Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
11/29/2021

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၂၉.၁၁.၂၀၂၁ မႀ ၅.၁၂.၂၀၂၁ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

တနဂႆေႎၾဟာ ဗုဒၭဟူးနဲႚအတူ ႓ဗိစာၽရာသီမႀာ ရပ္တည္ရင္း ရာဟုနဲႚ အဴပန္အလႀန္ ဆက္သၾယ္ဴမင္ယႀဥ္ထားတယ္။ အဂႆၝက တူရာသီမႀာ တည္ရင္း မကာရရာသီက စေနရဲႛအဴမင္ကို ရရႀိထားတယ္။ ဳကာသပေတးက မကာရမႀာပဲ ရပ္တည္ေန႓ပီး ႓ပိႍရာသီက ရာဟုကို ဆက္သၾယ္ထားတယ္။ ေသာဳကာက ဓႎုရာသီမႀာတည္ေနဆဲဴဖစ္တယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေစဵးကၾက္ခန္ႚမႀန္းခဵက္

႓ပီးခဲ့တဲ့ႎုိဝင္ဘာ ၁၉ ရက္မႀာ လဳကတ္ခဲ့႓ပီး လာမယ့္ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္မႀာ ေနဳကတ္ပၝမယ္။ ေနဳကတ္လဳကတ္က တနဂႆေႎၾတစ္ရာသီတည္းမႀာ တည္ေနခဵိန္အတၾင္း ဆက္တုိက္ ဴဖစ္ပၾားလာတဲ့အတၾက္ မတည္႓ငိမ္မႁဴပႍနာေတၾ ဴဖစ္ေပၞလာဖၾယ္ ရႀိပၝတယ္။ အထူးသဴဖင့္ လာမယ့္ ၃ လအတၾင္း သတိထားလုပ္ကိုင္ဳကဖိုႚ လုိပၝမယ္။

ဒီတစ္ပတ္ ပဲေဈးကၾက္အေဴခအေန အေတာ္အတန္ ဴပန္အားေကာင္းလာႎုိင္တယ္။ ဒၝေပမယ့္ ေဈးက အရင္လို အဴမင့္႒ကီး မသၾားႎုိင္ဘဲ တည္႓ငိမ္မႁသာ ဴပန္ရလာဖၾယ္ ရႀိတယ္။ ဆန္စပၝးက ေဈးအတက္အကဵ လႁပ္ရႀားလာ႓ပီး နည္းနည္းတက္ရိပ္ ရႀိႎုိင္တယ္။ ေရၿေဈးက အဝယ္ပိုမဵားေပမယ့္ ေဈးသိပ္မတက္ဘဲ ႓ငိမ္ႎုိင္တယ္။ ေငၾေဈးက မတည္မ႓ငိမ္ေတၾ ဴဖစ္လာ႓ပီး ကဵရိပ္သန္းလာဖၾယ္ ရႀိေနတယ္။

ေနႚသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေႎၾသားသမီးေတၾက ကံဇာတာ တက္မယ့္အခဵိန္ ဴဖစ္တယ္။ မိတ္ေဆၾအသုိင္းအဝုိင္းနဲႚ ဆရာသမားေတၾက ကူညီေစာင့္ေရႀာက္မယ္။ အတတ္ပညာ၊ အရည္အခဵင္းကို အသံုးဴပႂႎုိင္မယ္။ လုပ္ငန္းမႀာ လည္ပတ္မႁ ေႎႀးေကၾး ဳကန္ႚဳကတာမဵႂိးေတာ့ ရႀိမယ္။ ေငၾေဳကးကိစၤမႀာလည္း စိတ္ညစ္ရလိမ့္မယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက ကိုယ္ေရာစိတ္ပၝ မဳကည္မလင္နဲႚ ပင္ပန္းမႁ မဵားတတ္တယ္။ ဘာအလုပ္ေတၾလုပ္လုပ္ အားရေကဵနပ္မႁ မရႀိဘဲ ဴဖစ္မယ္။ အလုပ္ေတၾ ဆက္တုိက္ လုပ္ရတတ္႓ပီး အကဵႂိးအဴမတ္ပုိင္းမႀာေတာ့ ေဴပာဆုိရ ဴငင္းခံုရတာေတၾ ဴဖစ္လာႎုိင္တယ္။ အ႒ကိတ္အနယ္ေတၾ လုပ္ရလိမ့္မယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက စၾန္ႚစားရဲသူေတၾ လက္ခေမာင္းခတ္ႎုိင္မယ့္ကာလ ဴဖစ္တယ္။ စၾန္ႚစားေလ ေအာင္ဴမင္ေလ ဴဖစ္မယ္။ ေငၾေဳကးစီးပၾားကံေတၾ ေကာင္းလာမယ္။ လိုခဵင္တဲ့ေနရာ၊ အခၾင့္အေရးေတၾလည္း အခက္အခဲဳကားက ရယူႎုိင္မယ္။ ေငၾဝင္လမ္းေဳကာင္း ေဴဖာင့္မယ္။ မဵားမဵား ဝင္လာႎုိင္တယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက အစုစပ္ရႀယ္ယာေတၾ အကဵႂိးေပးမယ္။ စတင္ပူးေပၝင္းလုိႚလည္း ေကာင္းမယ္။ အမဵားနဲႚ တၾဲဖက္လုပ္တဲ့အလုပ္တုိင္းမႀာ အကူအညီေတၾ ရမယ္။ ကုိယ္ပုိင္အလုပ္ေတၾမႀာလည္း အကဵႂိးစီးပၾား ဴဖစ္လာမယ္။ အတုိက္အခံေလးေတၾ ရႀိေပမယ့္ အသာတဳကည္ ေကဵာ္ဴဖတ္ႎုိင္မယ္။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက အလုပ္နဲႚ ပတ္သက္လိုႚ ေခၝင္းခဲစရာေတၾ မဵားလာမယ္။ လုပ္လုိက္ ပဵက္လိုက္နဲႚ တစ္ခုခုဆုိ ထပ္တလဲလဲ ဴပန္လုပ္ေနရတတ္တယ္။ စိတ္ပဵက္စရာေတၾလည္း ႒ကံႂရမယ္။ ေငၾေဳကးအဝင္ နည္း႓ပီး လက္ထဲ ေငၾဴပတ္တတ္တယ္။ ဒၝေပမယ့္ မိတ္ေဆၾေတၾက ကူညီလာမယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက ပံုမႀန္အတုိင္း အလုပ္ေတၾ လည္ပတ္ေနမယ့္ကာလ ဴဖစ္တယ္။ အေကာင္းအဆုိးက သိပ္မထင္ရႀားဘဲ ဴဖစ္ေနမယ္။ သိုႚေပမယ့္ ကုိယ္တုိင္က တလၾဲတေခဵာ္ လုပ္တာ၊ အလုပ္ဘက္ အာရံုမကဵတာနဲႚ စိတ္မဝင္စားတာေတၾေဳကာင့္ လုပ္ငန္းစီးပၾား အားနည္းတတ္တယ္။

စေနသားသမီးေတၾက ကိုယ့္ရပုိင္ခၾင့္အတၾက္ ေဴပာဆုိယူရလိမ့္မယ္။ အလုပ္မႀာ ကံေကာင္းေပမယ့္ လူအမဵားနဲႚ ပတ္သက္လာရင္ အားနာစရာေတၾ ဴဖစ္တတ္တယ္။ လိုက္ေလဵာမိရင္ ကိုယ္က အနစ္နာခံရတတ္တယ္။ အလုပ္ ေငၾေဳကးကံ အသင့္အတင့္ ေကာင္းမယ္။ ကိုယ့္ဘက္က ႒ကိႂးစားရမယ္။

ဒီအပတ္ ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာေနႚဟာ ဝၝရမိတၨႂငယ္ရက္ ဴဖစ္လိုႚ အေရး႒ကီးအလုပ္ေတၾ ဆုိင္းသင့္တယ္။ အဂႆၝေနႚက ဴပႍဒၝး ဴဖစ္လိုႚ အဆင္မေဴပမႁ နည္းနည္း ရႀိမယ္။ ဗုဒၭဟူးေနႚက မနက္ပိုင္း ရက္ရာဇာ ဴဖစ္႓ပီး မၾန္းလၾဲရင္ ဴပႍဒၝး ဴဖစ္လာမယ္။ ဳကာသပေတးေနႚက သာမန္ရက္ ဴဖစ္႓ပီး ေသာဳကာေနႚက လကၾယ္ရက္ ဴဖစ္လိုႚ လုပ္ငန္း႒ကီးေတၾ အရႀိန္ေလႀဵာ့ပၝ။ စေနေနႚက ဴပႍဒၝး၊ရႀမ္းရက္နဲႚသမားညိႂေတၾဆံုလိုႚ သတိဴပႂရမယ့္ေနႚ ဴဖစ္တယ္။ တနဂႆေႎၾေနႚက နဂၝးေပၞရက္ ဴဖစ္လိုႚ လုပ္ငန္းေတၾ တစ္ဝက္တစ္ပဵက္ ကဵန္ရစ္တတ္တယ္။