Cordial welcome to eTradeMyanmar.com!  Join Free   | Sign up |   Help  |  Translate this page
Language  »   
SEARCH
Welcome: guest Login
Download Font
If you don't see Myanmar Font
Please Download Here

Download Android App

လမ္းညၿန္

ကုန္သၾယ္မႁဴပပၾဲ
MyanAuto 2015 9-11 October 2015, Yangon
Myanmar Connect 2015 15 & 16 Sept 2015 | Nay Pyi Taw

ေဈးကၾက္ႎႀင့္နကၡတ္ေဗဒင္ဴမင္ကၾင္း
နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၅.၁၀.၂၀၁၅ မႀ ၁၁.၁၀.၂၀၁၅ အထိ)

မိုးေလဝသအေဴခအေန
  Enter a City
  
  Today's Weather
  Current Time On Yangon

International NewsLocal News
အထၾက္ႎႁန္းကဵမည္ခနႛ္မႀန္းခဵက္ေဳကာင့္ အိႎၬိယပဲေစဵးဴမင့္တက္
ပဲအထၾက္ႎႁန္းေလဵာ့နည္းမည္ဟု ခန္ႛမႀန္းမႁမဵားေဳကာင့္ ႓ပီးခဲ့သည့္ ၂ လအတၾင္း ပဲေစဵးမဵား ဴမင့္တက္လာခဲ့သည္။ မုတ္သုံမိုးနည္းဴခင္းေဳကာင့္ စိုက္ပဵိႂးမႁမဵား ဴမင့္တက္ေနလင့္ကစား မိုးပဲသီးႎႀံပဵမ္းမ႖အထၾက္ႎႁန္း ကဵဆင္းႎိုင္ဖၾယ္ရႀိေနသည္။ ...
ဆက္လက္ဖတ္ရႁပၝရန္
  အဴခားသတင္းမဵား

 ေရာင္းရန္/ဝယ္ရန္

ေနာက္ဆံုးေရာက္သတင္းမဵား
အထၾက္ႎႁန္းကဵမည္ခနႛ္မႀန္းခဵက္ေဳကာင့္ အိႎၬိယပဲေစဵးဴမင့္တက္ 

အိႎိၬယ ပဲဴပတ္လပ္ႎိုင္၊ ဴမန္မာ၊ ဳသစေဳတးလဵႎႀင့္ တန္ဇန္းနီးယားတိုႛမႀ တင္သၾင္းရန္ရႀိ 

လက္ရႀိဘၸာႎႀစ္ စီးပၾားေရးတုိးတက္မႁ ၆.၅ ရာခုိင္ႎႁန္းသာရႀိႎုိင္ 

ပဲမဵႂိးစုံစုိက္ဧရိယာမဵားဴပားဴခင္းေဳကာင့္ အိႎိၬယမုတ္သုံသီးႎႀံ စုိက္ပဵႂိးမႁဴမင့္တက္ 

ႎုိင္ငံဴခားရင္းႎႀီးဴမႂပ္ႎႀံမႁဆုိင္ရာ မက္လုံးေပးမႁမဵား ေလ႖ာ့ခဵဖၾယ္ရႀိ 

ႎႀစ္ (၂၀) အတၾင္း ပဲေစဵး တစ္တန္ သိန္း (၂၀) ေကဵာ္ စံခဵိန္တင္ေရာက္ရႀိ 

ရင္းဂစ္ေစဵးအားေပဵာ့ဴခင္းေဳကာင့္ စားအုန္းဆီေစဵး တက္လာႎိုင္ဟု ဒိုရတ္မစ္ထရီ ေဴပာ 

၂၀၁၆ ဆန္တင္သၾင္းမႁခၾဲတမ္းကို တရုတ္က တန္ခဵိန္ ၅ သန္းေကဵာ္ သတ္မႀတ္ထား 

ပၾဲေတာ္ကာလ ဝယ္လိုအားေဳကာင့္ အိႎိၬယတၾင္ ပဲေစဵးဴမင့္လာႎိုင္ 

သီလဝၝစက္မႁဇုန္ ကုမၯဏီ ၄၀ ေကဵာ္ႎႀင့္အတူ စတင္ဖၾင့္လႀစ္႓ပီ 


ေဳကာ္ဴငာကၸ

 အဖၾဲႛဝင္မဵား
More...

Local Market NewsInternational Market News
ယေနႚ မႎၨေလးသဳကားကုန္စည္ဒိုင္တၾင္ ေပၝင္းသဳကား ေစဵးအနည္းငယ္ဴမင့္တက္ (၉.၁၀.၂၀၁၅) မႎၨေလး သဳကားကုန္စည္ဒုိင္
ယေနႛ ေငၾေဳကးေစဵးကၾက္ အေဴခအေန (၉.၁၀.၂၀၁၅ )
ယေနႛ ေရာင္းသူမဵားဘက္မႀ လာမည့္ရက္မဵားတၾင္ မတ္ပဲ ေစဵးဆက္ဴမင့္လာမည္ဟူေသာ ေမ႖ာ္မႀန္း ခဵက္ဴဖင့္ ေရာင္းခဵမႁမရႀိသဴဖင့္ အေရာင္းအဝယ္မဴဖစ္ (၉.၁၀.၂၀၁၅) ဟသႆာတ ကုန္စည္ဒုိင္
ယေနႛ မုံရၾာတၾင္ မုိးသည္းထန္စၾာ ရၾာသၾန္းမႁေဳကာင့္ ကုန္စည္ဒုိင္သုိႛ ကုန္သည္မဵားလာေရာက္မႁ နည္းပၝးသဴဖင့္ ပဲမဵႂိးစုံႎႀင့္ ဆီထၾက္သီးႎႀံမဵား အေရာင္းအဝယ္မဴဖစ္ (၉.၁၀.၂၀၁၅) မံုရၾာကုန္စည္ဒုိင္
ယေနႛ ဴမိႂႛခံပဲခၾဲစက္လုပ္ငန္းရႀင္မဵားက ကုလားပဲေဟာ္လန္ကုိ ဝယ္အားပုံမႀန္ရႀိ (၉.၁၀.၂၀၁၅ ) ဴပည္ကုန္စည္ဒုိင္
  အဴခားသတင္းမဵား

 ေဆာင္းပၝးမဵား
"ကဵပ္ေငၾတန္ဖုိးအားေပဵာ့ေနဴခင္းႎႀင့္ ပတ္သက္၍ စုိးရိမ္သင့္ပၝသလား" ေမးခၾန္းကုိ ေဴဖဆုိဴခင္း
သဘာဝေဘးအႎၨရာယ္ႎႀင့္ တုိင္းဴပည္၏ လုိေငၾ
ဗဟုိဘဏ္ႎႀင့္ ေမ႖ာ္လင့္ခဵက္တစ္စုံတရာအလၾန္
တစ္ေသာင္းတန္ေငၾစကၠႃထုတ္ေဝအ႓ပီး ေနာက္ဆက္တၾဲသက္ေရာက္မႁမဵား
တင္းကဵပ္ေသာ ေငၾေဳကးေပၞလစီ၏ စီးပၾားေရးအေဆာက္အအုံအေပၞ သက္ေရာက္မႁ
တရုတ္စေတာ့ရႀယ္ယာေစဵးကၾက္ထုိးကဵဴခင္း
ႎိုင္ငံတကာလူတတ္႒ကီးမဵားႎႀင့္ ေနာက္မဆုတ္ဘူးဆုိတဲ့ဴမန္မာ့စီးပၾားေရး
ေစဵးကၾက္စီးပၾားေရးစနစ္အတၾက္ ဗဵႂရုိကေရစီဘာလုပ္သင့္သလဲ
ေငၾေဳကးမူဝၝဒ၊ ဘၸာေရးမူဝၝဒႎႀင့္ ေငၾလဲလႀယ္ႎႁန္း
ကဵပ္ေငၾ၏ ဴပင္းထန္ေသာေဝဒနာ၊ ေဆး႓မီးတိုကုထံုးႎႀင့္ အနာဂတ္ေမ႖ာ္လင့္ခဵက္
  အဴခားေဆာင္းပၝးမဵား
 ေဟာေဴပာပၾဲႎႀင့္အခမ္းအနား
"The Future of Myanmar Property"
"Talks on Our Country, Our Environment, Our Future"
More...
TV သတင္း
[Support] : Transportation | Commerce | Banks| Insurance | Customs | Knowledge Myanmar | Travels | Useful Links
[Site Info] : Home| Contact Us| About Us | Comments | | Make your Home|
[Information] : ForEX | Today Agri Price | Commodity Price | Port Watch | Measurement | Top Ten List | Weather

Powered by eTrade Myanmar Co., Ltd.
For best performance we suggest 1024x768 resolution or higher.
Copyright © 2008 www.etrademyanmar.net All Right Reserved.