Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
06/05/2023

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၅.၆.၂၀၂၃ မႀ ၁၁.၆.၂၀၂၃ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

တနဂႆေႎၾက ႓ပိႍရာသီမႀာ တည္ေနတယ္။ ဗုဒၭဟူးက ၇ ရက္ေနႚမႀာ ႓ပိႍထဲကို ကူးေဴပာင္း႓ပီး တနဂႆေႎၾနဲႚ ပူးယႀဥ္မယ္။ ဳကာသပေတးနဲႚရာဟုက မိႍရာသီမႀာ တည္႓ပီး ကုမ္ရာသီက စေနကေန အဴမင္ရႀိထားတယ္။ အဂႆၝက နိစ္ဴဖစ္တဲ့ကရကဋ္ရာသီမႀာ ေသာဳကာနဲႚအတူ ရပ္တည္ရင္း ကုမ္ရာသီက စေနကို အဴမင္ ရႀိေနတယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေစဵးကၾက္ခန္ႚမႀန္းခဵက္

ကရကဋ္ရာသီမႀာ အဂႆၝနဲႚ ေသာဳကာ အတူပူးယႀဥ္ေနတဲ့အတၾက္ ေရႀးေဟာင္းနကၡတ္ကဵမ္းမႀာ မင္းတိုႚအခဵင္းခဵင္း အမဵက္ဴဖစ္၍ စစ္မက္ ဴဖစ္ပၾားဳကကုန္အံ့လိုႚ ဆိုထားတယ္။ ကမာၲႚႎိုင္ငံတခဵႂိႛမႀာ တိုင္းေရးဴပည္ေရး ပူပန္ရမယ့္ အလားအလာ ဴဖစ္တယ္။ ႓ပီးေတာ့ အဂႆၝ႓ဂိႂဟ္ ကရကဋ္ရာသီ ၀င္လာတဲ့အခၝ ဆန္စပၝး ရႀားပၝးတတ္တယ္လိုႚပၝ အဆိုရႀိတယ္။ ဒီအခဵက္ေတၾကို ေရာင္းေရး၀ယ္ေရးေတၾမႀာ သတိဴပႂရလိမ့္မယ္။

ဒီအပတ္မႀာ ပဲမဵႂိးစံုေဈးကၾက္က ေဈးအဴမင့္မႀာပဲ ဆက္ရႀိႎိုင္႓ပီး ကဵလည္း နည္းနည္းပဲ ကဵႎိုင္တယ္။ ေဈးကၾက္က အဴမင့္မႀာ ဆက္သၾားႎိုင္တယ္။ ဆန္စပၝးကလည္း ေဈးအလႁပ္အခတ္တခဵႂိႛ ဴဖစ္တတ္တယ္။ တစ္ပတ္အတၾင္းမႀာ ေရၿေဈးက အ႓ငိမ္ကေန ဴပန္ေအးသၾားတတ္႓ပီး ေငၾေဈးကေတာ့ အတက္အကဵတခဵႂိႛ ဴဖစ္ေပၞလာတတ္တယ္။

ေနႚသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေႎၾသားသမီးေတၾက လုပ္လက္စအလုပ္ေတၾ ရပ္ကုန္တာ၊ လုပ္ငန္းေတၾ ေတာ္ေတာ္နဲႚ မလည္ပတ္ႎိုင္ဘဲ ဳကန္ႚဳကာတာေတၾ ဴဖစ္တတ္တယ္။ အလုပ္သစ္အကိုင္သစ္ အခၾင့္အလမ္း ေပၞလာႎိုင္တယ္။ ေဈးကၾက္အသစ္၊ နယ္ပယ္အသစ္ေတၾ စမ္းသပ္ခၾင့္ ရမယ္။ ေငၾအ၀င္ရႀိသလို အထၾက္လည္း မဵားမယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက ႒ကီးကဲသူေရာ ငယ္ရၾယ္သူေတၾကပၝ ကူညီေပးလာမယ္။ အဳကံအစည္ေတၾကိုလည္း ေအာင္ဴမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႎိုင္မယ္။ ဒၝေပမယ့္ ဒီအပတ္မႀာ လူလိမ္လူေကာက္ေတၾနဲႚ ဆံုတတ္လိုႚ ဒၝကိုေတာ့ ဂရုစိုက္ရမယ္။ လိုအပ္တဲ့အသံုးအေဆာင္ေတၾလည္း ၀င္လာတတ္တယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက ေငၾေဳကး (သိုႚ) လက္ေဆာင္ပၸာေတၾ ရလာတတ္တယ္။ အလုပ္မႀာ ကူညီဝိုင္း၀န္းမယ့္၊ ေစာင့္ေရႀာက္မယ့္သူေတၾ ေပၝမဵားမယ္။ လုပ္ငန္းစီးပၾားကံလည္း အေကာင္းဘက္မႀာ ရႀိေနမယ္။ မထင္မႀတ္တဲ့ အခၾင့္အေရးေတၾ ရတတ္တယ္။ အလုပ္တစ္မဵႂိးမက ေပၞ႓ပီး ၀င္ေငၾ ေဴဖာင့္လိမ့္မယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက စိတ္ပန္းလူပန္း ဴဖစ္ရမယ့္ကာလကို ေရာက္ေနတယ္။ ကိုယ့္လုပ္ငန္းမႀာ တိုက္ခိုက္မႁ၊ ႓ပိႂင္ဆိုင္မႁေတၾ အင္မတန္ မဵားလာႎိုင္တယ္။ ဘယ္အလုပ္မဆို ေအးေအးေဆးေဆး မလုပ္ရဘဲ ပူပန္စရာေတၾ၊ ေဳကာင့္ကဵမႁေတၾနဲႚအတူ လုပ္ရလိမ့္မယ္။ ေငၾ၀င္ေပမယ့္ စိတ္ညစ္႓ပီးမႀ ရတတ္တယ္။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက ခရီးကိစၤေတၾ ေပၞလာတတ္တယ္။ ဘယ္ကိစၤမဆို ကိုယ့္တစ္ေယာက္တည္းက စဥ္းစားဆံုးဴဖတ္တာထက္ နားလည္တတ္ကဵၾမ္းသူေတၾနဲႚ တိုင္ပင္လုပ္ရင္ ပိုေကာင္းမယ္။ အလုပ္အကိုင္ကိစၤနဲႚ ေငၾေဳကးကိစၤမႀာ တည္႓ငိမ္မႁ ရႀိမယ္။ အကူအညီေပးမယ့္သူေတၾနဲႚသာ ဆံုရလိမ့္မယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက ေငၾအထုပ္အထည္နဲႚ ၀င္ကိန္း ရႀိတယ္။ လုပ္ငန္းကိုင္ငန္းေတၾ ေကာင္းလာတတ္႓ပီး စာရၾက္စာတမ္းကိစၤေတၾ၊ လက္မႀတ္ထိုးရမယ့္ကိစၤေတၾလည္း ေအာင္ေအာင္ဴမင္ဴမင္ ဴဖစ္သၾားမယ္။ အမဵႂိးသမီး၊ အ႒ကီးအကဲေတၾက ကူညီမစမယ္။ လူခဵစ္လူခင္ေပၝမဵား႓ပီး စိတ္ခဵမ္းသာမႁ ရေနမယ္။

စေနသားသမီးေတၾက စိတ္ကူးေပၝက္ရာ ေလႀဵာက္လုပ္မိလိုႚ ဆံုးရံႁးနစ္နာရတတ္တယ္။ အလုပ္ကိစၤေတၾတိုင္းမႀာ ေပၝ့ေပၝ့တန္တန္ မလုပ္ဖိုႚ သတိထားရမယ္။ စၾန္ႚစားရတဲ့၊ မေသခဵာတဲ့အလုပ္ေတၾ ေရႀာင္ရမယ္။ ေငၾအကုန္အကဵ အရမ္း မဵားတတ္တယ္။ အလုပ္မႀာ အေႎႀာင့္အယႀက္ေပးသူေတၾနဲႚ ဳကံႂရတတ္တယ္။

ဒီအပတ္ ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာေနႚဟာ ဴပႍဒၝး၊ နဂၝးေပၞနဲႚ အ႓မိတၨစုတ္ရက္ေတၾ ဆံုပၝတယ္။ အဆိုးနဲႚအေကာင္းေတၾ ယႀဥ္တၾဲတတ္႓ပီး သတိထားရမယ္။ အဂႆၝေနႚဟာ ရက္ရာဇာေနႚ ဴဖစ္႓ပီး ဗုဒၭဟူးေနႚက သာမန္ရက္ ဴဖစ္တယ္။ ဳကာသပေတးေနႚက မဟာရက္ဳကမ္းနဲႚ ဝၝရမိတၨႂ႒ကီး ဆံုလိုႚ အနည္းငယ္ ညံ့တယ္။ ေသာဳကာေနႚက ဝၝရမိတၨႂငယ္ ဴဖစ္လိုႚ မဂႆလာကိစၤ ေရႀာင္ရမယ္။ စေနေနႚက သာမန္ရက္ ဴဖစ္႓ပီး တနဂႆေႎၾေနႚက ဴပႍဒၝး ဴဖစ္တယ္။