Cordial welcome to eTradeMyanmar.com!  Join Free   | Sign up |   Help  |  Translate this page
Language  »   
SEARCH
Welcome: guest Login
Download Font
If you don't see Myanmar Font
Please Download Here

Download Android App

လမ္းညၿန္

ကုန္သၾယ္မႁဴပပၾဲ
Myanmar Banking & Payments Conference
2nd Myanmar Manufacturing Summit 2016

ေဈးကၾက္ႎႀင့္နကၡတ္ေဗဒင္ဴမင္ကၾင္း
နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၂၂.၅.၂၀၁၇ မႀ ၂၈.၅.၂၀၁၇ အထိ)

မိုးေလဝသအေဴခအေန
  Enter a City
  
  Today's Weather
  Current Time On Yangon

International NewsLocal News
တရုတ္၏ ေဳကၾး႓မီစိတ္ခဵရမႁအဆင့္ ေလဵာ့ကဵ
တရုတ္ႎုိင္ငံ၏ အနာဂတ္စီးပၾားေရး စိုးရိမ္မႁအဴဖစ္ ၎၏ ေဳကၾး႓မီဴပန္ဆပ္ႎုိင္မႁ အာမခံအဆင့္ ေလႀဵာ့ခဵသတ္မႀတ္ဴခင္းကို တရုတ္ႎုိင္ငံကိုယ္တိုင္က လက္ခံလိုက္ရသည္။ ...
ဆက္လက္ဖတ္ရႁပၝရန္
အိႎိၬယမုတ္သုံသီးႎႀံ စုိက္ဧရိယာ ေမလ ၂၆ ရက္ေနႛအထိ ဟတ္တာ သိန္း ၇၀ နီးပၝးရႀိ
အေမရိကန္စီးပၾားေရး ထင္ထားသည္ထက္ ဖၾံႛ႓ဖိႂးမႁ ဴမန္ဆန္
ဗီယက္နမ္တၾင္ တစ္ႎႀစ္ေကဵာ္ အဴမင့္ေစဵးအထိ ဆန္ေစဵးတက္၊ ေစဵးကၾက္အ၀င္နည္း၍ ထိုင္းဆန္ေစဵးေကာင္း
ရႀန္ဟိုင္းေရာ္ဘာေစဵး အားနည္း၍ တိုကဵိႂအကဵေစဵးဴဖင့္ ပိတ္
အထၾက္ႎႁန္း ေလႀဵာ့မႁ ဆက္လုပ္ရန္ အိုပက္သေဘာတူ၍ ေရနံေစဵးကဵ၊ ေရၿေစဵး႓ငိမ္ေန
  အဴခားသတင္းမဵား

 ေရာင္းရန္/ဝယ္ရန္

ေနာက္ဆံုးေရာက္သတင္းမဵား
ရန္ကုန္ေဴမေစဵးထိန္းခဵႂပ္ေရး လန-၃၉ ထုတ္မေပးရန္ စဥ္းစားေန  

တရုတ္၏ ေဳကၾး႓မီစိတ္ခဵရမႁအဆင့္ ေလဵာ့ကဵ 

တရုတ္ေရနံတင္သေဘႆာေဳကာင့္ ေဒသခံ တံငၝသည္မဵား အခက္႒ကံႂ 

တရုတ္က သဳကားတင္သၾင္းခၾန္အေပၞ ႒ကီးေလးစၾာ စည္းဳကပ္မည္ဴဖစ္၍ ထုိင္းေစဵးကၾက္အတၾက္ အသက္ရႁကဵပ္ႎိုင္ 

ဴမန္မာေငၾလၿဲကဒ္ကုိ KBank ႎႀင့္ KBZ Bank ပူးေပၝင္းထုတ္ေ၀မည္ 

စီးပၾားေရးဴပႍနာမဵားကုိ ဗုဒၭဘာသာအရ ခဵည္းကပ္ဴခင္း - စာအုပ္သုံးသပ္ခဵက္ 

လုိင္စင္စည္းမဵဥ္းႎႀင့္ ပဲမဵႂိးစုံသယ္ယူပုိႛေဆာင္မႁဆုိင္ရာ ကန္ႛသတ္ခဵက္မဵား အိႎိၬယအစုိးရ ရုပ္သိမ္း 

ဴပည္သူမဵားဳကား စေတာ့အေရာင္းအ၀ယ္က မတၾင္ကဵယ္ေသး 

ခၝးပတ္ႎႀင့္ လမ္း ကမာၲႛကုန္သၾယ္ေရးကၾန္ရက္႒ကီးအတၾက္ တရုတ္က ေဒၞလာ ၁၂၄ ဘီလီယံ ဴမႀႂပ္ႎႀံ 

ဟၾန္ဒိုင္းႎႀင့္ ကီရာကားမဵား လုံ႓ခံႂေရးခ႗တ္ယၾင္းခဵက္ရႀိသည္ဆို၍ ဴပန္သိမ္းရန္ အမိန္ႛထုတ္ 


ေဳကာ္ဴငာကၸ

 အဖၾဲႛဝင္မဵား
More...

Local Market NewsInternational Market News

 ေဆာင္းပၝးမဵား
ပိုးလမ္းမသစ္႒ကီးေဳကာင့္ ကမာၲ႒ကီး ပုိကဵႂံႚသၾားေစမႀာလား
အိႎိၬယပဲစင္းငုံေစဵးကၾက္လားရာ
အစုိးရႎႀင့္အတူ
သီအုိရီ၊ ေပၞလစီ၊ မဵက္စိလည္
အခၾန္ဆုိသည္မႀာ
တစ္႓ပိႂင္နက္ ေမႀဵာ္လင့္ခဵက္ မနက္ဴဖန္မဵား
ဧည့္သည္ ဖိလစ္ပုိင္ကုိဳကည့္
စမစ္၊ ကားလ္မာခ့္စ္၊ ကိန္းစ္၊ ေစဵးကၾက္ႎႀင့္ အစုိးရ
၂၀၁၇ အိႎိၬယမတ္ပဲေစဵး ေရႀႚဆက္ေကာင္းႎုိင္မည္လား
ကာလရႀည္ ေငၾတန္ဖုိးကဵေ၀ဒနာႎႀင့္ အခဵိန္ယူကုထုံး
  အဴခားေဆာင္းပၝးမဵား
 ေဟာေဴပာပၾဲႎႀင့္အခမ္းအနား
Myanmar-Austria Business Matching
Workshop on development of agricultural sector in Yangon Region
More...
TV သတင္း
[Support] : Transportation | Commerce | Banks| Insurance | Customs | Knowledge Myanmar | Travels | Useful Links
[Site Info] : Home| Contact Us| About Us | Comments | | Make your Home|
[Information] : ForEX | Today Agri Price | Commodity Price | Port Watch | Measurement | Top Ten List | Weather

Powered by eTrade Myanmar Co., Ltd.
For best performance we suggest 1024x768 resolution or higher.
Copyright © 2008 www.etrademyanmar.net All Right Reserved.