Cordial welcome to eTradeMyanmar.com!  Join Free   | Sign up |   Help  |  Translate this page
Language  »   
SEARCH
Welcome: guest Login
Download Font
If you don't see Myanmar Font
Please Download Here

Download Android App

လမ္းညၿန္

ကုန္သၾယ္မႁဴပပၾဲ
Myanmar Connect 2015 15 & 16 Sept 2015 | Nay Pyi Taw
Banking and Finance Conference 2015 27-29, July, 2015, Yangon

ေဈးကၾက္ႎႀင့္နကၡတ္ေဗဒင္ဴမင္ကၾင္း
နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၂၄.၈.၂၀၁၅ မႀ ၃၀.၈.၂၀၁၅ အထိ)

မိုးေလဝသအေဴခအေန
  Enter a City
  
  Today's Weather
  Current Time On Yangon

International NewsLocal News
အာဆီယံတၾင္ တရုတ္ယၾမ္ေငၾ သုံးစၾဲရန္ အင္ဒိုနီးရႀား အဆုိဴပႂ
ကမာၲႛစီးပၾားေရးတုံႛဆိုင္းမႁမဵားကို အံတုကာ အေရႀႚေတာင္အာရႀေဒသတၾင္း ႎိုင္ငံမဵား၏ ေငၾေဳကးစနစ္အား အကာအကၾယ္ဴဖစ္ေရး အားထုတ္မႁ တစ္ရပ္အဴဖစ္ အာဆီယံ၏ အ႒ကီးဆုံးကုန္သၾယ္ဖက္ဴဖစ္သည့္ တရုတ္ႎႀင့္ ပိုမိုခဵိတ္ဆက္မႁရႀိေနေရး အာဆီယံေဒသတၾင္ တရုတ္ယၾမ္ေငၾ ကို ပိုမိုတၾင္တၾင္ကဵယ္ကဵယ္အသုံးဴပႂသၾားရန္ အင္ဒုိနီးရႀားက အဆိုဴပႂထားသည္။ ...
ဆက္လက္ဖတ္ရႁပၝရန္
ေ႔ကးေသမဵားႎႀင့္ အဴမတ္ေငၾကဵဆင္းဴခင္းမဵား ဴမင့္တက္မႁအေပၞ တရုတ္ဘဏ္မဵား သတိေပး
တရုတ္ရႀယ္ယာေစဵးမဵား ဆက္လက္ဦးေမာ့လာ
ပဲစင္းငုံတင္သၾင္းမႁအေပၞ အိႎိၬယအစိုးရ အမေတာ္ေဳကးေထာက္ပံ့မည္
အာဆီယံတၾင္ တရုတ္ယၾမ္ေငၾ သုံးစၾဲရန္ အင္ဒိုနီးရႀား အဆုိဴပႂ
ေဴမာက္ကိုရီးယားႎႀင့္ နယ္စပ္ကုန္သၾယ္ေရးဇုန္ ဖၾင့္လႀစ္ရန္ တရုတ္ဴပင္ဆင္
  အဴခားသတင္းမဵား

 ေရာင္းရန္/ဝယ္ရန္

ေနာက္ဆံုးေရာက္သတင္းမဵား
အနည္းဆံုးအခေဳကးေငၾ ကဵပ္ (၃၆၀၀) အတည္ဴပႂသတ္မႀတ္ 

အာဆီယံတၾင္ တရုတ္ယၾမ္ေငၾ သုံးစၾဲရန္ အင္ဒိုနီးရႀား အဆုိဴပႂ 

မန္းကုန္စည္ဒိုင္ေကာက္ပဲသီးႎႀံေစဵးကၾက္သိုႛ ႎိုင္ငံဴခားသား အဝင္မဵားေန 

ေရနံေစဵးကဵဴခင္းေဳကာင့္ ပင္လယ္ေကၾႛႎိုင္ငံမဵား၏ စေတာ့ေစဵးမဵား ကဵဆင္း 

မေလးရႀားရင္းဂစ္တန္ဖိုး ၁၇ ႎႀစ္အတၾင္း အနိမ့္ဆုံးသိုႛ ေရာက္ရိႀ 

ကေမာၲဒီးယား ေရာ္ဘာတင္ပုိႛမႁ ယခုႎႀစ္ ပထမ ၆ လတၾင္ ၄၇ ရာခုိင္ႎႁန္း ဴမင့္တက္ 

ယခုႎႀစ္ ဒုတိယသုံးလပတ္ ဂဵပန္စီးပၾားေရး အားေပဵာ့ 

ႎုိဝင္ဘာလအထိ ဴပည္ပသုိႛ ဆန္ဴပန္လည္တင္ပုိႛႎုိင္ဖၾယ္မရႀိ 

ေငၾေဳကးဆုိင္ရာ အဆင့္သတ္မႀတ္ခဵက္ လုပ္ပုိင္ခၾင့္စာလၿာ ဗဟုိဘဏ္ လက္မႀတ္ေရးထုိး 

ဴမန္မာႎုိင္ငံတၾင္ အိမ္သုံးပစၤည္းထုတ္လုပ္ရန္ Samsung ကုမၯဏီ စဥ္းစားေန 


ေဳကာ္ဴငာကၸ

 အဖၾဲႛဝင္မဵား
More...

Local Market NewsInternational Market News

 ေဆာင္းပၝးမဵား
"ကဵပ္ေငၾတန္ဖုိးအားေပဵာ့ေနဴခင္းႎႀင့္ ပတ္သက္၍ စုိးရိမ္သင့္ပၝသလား" ေမးခၾန္းကုိ ေဴဖဆုိဴခင္း
သဘာဝေဘးအႎၨရာယ္ႎႀင့္ တုိင္းဴပည္၏ လုိေငၾ
ဗဟုိဘဏ္ႎႀင့္ ေမ႖ာ္လင့္ခဵက္တစ္စုံတရာအလၾန္
တစ္ေသာင္းတန္ေငၾစကၠႃထုတ္ေဝအ႓ပီး ေနာက္ဆက္တၾဲသက္ေရာက္မႁမဵား
တင္းကဵပ္ေသာ ေငၾေဳကးေပၞလစီ၏ စီးပၾားေရးအေဆာက္အအုံအေပၞ သက္ေရာက္မႁ
တရုတ္စေတာ့ရႀယ္ယာေစဵးကၾက္ထုိးကဵဴခင္း
ႎိုင္ငံတကာလူတတ္႒ကီးမဵားႎႀင့္ ေနာက္မဆုတ္ဘူးဆုိတဲ့ဴမန္မာ့စီးပၾားေရး
ေစဵးကၾက္စီးပၾားေရးစနစ္အတၾက္ ဗဵႂရုိကေရစီဘာလုပ္သင့္သလဲ
ေငၾေဳကးမူဝၝဒ၊ ဘၸာေရးမူဝၝဒႎႀင့္ ေငၾလဲလႀယ္ႎႁန္း
ကဵပ္ေငၾ၏ ဴပင္းထန္ေသာေဝဒနာ၊ ေဆး႓မီးတိုကုထံုးႎႀင့္ အနာဂတ္ေမ႖ာ္လင့္ခဵက္
  အဴခားေဆာင္းပၝးမဵား
 ေဟာေဴပာပၾဲႎႀင့္အခမ္းအနား
"Myanmar Green Energy Summit 2015"
"Seminar on MACCS/MCIS System"
"Communications Strategies for IPOs Seminar"
More...
TV သတင္း
[Support] : Transportation | Commerce | Banks| Insurance | Customs | Knowledge Myanmar | Travels | Useful Links
[Site Info] : Home| Contact Us| About Us | Comments | | Make your Home|
[Information] : ForEX | Today Agri Price | Commodity Price | Port Watch | Measurement | Top Ten List | Weather

Powered by eTrade Myanmar Co., Ltd.
For best performance we suggest 1024x768 resolution or higher.
Copyright © 2008 www.etrademyanmar.net All Right Reserved.