Cordial welcome to eTradeMyanmar.com!  Join Free   | Sign up |   Help  |  Translate this page
Language  »   
SEARCH
Welcome: guest Login
Download Font
If you don't see Myanmar Font
Please Download Here

Download Android App

လမ္းညၿန္

ကုန္သၾယ္မႁဴပပၾဲ
Myanmar Manufacturing Summit

ေဈးကၾက္ႎႀင့္နကၡတ္ေဗဒင္ဴမင္ကၾင္း
ဴမန္မာႎႀစ္သစ္ ၁၃၇၆ ခုႎႀစ္အတၾက္ အေထၾေထၾေဟာကိန္း

မိုးေလဝသအေဴခအေန
  Enter a City
  
  Today's Weather
  Current Time On Yangon

International NewsLocal News
ေရၾးေကာက္ပၾဲ႓ပီးသည္အထိ အိႎိၬယ ပဲေဈး၊ ဆီေဈး ႓ငိမ္မည္ဟု ခန္ႛမႀန္း
ေဒၞလာႎႀင့္ ယႀဥ္ေသာ ရူပီးေငၾတန္ဖုိး ဴမင့္လာသဴဖင့္ အိႎိၬယဴပည္သူမဵား ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ ေငၾေဖာင္းပၾမႁဴပႍနာမႀာ အတန္ငယ္ အသက္ရႀႃေခဵာင္စ ရာ ဴဖစ္လာသည္။ ဴပည္ပမႀ တင္သၾင္းေသာ ပဲမဵႂိးစံုႎႀင့္ စားသံုးဆီမဵားလည္း ေဈးကဵဆင္းလာ႓ပီး ေရၾးေကာက္ပၾဲကာလ ႓ပီးဆံုးသည္အထိ ကုန္ေဈးႎႁန္းမဵား ဆက္လက္ တည္႓ငိမ္ေနမည္ဟု ကုန္သည္မဵားက သုံးသပ္ဳကသည္။ ...
ဆက္လက္ဖတ္ရႁပၝရန္
အတိုးႎႁန္း ေလဵာ့ခဵဖၾယ္ မရႀိသဴဖင့္ ယူရိုႎႀင့္ ယႀဥ္သည့္ ေဒၞလာေစဵး ထုိးကဵ
ဖုိႛဒ္ Focus ကား ေရာင္းအားအေကာင္းဆံုးအဴဖစ္ ၂ ႎႀစ္ဆက္ ရပ္တည္
မတ္လအတၾင္း တရုတ္ ပိုႛကုန္၊ သၾင္းကုန္ကၸ သိသာစၾာ ကဵဆင္း
ကမာၲႛစီးပၾားေရးအေပၞ ႓ခိမ္းေဴခာက္ေနသည့္ အႎၨရာယ္မဵားကုိ IMF စိုးရိမ္ေနဆဲ
ေရႀႚႎႀစ္မဵားအတၾင္း အာဆီယံ စီးပၾားေရးအလားအလာ ေကာင္းမၾန္ေနဟု ဆုိ
  အဴခားသတင္းမဵား

 ေရာင္းရန္/ဝယ္ရန္

ေနာက္ဆံုးေရာက္သတင္းမဵား
တုိင္းေဒသ႒ကီး၊ ဴပည္နယ္အစိုးရမဵားႎႀင့္ ပူးေပၝင္း၍ အခၾန္ေကာက္ခံမည္  

ေရၾးေကာက္ပၾဲ႓ပီးသည္အထိ အိႎိၬယ ပဲေဈး၊ ဆီေဈး ႓ငိမ္မည္ဟု ခန္ႛမႀန္း 

၂၀၁၄-၁၅ ဘက္ဂဵက္လိုေငၾဴပမႁ ဂဵီဒီပီ၏ (၄.၂) ရာခိုင္ႎႁန္း ရႀိေနသည္ကုိ သတိထားရန္လို  

တရုတ္၊ အေရႀႚအာရႀ၏ စီးပၾားေရးတိုးတက္မႁမႀန္းခဵက္ကို ကမာၲႛဘဏ္ ဴပင္ဆင္ 

အာဆီယံေဒသတၾင္း၌ ဴမန္မာ့စီးပၾားေရးတုိးတက္မႁ အဴမင့္ဆံုး ဴဖစ္မည္ဟု ADB ခန္ႛမႀန္း 

ဴပည္ပသိုႛ ပဲတင္ပိုႛမႁကုိ အိႎိၬယ ဆက္လက္ ပိတ္ပင္ 

၂၀၁၃-၁၄ ဴမန္မာ့ဆန္တင္ပိုႛမႁ ယခင္ဘၸာႎႀစ္ထက္ ေလဵာ့နည္း  

အခၝမဲ့မုိးေဳကာင့္ အိႎိၬယေဆာင္းသီးႎႀံအထၾက္ ၁၅ ရာခုိင္ႎႁန္းခန္ႛ ေလဵာ့ကဵႎုိင္ 

ခရိုင္းမီးယား-ယူကရိန္းအေရး စိုးရိမ္မႁမဵားေဳကာင့္ ကမာၲႛဂဵံႂေစဵး တက္ 

ဴမန္မာ့ SME လုပ္ငန္းမဵား AFTA ေရာက္လ႖င္ ေပဵာက္ကၾယ္သၾားႎုိင္ 


ေဳကာ္ဴငာကၸ

 အဖၾဲႛဝင္မဵား
More...

Local Market NewsInternational Market News
ဴမန္မာႎႀစ္သစ္ကူး သ႒ကႆန္ပၾဲေတာ္အခၝရက္ နီးကပ္လာသဴဖင့္ မႎၨေလးကုန္စည္ဒိုင္တၾင္ လယ္ယာထၾက္ကုန္မဵား အေရာင္းအဝယ္မဴဖစ္ (၁၁.၄.၂၀၁၄) မႎၨေလး ကုန္စည္ဒိုင္
ယေနႛ ေငၾေဳကးေစဵးကၾက္ အေဴခအေန (၁၁.၄.၂၀၁၄ )
ဴမန္မာႎႀစ္သစ္ကူး သ႒ကႆန္ပၾဲေတာ္ရက္ နီးကပ္လာသဴဖင့္ အေရာင္းအဝယ္ဴပႂလုပ္သူမဵား လာေရာက္မႁနည္းသဴဖင့္ သဳကားကုန္စည္ဒိုင္တၾင္ အေရာင္းအဝယ္မဴဖစ္ (၁၁.၄.၂၀၁၄) မႎၨေလး သဳကားကုန္စည္ဒုိင္
ကမၲာ့ Crude Oil၊ ရန္ကုန္ႎႀင့္ မႎၨေလးမႀ ဒီဇယ္ဆီႎႀင့္ ဓာတ္ဆီ (၁၁.၄.၂၀၁၄) ေလာင္စာဆီ ေဈးကၾက္
ဴမန္မာႎႀစ္သစ္ကူး သ႒ကႆန္ပၾဲေတာ္အခၝရက္ နီးကပ္လာသဴဖင့္ ေတာင္႒ကီးစည္ဒိုင္တၾင္ လယ္ယာထၾက္ကုန္မဵား အေရာင္းအဝယ္မဴဖစ္ (၁၁.၄.၂၀၁၄) ေတာင္႒ကီး ကုန္စည္ဒုိင္
  အဴခားသတင္းမဵား

 ေဆာင္းပၝးမဵား
ဘယ္ကၾင္းမႀာ ဘယ္လိုကန္ဳကမလဲ
ဖရီး ငၝးခဵက္၊ ေအအီးစီ လူသစ္မဵားႎႀင့္ ငၝ့ ဒိန္ခဲ
ေလးတဲ့ ေဆးေတၾ
ဴမန္မာႎုိင္ငံ ပုဂၢလိကပိုင္ဴပႂေရးႎႀင့္ ပတ္သက္၍ အ႒ကံႂဴပႂခဵက္မဵားႎႀင့္ စဥ္းစားဆင္ဴခင္မႁမဵား (၂)
စီးပၾားေရးစနစ္ႎႀင့္ အခၾန္
သံုးႎႀစ္ခရီး
အစိုးရရင္ေငၾႛ ေမ႖ာ္လင္ႛေနတဲႛ ဴမန္မာ SME လုပ္ငန္းရႀင္ေတၾ
ဴမန္မာႎုိင္ငံ ပုဂၢလိကပိုင္ဴပႂေရးႎႀင့္ ပတ္သက္၍ အ႒ကံဴပႂခဵက္မဵားႎႀင့္ စဥ္းစားဆင္ဴခင္မႁမဵား
ခရိုနီေခတ္ ကုန္ေတာ့မည္လား
အာရႀႎုိင္ငံမဵား၏ ႎုိင္ငံေရး၊ စီးပၾားေရးႎႀင့္ ဖၾံႛ႓ဖႂိးေရး
  အဴခားေဆာင္းပၝးမဵား
 ေဟာေဴပာပၾဲႎႀင့္အခမ္းအနား
"Role of Financial Institutions in Developing Countries"
"International Branded Show 2014"
"Agricultural Mechanization in Myanmar"
More...
TV သတင္း
[Support] : Transportation | Commerce | Banks| Insurance | Customs | Knowledge Myanmar | Travels | Useful Links
[Site Info] : Home| Contact Us| About Us | Comments | | Make your Home|
[Information] : ForEX | Today Agri Price | Commodity Price | Port Watch | Measurement | Top Ten List | Weather

Powered by eTrade Myanmar Co., Ltd.
For best performance we suggest 1024x768 resolution or higher.
Copyright © 2008 www.etrademyanmar.net All Right Reserved.