Cordial welcome to eTradeMyanmar.com!  Join Free   | Sign up |   Help  |  Translate this page
Language  »   
SEARCH
Welcome: guest Login
Download Font
If you don't see Myanmar Font
Please Download Here

Download Android App

လမ္းညၿန္

ကုန္သၾယ္မႁဴပပၾဲ
Myanmar Banking & Payments Conference
2nd Myanmar Manufacturing Summit 2016

ေဈးကၾက္ႎႀင့္နကၡတ္ေဗဒင္ဴမင္ကၾင္း
နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၁၆.၇.၂၀၁၈ မႀ ၂၂.၇.၂၀၁၈ အထိ)

မိုးေလဝသအေဴခအေန
  Enter a City
  
  Today's Weather
  Current Time On Yangon

International NewsLocal News
တရုတ္သၾင္းကုန္ အားလုံးကို အခၾန္ေကာက္ရန္ အသင့္ရႀိဟု ေဒၞနယ္ထရမ့္ ေဴပာ
တရုတ္ႎုိင္ငံမႀ သၾင္းကုန္ ေဒၞလာ ၅၀၀ ဘီလီယံဖိုး အားလုံးကို အခၾန္ေကာက္႓ပီး တရုတ္ႎႀင့္ ဴဖစ္တည္ေနသည့္ ကုန္သၾယ္ေရးစစ္ပၾဲကို အရႀိန္္ဴမႀင့္လိုက္ရန္ အသင့္ရႀိေနေဳကာင္း အေမရိကန္သမၳတ ေဒၞနယ္ထရမ့္က ေဴပာသည္။ ...
ဆက္လက္ဖတ္ရႁပၝရန္
အိႎၬိယဆန္ ေစဵးကဵ၊ ထုိင္းႎႀင့္ ဗီယက္နမ္ဆန္ ေစဵး႓ငိမ္
တရုတ္သၾင္းကုန္ အားလုံးကို အခၾန္ေကာက္ရန္ အသင့္ရႀိဟု ေဒၞနယ္ထရမ့္ ေဴပာ
ယန္းေငၾ အားေပဵာ့၍ တိုကဵိႂေရာ္ဘာ အနည္းငယ္ ေစဵးတက္
စီးပၾားေရးအားေကာင္းသည့္ဳကား ဗဟိုဘဏ္ မူ၀ၝဒအား ထရမ့္ ေ၀ဖန္
ေရၿေစဵး ေလဵာ့၊ အေရာင္းအား ကဵဆင္းသည့္အေပၞ စိုးရိမ္၍ ေရနံေစဵး ဴမင့္
  အဴခားသတင္းမဵား

 ေရာင္းရန္/ဝယ္ရန္

ေနာက္ဆံုးေရာက္သတင္းမဵား
တရုတ္သၾင္းကုန္ အားလုံးကို အခၾန္ေကာက္ရန္ အသင့္ရႀိဟု ေဒၞနယ္ထရမ့္ ေဴပာ  

ပုံမႀန္ အတုိးႎႁန္း တိုးဴခင္းက လက္ရႀိအခဵိန္ အေကာင္းဆုံးလမ္းေဳကာင္းဟု ကန္ဗဟိုဘဏ္ဥကၠဌ ေဴပာ  

စီးပၾားေရးတံခၝး ပိုမိုဖၾင့္လႀစ္ရန္ တရုတ္ကို အီးယူ တုိက္တၾန္း  

ကခဵင္ႎႀင့္ ရႀမ္းဴပည္နယ္ဳကားတၾင္ တရုတ္-ဴမန္မာ အထူးစီးပၾားေရးဇုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ရႀိ  

လာမည့္ စိုက္ပဵႂိးရာသီအတၾက္ ဘတ္ေငၾ ၃၄ ဘီလီယံေကဵာ္ ဆန္စပၝးကူညီေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ထိုင္းအတည္ဴပႂ  

ဘယ္တုန္းကမႀ ၀င္မလာေသးတဲ့ အေနာက္ကမၲာရဲႚ ရင္းႎႀီးဴမႀႂပ္ႎႀံမႁကို ေစာင့္ဆုိင္းေနတဲ့ ဴမန္မာ  

ဴမန္မာတစ္ႎိုင္ငံလံုးတၾင္ အမႀန္တကယ္ ၀င္ေရာက္သည့္ FDI ပမာဏ ကန္ေဒၞလာ (၁၃၃၁.၇၀၇) သန္းေကဵာ္ရႀိ  

အိႎၬိယမုတ္သုံမုိးရၾာသၾန္းမႁ ပံုမႀန္ေအာက္သာရႀိ၍ ဆန္ႎႀင့္ ပဲမဵႂိးစုံ စုိက္ပဵိႂးမႁကဵဆင္း  

အေမရိကန္၏ သၾင္းကုန္ခၾန္အေပၞ တရုတ္ႎႀင့္ ရုရႀတိုႛ တုံႛဴပန္  

ေရၾးေကာက္ပၾဲအ႒ကိႂ မိုဒီ၏ မဲဆၾယ္မႁအဴဖစ္ ေကာက္ပဲသီးႎႀံ အေဴခခံေစဵးႎႁန္းမဵားကုိ တိုးဴမႀင့္  


ေဳကာ္ဴငာကၸ

 အဖၾဲႛဝင္မဵား
More...

Local Market NewsInternational Market News

 ေဆာင္းပၝးမဵား
ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း၏ အိုင္ဒီယာ၊ သမ၀ၝယမစနစ္ႎႀင့္ ဴမန္မာႎိုင္ငံ
အပ္ေဳကာင္းထပ္ ေဒၞလာ ေ၀ဒနာ
Money Market ရယ္ Capital Market ရယ္ကို ပို႓ပီးတိုးတက္လာေအာင္ လံုး၀ လုပ္ကို လုပ္သင့္႓ပီ
ေပၞလစီအလၾဲ၊ ဖံၾႛ႓ဖိႂးဆဲႎိုင္ငံ၊ ၀င္ေငၾနည္းလူဆင္းရဲမဵားႎႀင့္ ႎိုင္ငံ့အနာဂတ္
အခၾန္ သိုႛမဟုတ္ ဴပည္သူႛရေငၾႎႀင့္ အခၾန္ေကာက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၅
႓ပိႂင္ဆိုင္မႁ ဴပင္းထန္လာမည့္ ၂၀၁၈ ခုႎႀစ္ ဴမန္မာ့ေငၾေဳကးေစဵးကၾက္ အလားအလာ
အီေနသည့္ စေတာ့ေစဵးကၾက္အေဴခအေနႎႀင့္ ၂၀၁၈ အလားအလာ
စီးပၾားေရးဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲမႁ၊ ကုန္ထုတ္စၾမ္းအားစုမဵားႎႀင့္ ဴမန္မာ့စီးပၾားေရး
စတက္ဖေလးရႀင္း၊ ဟာကဵႃလီငေပဵာ့၊ ဴမန္မာ့စီးပၾားေရးအေဆာက္အအုံ
ခရီးရႀည္လၾန္းလႀသည့္ ဴမန္မာႎုိင္ငံ၏စီးပၾားေရးဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရးႎႀင့္ တရုတ္ရင္းႎႀီးဴမႀႂပ္ႎႀံမႁ အလိုက္သင့္
  အဴခားေဆာင္းပၝးမဵား
 ေဟာေဴပာပၾဲႎႀင့္အခမ္းအနား
Open Talk Seminar
Myanmar-Austria Business Matching
Workshop on development of agricultural sector in Yangon Region
More...
TV သတင္း
[Support] : Transportation | Commerce | Banks| Insurance | Customs | Knowledge Myanmar | Travels | Useful Links
[Site Info] : Home| Contact Us| About Us | Comments | | Make your Home|
[Information] : ForEX | Today Agri Price | Commodity Price | Port Watch | Measurement | Top Ten List | Weather

Powered by eTrade Myanmar Co., Ltd.
For best performance we suggest 1024x768 resolution or higher.
Copyright © 2008 www.etrademyanmar.net All Right Reserved.