Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
03/27/2023

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၂၇.၃.၂၀၂၃ မႀ ၂.၄.၂၀၂၃ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

တနဂႆေႎၾ၊ ဗုဒၭဟူးနဲႚ ဳကာသပေတး ႓ဂိႂဟ္ ၃ လံုးက မိန္ရာသီမႀာ အတူတကၾ ပူးယႀဥ္တယ္။ အဂႆၝက ေမထုန္မႀာ တည္ေနတယ္။ ေသာဳကာနဲႚ ရာဟုက မိႍရာသီမႀာ ပူးယႀဥ္လာ႓ပီး စေနကေတာ့ ကုမ္ရာသီမႀာ ဆက္ရႀိတယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေစဵးကၾက္ခန္ႚမႀန္းခဵက္

ေကာဇာ တနဂႆေႎၾ ၊ ဗုဒၭဟူးနဲႚ ဳကာသပေတးကို စေနနဲႚ ရာဟုက ပၝပကတၨရိသေဘာနဲႚ ၀န္းရံထားတဲ့အတၾက္ ေရၿ၊ ဆန္စပၝး၊ ေငၾေဳကး စတာေတၾမႀာ အတက္အကဵ အေဴပာင္းအလဲေတၾ ဴမန္ဆန္တတ္တယ္။ အမဵားအားဴဖင့္ တက္ေဈး ဴဖစ္လာႎိုင္တယ္။ ေသာဳကာက ရာဟုနဲႚ ပူးယႀဥ္႓ပီး စေနက ဴမင္ထားတယ္။ သယ္ယူပိုႚေဆာင္ေရးနဲႚ စားေသာက္ကုန္၊ အလႀကုန္၊ ဇိမ္ခံပစၤည္းေဈးကၾက္ေတၾ ေကာင္းမၾန္လာႎိုင္တယ္။

ဒီအပတ္ ပဲမဵႂိးစံုေဈးကၾက္က မတည္မ႓ငိမ္ ဆက္ဴဖစ္ႎိုင္တယ္။ ေဈးအကဵခဵည္း မဟုတ္သလို အတက္ဘက္ပဲ သၾားတာမဵႂိး မဟုတ္ဘဲ တက္လိုက္ကဵလိုက္ ကစားတာေတၾ ဴဖစ္တတ္တယ္။ ဆန္စပၝးက ေဈးအဴမင့္မႀာ ဆက္ ႓ငိမ္ႎိုင္တယ္။ ေရၿေဈးက အဴမင့္ေရာက္႓ပီးမႀ ဴပန္ေအးတာမဵႂိး ဴဖစ္တတ္တယ္။ ေငၾေဈးကေတာ့ ႓ငိမ္ေနလိမ့္မယ္။

ေနႚသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေႎၾသားသမီးေတၾက လုပ္ငန္းစီးပၾား ကံဇာတာ တက္လာမယ္။ ႒ကိႂးစားထားတာေတၾက ေအာင္ဴမင္မယ့္ လမ္းစေပၞ ေရာက္လာမယ္။ အလုပ္အကိုင္ေတၾ ေကာင္းမယ္။ အသစ္ တိုးခဵဲႛတာေတၾလည္း အဆင္ေဴပမယ္။ အ႒ကီးအကဲ၊ မိတ္ေဆၾေတၾက ကူညီမစမယ္။ ေငၾေဳကးကံလည္း ေကာင္းမၾန္လာမယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက အလုပ္မႀာ အတိုက္အခိုက္ ေပၝမဵားတတ္တယ္။ ကိုယ့္ကို အဴမင္မဳကည္သူေတၾေရာ ဴပႍနာ ရႀာခဵင္သူေတၾနဲႚပၝ ရင္ဆိုင္ရတတ္တယ္။ ဒၝေပမယ့္ ကံတရားက ကိုယ့္ဘက္မႀာ ရပ္တည္တာေဳကာင့္ ကိုယ့္ကို ထိခိုက္မႁ သိပ္မရႀိႎိုင္ဘူး။ ေငၾေဳကးကိစၤမႀာ လက္လၾန္ သံုးစၾဲမိတတ္တယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက အလုပ္ထဲ အာရံု၀င္စားမႁ နည္းလာတတ္တယ္။ ဘယ္ကိစၤမဆို စိတ္ထဲ ထင္ဴမင္သလို ေလႀဵာက္လုပ္မိလိုႚ အခၾင့္ေကာင္းေတၾနဲႚ လၾဲရတတ္တယ္။ လုပ္ငန္းခၾင္မႀာ အာရံုေနာက္စရာေတၾ ဴဖစ္လာမယ္။ ေငၾေဳကးပိုင္းမႀာလည္း မေရမရာေတၾ ဴဖစ္မယ္။ ေဒၝသထိန္းရမယ့္ကာလ ဴဖစ္တယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက အလုပ္အကိုင္ကံဇာတာ အေတာ္အတန္ ေကာင္းမၾန္မယ္။ အကဵႂိးတူစီးပၾားေရးေတၾနဲႚ စပ္တူရႀယ္ယာေတၾမႀာ ေအာင္ဴမင္မႁ ရတတ္တယ္။ မိတ္ေဆၾေတၾက ကူညီေပမယ့္ ကိုယ္တိုင္က ဘယ္ကိစၤမႀ ေသခဵာ အာရံုမစိုက္ႎိုင္ဘဲ ဴဖစ္မယ္။ စိတ္ထဲ ထင္ရာဴမင္ရာ လုပ္မိေနလိမ့္မယ္။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက လုပ္ငန္းစီးပၾားကိစၤေတၾ ေနာက္ကဵတာ၊ ေႎႀာင့္ေႎႀးတာေတၾ ဴဖစ္လာလိမ့္မယ္။ အမဵားနဲႚ တၾဲလုပ္တဲ့လုပ္ငန္းေတၾ၊ စပ္တူရႀယ္ယာအလုပ္ေတၾ ထိခိုက္ပဵက္စီးတတ္တယ္။ လက္ရႀိအလုပ္ထဲမႀာ စိတ္မပၝေတာ့ဘဲ အသစ္ကို စတင္ခဵင္လိမ့္မယ္။ ေငၾေဳကးကိစၤ ခက္ခဲႎိုင္တယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက အလုပ္နဲႚ ပတ္သက္လိုႚ စိတ္ပန္းလူပန္း ဴဖစ္မယ့္ ကာလကို ေရာက္လာလိမ့္မယ္။ ဘယ္အလုပ္မဆို အေႎႀာင့္အယႀက္ မကင္းဘဲ စိတ္ေရာကိုယ္ပၝ အားစိုက္ရုန္းကန္ရတာေတၾလည္း မဵားေနမယ္။ ဘယ္အရာမႀ အေခဵာင္မရလိုႚ ႒ကိႂးစားရမယ္။ ေငၾအတၾက္ ပူပန္စရာ မဵားလာမယ္။

စေနသားသမီးေတၾက ေငၾေဳကးစီးပၾားကံ ပၾင့္လန္းလာမယ္။ လက္ရႀိအလုပ္သာမက အလုပ္သစ္ စတင္တာပၝ ေအာင္ဴမင္တတ္တယ္။ အ႒ကီးအကဲ၊ အာဏာပိုင္ စသူေတၾက ကိုယ့္ကို ကူညီဝိုင္း၀န္းလာမယ္။ အစိုးရကိစၤေတၾ လုပ္ကိုင္႒ကိႂးစား အဆင္ေဴပမယ္။ သူမဵားကိစၤေတၾအတၾက္ စိတ္ပူေနရတတ္တယ္။

ဒီအပတ္ ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာေနႚဟာ သာမန္ရက္ ဴဖစ္႓ပီး အဂႆၝေနႚက ဝၝရမိတၨႂ႒ကီးနဲႚ ရႀမ္းရက္ဆံုလိုႚ အနည္းငယ္ ညံ့တယ္။ ဗုဒဟူးက ဝၝရမိတၨႂငယ္နဲႚ နဂၝးေပၞရက္ေတၾ ဆံုလိုႚ မဂႆလာကိစၤေတၾနဲႚ အလုပ္သစ္ စတင္တာေတၾ ေရႀာင္ကဵဥ္သင့္တယ္။ ဳကာသပေတးေနႚက ဴပႍဒၝး ဴဖစ္႓ပီး ေသာဳကာေနႚက ရက္ရာဇာေနႚေကာင္း ဴဖစ္တယ္။ စေနေနႚက ဴပႍဒၝး ဴဖစ္႓ပီး တနဂႆေႎၾေနႚက သာမန္ရက္ ဴဖစ္တယ္။