Cordial welcome to eTradeMyanmar.com!  Join Free   | Sign up |   Help  |  Translate this page
Language  »   
SEARCH
Welcome: guest Login
Download Font
If you don't see Myanmar Font
Please Download Here

Download Android App

လမ္းညၿန္

ကုန္သၾယ္မႁဴပပၾဲ
2nd Myanmar Manufacturing Summit 2016
3rd Myanmar Mining Summit

ေဈးကၾက္ႎႀင့္နကၡတ္ေဗဒင္ဴမင္ကၾင္း
နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၁၆.၁.၂၀၁၇ မႀ ၂၂.၁.၂၀၁၇ အထိ)

မိုးေလဝသအေဴခအေန
  Enter a City
  
  Today's Weather
  Current Time On Yangon

International NewsLocal News
ကန္ဗဟိုဘဏ္ဥကၠဌ၏ အတုိးႎႁန္းတိုးႎိုင္ မႀတ္ခဵက္စကားေဳကာင့္ အာရႀရႀယ္ယာေစဵးကဵကာ ေဒၞလာေစဵးတက္
ယခုႎႀစ္အတၾင္း အေမရိကန္ဗဟိုဘဏ္ အတိုးႎႁန္း ဴမန္ဴမန္ဆန္ဆန္ တိုးႎိုင္ေဴခရႀိဟု ဥကၠဌ ဂဵာနက္ယယ္လန္က အရိပ္အ႕မတ္ေဴပာလိုက္႓ပီးေနာက္ အာရႀရႀယ္ယာမဵား ေစဵးကဵကာ အေမရိကန္ေဒၞလာ ေစဵးက ဦးေမာ့လာသည္။ ...
ဆက္လက္ဖတ္ရႁပၝရန္
ထုိင္းႎိုင္ငံတၾင္ အစိုးရသိုေလႀာင္ေရာ္ဘာ တန္ခဵိန္ ကိုးေသာင္းေကဵာ္ ထုတ္ေရာင္းမည္
အတိုးႎႁန္းဴမႀင့္တင္ႎုိင္ေဴခရႀိဟု ကန္ဗဟိုဘဏ္ဥကၠဌ ေဴပာလိုက္႓ပီးေနာက္ ေရၿေစဵးကဵလာ
အေမရိကန္သိုေလႀာင္မႁကို ေစာင့္ဳကည့္ေန၍ ေရနံေစဵးတက္
ကန္ဗဟိုဘဏ္ဥကၠဌ၏ အတုိးႎႁန္းတိုးႎိုင္ မႀတ္ခဵက္စကားေဳကာင့္ အာရႀရႀယ္ယာေစဵးကဵကာ ေဒၞလာေစဵးတက္
ေဒၞလာေစဵးကဵ၍ ေရနံေစဵးတက္၊ ထရမ့္၏ စီးပၾားေရးမူဝၝဒ မေရရာမႁေဳကာင့္ ေရၿေစဵးတက္
  အဴခားသတင္းမဵား

 ေရာင္းရန္/ဝယ္ရန္

ေနာက္ဆံုးေရာက္သတင္းမဵား
ကန္ဗဟိုဘဏ္ဥကၠဌ၏ အတုိးႎႁန္းတိုးႎိုင္ မႀတ္ခဵက္စကားေဳကာင့္ အာရႀရႀယ္ယာေစဵးကဵကာ ေဒၞလာေစဵးတက္ 

ကန္ထရိုက္လယ္ယာစနစ္ကုိ ဴပည္ပႎုိင္ငံမဵားက စိတ္ဝင္စား 

ဟင္းခတ္အေမၿးအ႒ကိႂင္ အတုဴပႂလုပ္ေနဴခင္းကုိ တရုတ္အာဏာပုိင္မဵားက စုံစမ္းစစ္ေဆး 

ဴမန္မာႛလယ္ယာကၸဖၾံႛ႓ဖိႂးေရး ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖၾဲႛက First Agriculture Master Plan ေရးဆၾဲသၾားမည္ 

မေလးရႀား စားအုန္းဆီဳကမ္းပုိႛကုန္ခၾန္ ၇ ဒႍမ ၅ ရာခုိင္ႎႁန္းတုိးဴမႀင့္မည္ 

ကမာၲႛအခဵမ္းသာဆုံး ရႀစ္ဦး၏ ပိုင္ဆုိင္မႁက ကမာၲႛဆင္းရဲသားတစ္ဝက္၏ ပိုင္ဆိုင္မႁႎႀင့္ ညီမ႖ 

လာမည့္ ဆယ္စုႎႀစ္၌ စီးပၾားေရးမညီမႀဵမႁက ကမာၲႛဖၾႛံ႓ဖိႂးမႁအတၾက္ အဓိကအကဵပ္အတည္းဴဖစ္ 

ပုဂၢလိကၸအေထာက္အကူဴဖစ္ေစရန္ ဥပေဒအခဵိႂႚေဴဖေလ႖ာ့ေပး႓ပီး တရားမဝင္ကုန္သၾယ္မႁကုိ တင္းကဵပ္စၾာကုိင္တၾယ္မည္ဟု အစုိးရေဴပာ 

၂၀၁၇ တၾင္ ကမာၲႛစီးပၾားေရး သင့္ရုံသာဖၾံႛ႓ဖိႂးမည္ဟု ကမာၲႛဘဏ္ ခန္ႛမႀန္း 

ဴပည္တၾင္း ေလာင္စာဆီသုံးစၾဲမႁ ႎႀစ္ႎႀစ္ဆယ္အတၾင္း ႎႀစ္စဥ္ ေဴခာက္ရာခုိင္ႎႁန္း ဴမင့္တက္ဖၾယ္ရႀိ 


ေဳကာ္ဴငာကၸ

 အဖၾဲႛဝင္မဵား
More...

Local Market NewsInternational Market News

 ေဆာင္းပၝးမဵား
၂၀၁၆ စံခဵိန္ကုိမီရန္ မလၾယ္သည့္ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ ဴပည္တၾင္း ပဲေစဵးကၾက္
ဗီယက္နမ္လုပ္မုန္ႛတစ္ထုပ္ကုိ အေဳကာင္းဴပႂ၍ ရင္ခံေနေသာ 'ႎုိင္ငံခဵစ္စိတ္'
ရင္ဘတ္ခဵင္း မထိဳကေသးေသာ ဴပည္သူႛအစုိးရႎႀင့္ အေဴခခံလူတန္းစား
စတက္ဖေလးရႀင္း (သုိႛမဟုတ္) ဟာကဵႃလီ ငေပဵာ့
အဴမန္ႎုတ္ေပးေစခဵင္ေသာ စုိက္ဝင္ေနသည့္ဆူး
စိန္ေခၞေနတဲ့ ေဒၞလာ
စၾန္ႛဦးတီထၾင္လုပ္ငန္းရႀင္မဵားႎႀင့္ ႎုိင္ငံ့စီးပၾားေရး
အေမရိကန္သမၳတ ေရၾးေကာက္ပၾဲအလၾန္ ဴဖစ္ႎုိင္ေဴခ၊ မေရရာေသာ ေဒၞလာ လားရာႎႀင့္ ကဵပ္-ေဒၞလာ လဲလႀယ္ႎႁန္း
ခရုိနီ၊ အန္ထရီ ပရီနားႎႀင့္ ႎုိင္ငံ့အကဵႂိးစီးပၾား
အမဵႂိးစုံ ႒ကိႂးခုန္ေနတဲ့ ေဒၞလာ
  အဴခားေဆာင္းပၝးမဵား
 ေဟာေဴပာပၾဲႎႀင့္အခမ္းအနား
Workshop on development of agricultural sector in Yangon Region
Talks on Unreal Campaign
More...
TV သတင္း
[Support] : Transportation | Commerce | Banks| Insurance | Customs | Knowledge Myanmar | Travels | Useful Links
[Site Info] : Home| Contact Us| About Us | Comments | | Make your Home|
[Information] : ForEX | Today Agri Price | Commodity Price | Port Watch | Measurement | Top Ten List | Weather

Powered by eTrade Myanmar Co., Ltd.
For best performance we suggest 1024x768 resolution or higher.
Copyright © 2008 www.etrademyanmar.net All Right Reserved.