Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
01/10/2022

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၁၀.၁.၂၀၂၂ မႀ ၁၆.၁.၂၀၂၂ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

တနဂႆေႎၾဟာ ဓႎုရာသီမႀာ တည္႓ပီး ေနာက္ဴပန္ (ဝဳက) သၾားေနတဲ့ေသာဳကာနဲႚ ပူးယႀဥ္ေနတယ္။ အဂႆၝကေတာ့ ႓ဗိစာၽရာသီမႀာ ဆက္ရႀိေန႓ပီး ႓ပိႍရာသီက ရာဟုနဲႚ ဴမင္ယႀဥ္ထားဆဲဴဖစ္တယ္။ ဗုဒၭဟူးက မကာရရာသီမႀာ စေန နဲႚ ပူးယႀဥ္လာ႓ပီး ဳကာသပေတးက ကုမ္ရာသီမႀာ တည္ေနတယ္။ အဂႆၝက ၁၆ ရက္ေနႚမႀာ ဓႎုကို ေဴပာင္းမယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေစဵးကၾက္ခန္ႚမႀန္းခဵက္

၂၀၂၂ ႎႀစ္သစ္အစမႀာ ေသာဳကာက ေနာက္ဴပန္သၾားေနတယ္။ ေသာဳကာေနာက္ဴပန္လႀည့္ခဵိန္မႀာ ခရီးသၾားလာမႁ သယ္ယူပိုႚေဆာင္ေရး၊ စားေသာက္ကုန္အလႀကုန္ စတဲ့လုပ္ငန္းကၸေတၾမႀာ မေမႀဵာ္လင့္တာေတၾ ဴဖစ္လာႎုိင္႓ပီး အေပဵာ္အပၝး၊ ဇိမ္ခံပစၤည္းေရာင္းဝယ္ ဝန္ေဆာင္မႁေတၾလည္း ခက္ခဲမႁ ဴဖစ္လာႎုိင္တယ္။ လုပ္ငန္းစီးပၾားေရးမႀာ အေရးပၝတဲ့ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ေတၾကို ခဏ ဆုိင္းထားတာ ေကာင္းလိမ့္မယ္။

ဒီအပတ္ ပဲေဈးကၾက္မႀာ ေဈးႎႁန္းေတၾက အဴမင့္ကို ဦးတည္ေနရာကေန ဴပန္႓ငိမ္သၾားတတ္တယ္။ ေခၞေဈးေတၾ ဴမင့္လာသေလာက္ ဝယ္လက္က လိုက္မလာလိုႚ တန္ႚသၾားႎုိင္တယ္။ ဆန္စပၝးက ေဈးအဴမင့္ကို ေရာက္ႎုိင္သလို အေရာင္းအဝယ္ေတၾလည္း ေကာင္းတတ္တယ္။ ေရၿေဈးက သိသာဴမင္သာ ဴမင့္လာႎုိင္႓ပီး ေငၾေဈးကလည္း အေတာ္သင့္ အားေကာင္းလာဖၾယ္ရႀိတယ္။

ေနႚသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေႎၾသားသမီးေတၾက ဒီအပတ္မႀာ အလုပ္အကိုင္ေတၾ သၾက္လက္လာမယ္။ အေဴခအေနေကာင္းေတၾ ရ႓ပီး အကဵႂိးစီးပၾားလည္း ပိုဴဖစ္လာႎုိင္တယ္။ ဒၝေပမယ့္ ဘာပဲလုပ္လုပ္ စိတ္အေႎႀာင့္အယႀက္ မကင္းဘဲ လုပ္ရမယ္။ ကိုယ့္ကိစၤေရာ သူမဵားအတၾက္နဲႚပၝ စိတ္ပူရ ပင္ပန္းရတတ္တယ္။ ေအာက္လူကို သတိဴပႂပၝ။

တနလႆာသားသမီးေတၾက လုပ္ငန္းစီးပၾားကံေတၾ အားေကာင္းလာမယ္။ အရင္နဲႚမတူဘဲ ေအာင္ဴမင္မႁေတၾ ရမယ့္ ကာလ ဴဖစ္တယ္။ လုပ္ငန္းခၾင္မႀာ အခၾင့္အေရးေကာင္းေတၾ ရလာတတ္တယ္။ မဵက္ႎႀာသာေပး ေနရာေပးခံရ႓ပီး လုပ္သမႀဵ တင့္တယ္လာမယ္။ မိတ္ေဆၾအေပၝင္းအသင္းေတာ့ သတိထားဆက္ဆံရမယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက တစ္ပတ္လံုးမႀာ အလုပ္ေတၾက တည္ဳကည့္လိုက္ ပဵက္သၾားလိုက္္နဲႚ လံုးလည္ခဵာလည္မဵႂိး ဴဖစ္ေနမယ္။ ေသခဵာရည္မႀန္းခဵက္ ခဵ႓ပီး လုပ္တာထက္ အေဴခအအေနေပၞ မူတည္႓ပီး ဳကည့္ကဵက္လုပ္တာက ပို ေကာင္းလိမ့္မယ္။ ေငၾအဝင္အထၾက္ ဴမန္႓ပီး ေငၾအတၾက္နဲႚ စိတ္ညစ္စရာေတၾ မဵားမယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက စိတ္မဵားအာရံုမဵားလိုႚ အလုပ္မႀာ ေနာက္ေကာက္ကဵရတတ္တယ္။ ကိုယ္တုိင္က အမႀား လုပ္မိလိုႚ အလုပ္မႀာ ထိခုိက္တတ္သလို သူတပၝးကို အရမ္း ယံုဳကည္စိတ္ခဵမိလိုႚလည္း အလုပ္ ပဵက္လိမ့္မယ္။ ေငၾေဳကးစီးပၾားကံေတၾ ေမႀးမႀိန္ေနခဵိန္ ဴဖစ္လုိႚ ႒ကံစည္သလို မဴဖစ္ဘဲ စိတ္ရႁပ္ေနရလိမ့္မယ္။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက အရင္အပတ္လုိပဲ အလုပ္ေတၾ ဆက္ေကာင္းလာႎုိင္တယ္။ ပို႓ပီး ထူးဴခားတာက စပ္တူရႀယ္ယာအလုပ္ေတၾ ေအာင္ဴမင္မႁ ရတာပဲ ဴဖစ္တယ္။ အမဵားနဲႚပတ္သက္ဆက္ဆံရတဲ့အလုပ္ေတၾမႀာေနရာ အခၾင့္ထူးေတၾ ရလာတတ္တယ္။ ေငၾေဳကးအရ စိတ္ခဵမ္းသာေကဵနပ္စရာလည္း ဴဖစ္မယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက လုပ္ငန္းစီးပၾားနဲႚ ပတ္သက္လုိႚ စိတ္ေလးရတာ၊ စိတ္ဖိစီးတာေတၾ ဴဖစ္လာႎုိင္ေပမယ့္ တကယ္တမ္း ရလဒ္ကဵေတာ့ ေကာင္းမၾန္ေနတာ ေတၾႚရတယ္။ ႎုိင္ငံရပ္ဴခားကိစၤ ႒ကိႂးစားေနရင္ ေအာင္ဴမင္မယ္။ ဴပည္ပအလုပ္ေတၾ ႒ကိႂးစားရယူႎုိင္မယ္။ လူမဵႂိးကၾဲ၊ ဘာသာဴခားနဲႚဆက္ဆံရင္ သတိထားပၝ။

စေနသားသမီးေတၾက ႒ကံစည္လုပ္ကုိင္သမႀဵ အေပၝက္အလမ္း မတည့္ဘဲ အလၾဲအေခဵာ္မဵားမယ့္ သီတင္းပတ္မဵႂိး ဴဖစ္တယ္။ အလုပ္မႀာ ပူပန္ေဳကာင့္ကဵ ဴဖစ္စရာေတၾ၊ ဴဖစ္မႀဴဖစ္ပၝ့မလားလိုႚ စုိးရိမ္ေသာက ေရာက္ရတာေတၾလည္း မဵားလာလိမ့္မယ္။ အ႒ကီးအကဲ၊ အုပ္ခဵႂပ္သူေတၾနဲႚ ဆက္ဆံတဲ့အခၝ ပိုသတိထားသင့္တယ္။

ဒီအပတ္ ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာေနႚက သာမန္ရက္ ဴဖစ္႓ပီး အဂႆၝေနႚက နဂၝးေပၞနဲႚ ဝၝရမိတၨႂငယ္ ဆံုလိုႚ သတိဴပႂရမယ္။ မဂႆလာအမႁကိစၤ ေရႀာင္ရမယ္။ ဗုဒၭဟူးေနႚဟာ ဴပႍဒၝး ဴဖစ္႓ပီး ဳကာသပေတးေနႚက ရက္ရာဇာ ဴဖစ္တယ္။ ေသာဳကာေနႚဟာ ဴပႍဒၝး ဴဖစ္႓ပီး စေနေနႚက ရက္ရာဇာေနႚေကာင္း ဴဖစ္တယ္။ တနဂႆေႎၾေနႚက ဴပာသုိလဴပည့္ရက္ ဴဖစ္တယ္။