Cordial welcome to eTradeMyanmar.com!  Join Free   | Sign up |   Help  |  Translate this page
Language  »   
SEARCH
Welcome: guest Login
Download Font
If you don't see Myanmar Font
Please Download Here

Download Android App

လမ္းညၿန္

ကုန္သၾယ္မႁဴပပၾဲ
Myanmar Finance Summit
Myanmar Mobile Services, (VAS, Mobile Money & Digital Payment)

ေဈးကၾက္ႎႀင့္နကၡတ္ေဗဒင္ဴမင္ကၾင္း
နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၂၇.၁၀.၂၀၁၄ မႀ ၂.၁၁.၂၀၁၄ အထိ)

မိုးေလဝသအေဴခအေန
  Enter a City
  
  Today's Weather
  Current Time On Yangon

International NewsLocal News
'ကန္'ဗဟုိဘဏ္ ထုတ္ဴပန္ခဵက္အ႓ပီး ေဒၞလာေဈး ခုန္တက္
အေမရိကန္ဗဟိုဘဏ္မႀ နာလန္ထူဆဲ ႎိုင္ငံစီးပၾားေရးအေပၞ ယံုဳကည္မႁ ရႀိေဳကာင္း ေဖာ္ဴပလိုက္သဴဖင့္ ထိပ္တန္းေငၾေဳကး ၆ မဵိႂးႎႀင့္ ယႀဥ္ရာတၾင္ အသံုးဴပႂေသာ ေဒၞလာညၿန္းကိန္းသည္ ယေနႛတၾင္ ၃ ပတ္ခၾဲအတၾင္း အဴမင့္ဆံုး ေရာက္လာခဲ့သည္။ ...
ဆက္လက္ဖတ္ရႁပၝရန္
'ကန္'ဗဟုိဘဏ္ ထုတ္ဴပန္ခဵက္အ႓ပီး ေဒၞလာေဈး ခုန္တက္
ေဆာင္းသီးႎႀံအေဴခခံေစဵးမဵားကို အိႎၬိယအစိုးရ ဴမႀင့္တင္သတ္မႀတ္
စီးပၾားေရးလုပ္ရန္ အေကာင္းဆံုးေနရာအဴဖစ္ စကႆာပူကို ၉ ႎႀစ္ ဆက္တုိက္ ေရၾးခဵယ္
လက္ကဵန္သီးႎႀံ မဵားေန၍ ဴပည္ပမႀ တင္သၾင္းမႁကို ထိန္းခဵႂပ္မည္ဟု တရုတ္ ေဴပာ
အင္အားဴပင္းဆိုင္ကလုန္း 'နီလိုဖာ' အိႎၬိယႎႀင့္ ပၝကစၤတန္ကမ္းရုိးတန္းသိုႛ ဦးတည္
  အဴခားသတင္းမဵား

 ေရာင္းရန္/ဝယ္ရန္

ေနာက္ဆံုးေရာက္သတင္းမဵား
ဴမန္မာ့အိမ္႓ခံေဴမေစဵးႎႁန္းမဵား ဆက္လက္ ဴမင့္တက္ႎုိင္ေဳကာင္း ဦးသိမ္းေဝ ေဴပာ 

'ကန္'ဗဟုိဘဏ္ ထုတ္ဴပန္ခဵက္အ႓ပီး ေဒၞလာေဈး ခုန္တက္ 

ဴမန္မာကဵပ္ေငၾတန္ဖိုး ၂ ႎႀစ္အတၾင္း အနိမ့္ဆံုးေရာက္လာ 

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀ ပဲပင္ေပၝက္ ဝယ္ယူရန္ ဥေရာပသမဂၢ ကမ္းလႀမ္းထား 

ယခုဘၸာႎႀစ္ ဆန္တန္ခဵိန္ (၁.၅) သန္း တင္ပိုႛႎိုင္မည္ဟု MRF ခန္ႛမႀန္း 

မိုးသီးႎႀံအထၾက္ေလဵာ့ႎိုင္သဴဖင့္ အိႎၬိယပဲေဈးမဵား စတင္ ဴမင့္တက္လာ 

ကမာၲႛေရနံဝယ္လုိအားတုိးတက္မႁ ၅ ႎႀစ္အတၾင္း အနည္းဆံုး ဴဖစ္မည္ဟု IEA ခနႛ္မႀန္း 

မဲေဆာက္အထူးစီးပၾားေရးဇုန္က ထုိင္း-ဴမန္မာ နယ္စပ္ကုန္သၾယ္မႁကို တုိးတက္ေစႎုိင္ 

မေလးရႀားက ပိုႛကုန္ခၾန္ကင္းလၾတ္ခၾင့္ဴဖင့္ စားအုန္းဆီကို အေရာင္းဴမႀင့္တင္ေန 

အဆင့္ဴမင့္အိမ္ရာ တည္ေထာင္ေရးေစဵးကၾက္ႎႀင့္ ဥပေဒဆုိင္ရာကိစၤရပ္မဵား ေဆၾးေႎၾးပၾဲ ကဵင္းပမည္ 


ေဳကာ္ဴငာကၸ

 အဖၾဲႛဝင္မဵား
More...

Local Market NewsInternational Market News

 ေဆာင္းပၝးမဵား
မာယာလႀည့္ကၾက္၊ စီးပၾားေရးအထာႎႀင့္ စည္ပင္သာယာ
အမႁေဆာင္အရာရႀိမဵားႎႀင့္ အင္တာနက္
အင္တာနက္၏ စီးပၾားေရးလုပ္ငန္းအေပၞ အကဵႂိးသက္ေရာက္မႁ ခန္ႛမႀန္းခဵက္မဵား လၾဲေခဵာ္ဴခင္း
ႎုိင္ငံတကာေငၾေဳကးရန္ပုံေငၾအဖၾဲႛ၏ ဴမန္မာႎုိင္ငံ စီးပၾားေရးသုံးသပ္ခဵက္
အာရႀဖၾႛံ႓ဖိႂးေရးဘဏ္၏ သုံးသပ္ခဵက္
ကမာၲႛစီးပၾားေရး မဟာတတိယလႁိင္း
နားဆင္မႀတ္သားမိသမ႖
ေခၝင္းေဆာင္ဟာ စီးပၾားေရးအဴမင္ ရႀိကုိ ရႀိရမယ္
လုပ္ငန္းရႀင္တစ္ေယာက္၏ စၾန္ႛစားမႁမဵား
ဘဏ္တိုးႎႁန္း၊ ႎိုင္ငံဴခားဘဏ္ဖၾင့္လႀစ္ဴခင္းႎႀင့္ ဘၸာေရးေစဵးကၾက္ အလားအလာ
  အဴခားေဆာင္းပၝးမဵား
 ေဟာေဴပာပၾဲႎႀင့္အခမ္းအနား
  "The Challenges of Reform in Myanmar"
"The 2nd International Construction, Power & Mining Exhibition"
  "ASEAN Business and Investment Summit 2014"
"Myanmar Finance Summit"
More...
TV သတင္း
[Support] : Transportation | Commerce | Banks| Insurance | Customs | Knowledge Myanmar | Travels | Useful Links
[Site Info] : Home| Contact Us| About Us | Comments | | Make your Home|
[Information] : ForEX | Today Agri Price | Commodity Price | Port Watch | Measurement | Top Ten List | Weather

Powered by eTrade Myanmar Co., Ltd.
For best performance we suggest 1024x768 resolution or higher.
Copyright © 2008 www.etrademyanmar.net All Right Reserved.