ဒၝေပမယ့္ စၾန္ႚစားရတဲ့ အလုပ္ေတၾ ဒီအခဵိန္မႀာ ခဏ ေရႀာင္ပၝ။ အလုပ္ထဲမႀာ အတုိက္အခုိက္ မဵားတတ္တယ္။ လုပ္ငန္းအတက္အကဵ ဴမန္ဆန္တတ္တယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက စိတ္ကူးနဲႚ လက္ေတၾႚက တဴခားစီ ဴဖစ္ေနတတ္တယ္။ ကိုယ္က ရည္မႀန္းထားတာတစ္မဵႂိး ဴဖစ္လာတာက တဴခားစီ ႒ကံႂရမယ္။ အလုပ္မႀာ စိတ္မပၝသလို၊ စိတ္မဝင္စားေတာ့သလိုေတၾ ဴဖစ္လာႎုိင္တယ္။ ေငၾေဳကးအရလည္း မေရမရာနဲႚ လုပ္ေနရမယ္။ စိတ္တုိင္းမကဵတာ မဵားမယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက ႒ကံတုိင္းေအာင္ ေဆာင္တုိင္းေဴမာက္မယ့္ကာလ မဟုတ္ေသးေပမယ့္ အလုပ္အမဵားစု ကံေကာင္း အဆင္ေဴပႎုိင္တယ္။ အရင္ လူေဟာင္း၊အဆက္အသၾယ္ေဟာင္းေတၾက ကူညီမယ္။ မိတ္ေဆၾေတၾရဲႛ ကူညီေစာင့္ေရႀာက္မႁလည္း ရမယ္။ မိတ္ေဆၾေကာင္းကဵႂိးကို ခံစားရမယ္။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက အခဵိန္အေတာ္ဳကာ ရင္းႎႀီးဴမႀႂပ္ႎႀံထားတဲ့အလုပ္ေတၾ ဴပန္အကဵႂိးေပးတတ္တယ္။ ဒၝေပမယ့္ ဒီအပတ္ထဲ ဘာအလုပ္မႀ သိပ္အရင္းအႎႀီး မထည့္သင့္ဘဲ အေဴခအေနဳကည့္ ထိန္းလုပ္သင့္တယ္။ အလုပ္ကံဇာတာ အားနည္းမယ္။ ဝင္ေငၾခံစားခၾင့္လည္း နည္းပၝးေနမယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက ဘယ္အလုပ္မဵႂိးမဆုိ စိတ္ေရာလူပၝ အေႎႀာင့္အယႀက္ ဴဖစ္႓ပီးမႀ အဆင္ေဴပသၾားမယ္။ ေငၾေဳကးကိစၤနဲႚ စကားအေဴခအတင္ ဴဖစ္ရတတ္သလို အလုပ္မႀာလည္း အ႓ပိႂင္အဆုိင္ေတၾ ေပၝမဵားတတ္တယ္။ အေတၾးမႀား၊ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ မႀားတတ္လုိႚ အစစအရာရာ သတိထားလုပ္ပၝ။

စေနသားသမီးေတၾက အလုပ္အကိုင္ အခၾင့္အလမ္းသစ္ေတၾ ေပၞမယ္။ တဴခားသူေတၾကို ေကဵာ္ဴဖတ္႓ပီးေတာ့ ကိုယ္က ဦးဦးဖဵားဖဵား ေနရာရလိမ့္မယ္။ လူ႒ကီးသူမ၊ အာဏာပုိင္ေတၾက ကူညီမစမယ္။ အကူအညီေကာင္းေတၾ ရရႀိမယ္။ ေငၾေဳကးအရလည္း ေကဵနပ္ဝမ္းေဴမာက္စရာေတၾ ႒ကံႂရမယ္။

ဒီအပတ္ ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာေနႚဟာ ဴပႍဒၝး ဴဖစ္လိုႚ ေရႀာင္ရမယ္။ အဂႆၝေနႚဟာ ရက္ရာဇာနဲႚအ႓မိတၨစုတ္ရက္ပၝ ဴဖစ္ေနလိုႚ ဒီအပတ္ အေကာင္းဆံုးရက္ ဴဖစ္တယ္။ ဗုဒၭဟူးေနႚဟာ သာမန္ရက္ ဴဖစ္႓ပီး ဳကာသပေတးေနႚဟာ ရက္ရာဇာ ဴဖစ္တယ္။ ေသာဳကာေနႚဟာ ဝၝရမိတၨႂ႒ကီး၊ ရႀမ္းရက္ဆံုလိုႚ နည္းနည္း ညံ့တယ္။ စေနေနႚဟာ သာမန္ရက္ ဴဖစ္႓ပီးေတာ့ တနဂႆေႎၾေနႚက ဝၝရမိတၨႂငယ္ ဴဖစ္လိုႚ သတိထားရမယ္။