Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
11/22/2021

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၂၂.၁၁.၂၀၂၁ မႀ ၂၈.၁၁.၂၀၂၁ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

တနဂႆေႎၾဟာ ဗုဒၭဟူးနဲႚအတူ ႓ဗိစာၽရာသီမႀာ ရပ္တည္ရင္း ရာဟုနဲႚ အဴပန္အလႀန္ ဆက္သၾယ္ဴမင္ယႀဥ္ထားတယ္။ အဂႆၝက တူရာသီမႀာ တည္ရင္း မကာရရာသီက စေနရဲႛအဴမင္ကို ရရႀိထားတယ္။ ဳကာသပေတးက မကာရမႀာပဲ ရပ္တည္ေန႓ပီး ႓ပိႍရာသီက ရာဟုကို ဆက္သၾယ္ထားတယ္။ ေသာဳကာက ဓႎုရာသီမႀာတည္ေနဆဲဴဖစ္တယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေစဵးကၾက္ခန္ႚမႀန္းခဵက္

႓ဗိစာၽရာသီေရာက္ တနဂႆေႎၾ၊ ဗုဒၭဟူးနဲႚ ႓ပိႍရာသီက ရာဟုတိုႚ အဴပန္အလႀန္ ဆက္သၾယ္လာလိုႚ ေရၿေဈး၊ ဆန္နဲႚ စပၝးေဈးကၾက္ေတၾမႀာ ခုိင္မာတဲ့ေဈးတန္းတစ္ခုဆီ အားေကာင္းလာႎုိင္တယ္။ အထူးသဴဖင့္ ေရၿေဈးက လပုိင္းနဲႚ သီတင္းပတ္ေတၾအတၾင္း အတက္အကဵ ဴမန္ဴမန္ဆန္ဆန္ ကစားလာႎုိင္႓ပီး စက္သံုးဆီေဈးကၾက္မႀာေတာ့ ေဈး ဴပန္ေအးလာတာမဵႂိး ဴဖစ္လာႎုိင္တယ္။

ဒီတစ္ပတ္ ပဲမဵႂိးစံုေဈးကၾက္ကို အဳကမ္းဖဵင္းေလ့လာရရင္ ေဈးအဴမင့္မႀာ ဴပန္ေရာင္းခဵသူေတၾေဳကာင့္ တက္ေဈး ဳကာဳကာ မေနႎုိင္ဘဲ ဴပန္ေအးတတ္တယ္။ ဒၝေပမဲ့ ေဈးက အမဵား႒ကီး ဴပန္မကဵဘဲ အေပၞမႀာ တင္းခံႎုိင္တယ္။ ဆန္စပၝးကေတာ့ ေဈးအဴမင့္တန္း ဴဖစ္လာႎုိင္တယ္။ ေရၿေဈးက တက္ရိပ္ ရႀိလာႎုိင္ေပမယ့္ ေငၾေဈးႎႁန္းကေတာ့ လက္ရႀိဝန္းကဵင္မႀာပဲ အတက္အကဵ နည္းနည္းနဲႚ ခုိင္မာႎုိင္တယ္။

ေနႚသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေႎၾသားသမီးေတၾက အလုပ္မႀာ ေနရာေဴပာင္းရတာ ဒၝမႀမဟုတ္ လုပ္ပံုလုပ္နည္း ေဴပာင္းရတာ၊ ဝန္ထမ္းဆုိ ဌာနေရၿႛရတာေတၾ ဴဖစ္လာႎုိင္တယ္။ လုပ္ငန္းပံုစံ ေဴပာင္းတာ၊ အသစ္စတင္တာေတၾ တနည္းမဟုတ္ တနည္း ႒ကံႂရတတ္တယ္။ အေဴပာင္းအလဲကုိ လက္မခံႎုိင္ရင္ စိတ္ညစ္ရလိမ့္မယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက သတင္းေကာင္းေတၾ ဳကားရမယ္။ မေတၾႚတာမဆံုတာ ဳကာတဲ့ မိတ္ေဟာင္းေတၾနဲႚ ဴပန္ ဆံုရတတ္တယ္။ ေကာင္းကဵႂိးဴပႂမယ့္ အဆက္အသၾယ္ေတၾ ရလာမယ္။ အဆင္မေဴပေတာ့ဘူးထင္တဲ့အလုပ္ေတၾ ဴပန္ေကာင္းလာမယ္။ ေငၾေဳကးကိစၤမႀာ မထင္မႀတ္ဘဲ ကံေကာင္းႎုိင္တယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက တစ္ပတ္လံုးမႀာ အလုပ္စီးပၾား ကံေခတတ္တယ္။ ေဘးကဵပ္နံကဵပ္ေတၾ ဴဖစ္လာလိမ့္မယ္။ ေဴဖရႀင္းရခက္တဲ့ ဴပႍနာေတၾထဲ ပိတ္မိတတ္တယ္။ သူတပၝးက အထင္အဴမင္မႀားတာကိုလည္း ခံရလိမ့္မယ္။ ေငၾကုန္ေဳကးကဵ အရမ္း မဵားမယ္။ ဝင္ေငၾထက္ ထၾက္ေငၾ အရမ္းမဵားမယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက ဒီအပတ္မႀာ လာဘ္လာဘ ရၿင္မယ္။ ေငၾဝင္လမ္းတစ္ခုမဟုတ္ တစ္ခု ေပၞလာလိမ့္မယ္။ ေဘးကေန ဝုိင္းဝန္းကူညီမယ့္သူေတၾကလည္း အသင့္ ရႀိေနမယ္။ ကိုယ့္ကို အ႒ကံေကာင္းေပးႎုိင္တဲ့ ဆရာလို၊ အ႒ကီးအကဲလို လူေတၾေဳကာင့္ အဆင္ေဴပမယ္။ အလုပ္ႎႀစ္ခုတၾဲလုပ္ရမယ္။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက အင္မတန္ စိတ္အေႎႀာင့္အယႀက္ မဵားရတ့ဲကာလ ဴဖစ္မယ္။ လုပ္ငန္းကိစၤေတၾမႀာ မနာလို တုိက္ခုိက္သူေတၾ ေပၝမဵားတတ္တယ္။ မေတာ္တဆ ထိမိခုိက္မိလိုႚ ေသၾးထၾက္သံယုိေတၾ ဴဖစ္လိမ့္မယ္။ အလုပ္ကိစၤမႀာ စိတ္ႎႀလံုး ညစ္ညႃး႓ပီး လုပ္ေနရမယ္။ ေငၾအတၾက္ စိတ္ပူမယ္

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက အေပဵာ္အပၝးဘက္ အာရံုကဵေနလိုႚ အလုပ္ေတၾ ပဵက္တတ္တယ္။ အေပဵာ္ခရီးေတၾ စိတ္အလိုလိုက္တာေတၾ မဵား႓ပီး လုပ္ငန္းကို ထိခုိက္လာႎုိင္တယ္။ အသံုးအဴဖႂန္း မဵားေနမိမယ္။ ေဘးမႀာလည္း ကိုယ့္ကို ေခဵာက္တၾန္းသူေတၾ ရႀိေနတတ္တယ္။ အစစအရာရာ သတိဴပႂရမယ္။

စေနသားသမီးေတၾက လုပ္ငန္းနဲႚ ပတ္သက္တဲ့ စာရၾက္စာတမ္းကိစၤေတၾ သတိထား လုပ္ရမယ္။ အေရး႒ကီးတဲ့ ေသာ့ေတၾ၊ Password ေတၾ ေမ့ေလဵာ့ ေပဵာက္ပဵက္တာ ဴဖစ္တတ္တယ္။ သူခုိးသူဝႀက္၊ ခၝးပုိက္ႎႁိက္ရန္ ရႀိေနလိုႚ သၾားသတိလာသတိ ရႀိရမယ္။ အလုပ္မႀာေတာ့ အဆင္ေဴပတာ မဵားလိမ့္မယ္။

ဒီအပတ္ ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာေနႚဟာ ဝၝရမိတၨႂ႒ကီးနဲႚ ရက္ပုပ္ဆံုလိုႚ သတိဴပႂရမယ္။ အဂႆၝေနႚဟာ ဴပႍဒၝးနဲႚ ရႀမ္းရက္ ဆံုလိုႚ ေရႀာင္ပၝ။ ဗုဒၭဟူးေနႚဟာ မနက္ပုိင္းမႀာ ရက္ရာဇာ ဴဖစ္႓ပီး မၾန္းလၾဲရင္ ဴပႍဒၝး ဴဖစ္မယ္။ ဳကာသပေတးေနႚကေန စေနအထိ ပံုမႀန္ရက္ေတၾ ဴဖစ္႓ပီး တနဂႆေႎၾေနႚဟာ ရက္ရာဇာ ဴဖစ္တယ္။