Cordial welcome to eTradeMyanmar.com!  Join Free   | Sign up |   Help  |  Translate this page
Language  »   
SEARCH
Welcome: guest Login
Download Font
If you don't see Myanmar Font
Please Download Here

Download Android App

လမ္းညၿန္

ကုန္သၾယ္မႁဴပပၾဲ
Myanmar Banking & Payments Conference
2nd Myanmar Manufacturing Summit 2016

ေဈးကၾက္ႎႀင့္နကၡတ္ေဗဒင္ဴမင္ကၾင္း
နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၁၄.၆.၂၀၂၁ မႀ ၂၀.၆.၂၀၂၁ အထိ)

မိုးေလဝသအေဴခအေန
  Enter a City
  
  Today's Weather
  Current Time On Yangon

International NewsLocal News
တရုတ္ကို ဖက္႓ပိႂင္ေရးအတၾက္ ဂဵီ-၇ ႎိုင္ငံမဵားက အေဴခခံအေဆာက္အအုံတည္ေဆာက္ေရးတၾင္ ဝင္ေငၾနည္း ႎိုင္ငံမဵားအား ေထာက္ပံ့မည္
တရုတ္ကို ယႀဥ္႓ပိႂင္ေရး ႒ကိႂးပမ္းေနေသာ ဂဵီ-၇ ႎိုင္ငံ ေခၝင္းေဆာင္မဵားသည္ ပိုမိုေကာင္းမၾန္ေသာ အေဴခခံအေဆာက္အအုံ တည္ေဆာက္ေရး၌ ဝင္ေငၾနည္းႎႀင့္ ဝင္ေငၾအလယ္အလတ္ႎိုင္ငံမဵားအား ေထာက္ပံ့မည့္ အစီအစဥ္ကို အတည္ဴပႂခဵမႀတ္လိုက္ဳက႓ပီ ဴဖစ္သည္။ ...
ဆက္လက္ဖတ္ရႁပၝရန္
Bitcoin အား တရားဝင္ေငၾေဳကးအဴဖစ္ သုံးစၾဲရာ၌ ကူညီရန္ အယ္လ္ဆာေဗဒို၏ ေမတၨာရပ္ခံခဵက္ကို ကမာၲႚဘဏ္ ဴငင္း
ကမာၲႚ တတိယအ႒ကီးဆုံး ဴဖစ္ႎိုင္သည့္ စိန္တုံးအား ေဘာ့ဆၾာနာ၌ တူးေဖာ္ေတၾႛရႀိ
ဂဵိႂးဘိုင္ဒင္ႎႀင့္ ပူတင္က ထိပ္သီးစည္းေဝးကို အမၿမ္းတင္ေသာ္လည္း သေဘာထားကၾဲမႁမဵား ကဵန္ရႀိဆဲ ဴဖစ္
JPX RSS-3 ေရာ္ဘာ ေဈးဆက္ကဵ
ထိုင္ဝမ္ ေလေဳကာင္းကာကၾယ္ေရးဇုန္ထဲ တရုတ္တိုက္ေလယာဥ္ႎႀင့္ နဵႃကလီးယားဗုံး႒ကဲေလယာဥ္မဵား ကဵႃးေကဵာ္ဝင္ေရာက္
  အဴခားသတင္းမဵား

 ေရာင္းရန္/ဝယ္ရန္

ေနာက္ဆံုးေရာက္သတင္းမဵား
တရုတ္ကို ဖက္႓ပိႂင္ေရးအတၾက္ ဂဵီ-၇ ႎိုင္ငံမဵားက အေဴခခံအေဆာက္အအုံတည္ေဆာက္ေရးတၾင္ ဝင္ေငၾနည္း ႎိုင္ငံမဵားအား ေထာက္ပံ့မည္  

တရုတ္၏ တစ္အိမ္ေထာင္ ကေလး သုံးဦး ေပၞလစီက ႎိုင္ငံ၏ ေမၾးဖၾားႎႁန္းကို ေဴပာင္းလဲႎိုင္မည္ မဟုတ္  

ဆယ္ႎႀစ္ေကဵာ္ကာလအတၾင္း ကမာၲႚစားနပ္ရိကၡာေဈးႎႁန္း အဴမန္ဆုံးႎႁန္းဴဖင့္ ခုန္တက္  

Primark ႎႀင့္ H&M က ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀ အ၀တ္အထည္မဵားကုိ ဴပန္လည္မႀာယူ  

ယခုႎႀစ္ ဴမန္မာႎုိင္ငံ၏ ကုန္သၾယ္ေရး ရည္မႀန္းခဵက္ကုိ ၁၆ ရာခုိင္ႎႁန္းေလႀဵာ့ခဵ  

ဒီဂဵစ္တယ္ေငၾေဳကးကို တရုတ္က ႓ဖိႂခၾင္း၍ Bitcoin ေဈးကဵ  

အေမရိကန္ ဆီပိုက္လိုင္းကို ဟက္ကာတိုက္ခိုက္သည့္ ဂိုဏ္းအား ေဒၞလာ ၅ သန္း ေပးခဲ့ရ  

အေမရိကန္၌ ေလာင္စာဆီပိုက္လိုင္း တိုက္ခိုက္ခံရ၍ အလုအယက္ ဝယ္ယူမႁမဵား ဴဖစ္  

တရုတ္က မႀဵတစၾာ မကဵင့္႒ကံလႀဵင္ ထုတ္ကုန္မဵား သပိတ္ေမႀာက္ခံရႎိုင္သည္ဟု ဆို  

ဝၝရင္ဘူးဖတ္က ကန္ေဒၞလာ ဘီလီယံ ၁၀၀ ေကဵာ္ ခဵမ္းသာသည့္ တန္းဝင္သူေဌး႒ကီး ဴဖစ္လာ  


ေဳကာ္ဴငာကၸ

 အဖၾဲႛဝင္မဵား
More...

Local Market NewsInternational Market News
ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခဵိန္း (YSX) ရႀယ္ယာေစဵးႎႁန္းမဵားႎႀင့္ အေရာင္းအဝယ္ဴဖစ္မႁ အေဴခအေန (၁၉.၃.၂၀၂၁) (နံနက္ ၁၀း၀၀ နာရီ)
ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခဵိန္း (YSX) ရႀယ္ယာေစဵးႎႁန္းမဵားႎႀင့္ အေရာင္းအဝယ္ဴဖစ္မႁ အေဴခအေန (၁၉.၃.၂၀၂၁) (မၾန္းလၾဲ ၁း၀၀ နာရီ)
ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခဵိန္း (YSX) ရႀယ္ယာေစဵးႎႁန္းမဵားႎႀင့္ အေရာင္းအဝယ္ဴဖစ္မႁ အေဴခအေန (၁၈.၃.၂၀၂၁) (နံနက္ ၁၀း၀၀ နာရီ)
ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခဵိန္း (YSX) ရႀယ္ယာေစဵးႎႁန္းမဵားႎႀင့္ အေရာင္းအဝယ္ဴဖစ္မႁ အေဴခအေန (၁၈.၃.၂၀၂၁) (မၾန္းလၾဲ ၁း၀၀ နာရီ)
ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခဵိန္း (YSX) ရႀယ္ယာေစဵးႎႁန္းမဵားႎႀင့္ အေရာင္းအဝယ္ဴဖစ္မႁ အေဴခအေန (၁၇.၃.၂၀၂၁) (နံနက္ ၁၀း၀၀ နာရီ)
  အဴခားသတင္းမဵား

 ေဆာင္းပၝးမဵား
ကိုဗစ္ဒဏ္ခံ ဖၾံႛ႓ဖိႂးဆဲႎိုင္ငံမဵား၏ ေသာက
ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္၏ စီးပၾားေရးသက္ေရာက္မႁ၊ အကဵႂိးဆက္ႎႀင့္ အနာဂတ္အတၾက္ဴပင္ဆင္မႁ
နဂၝးတိုႚေပးတဲ့ အခၝးသီးဆုံး ကိုဗစ္ေဝဒနာ
အန္ဒဲမစ္ခ္၊ အက္ပီဒဲမစ္ခ္၊ ပန္ဒဲမစ္ခ္ ႎႀင့္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္
နဂၝး၏ အာဂဵင္ဒၝအသစ္ႎႀင့္ ဴမန္မာ့စီးပၾားေရး ရင္ခုန္၊ ရင္တုန္
စီးပၾားေရးကဵဆင္းမႁ၊ ႎိႁးထမႁကုထံုး
အဖိစီးဆုံး စီးပၾားေရးေသာက ဒီဖေလးရႀင္း
ေအာင္ဘာေလထီ၊ အစိုးရ၊ ဴပည္သူ
ေငၾေဳကးႎႀင့္ ေရၿေဈးကၾက္ လားရာ
"ဴမန္မာ ကုမၯဏီေတၾအတၾက္ အေရး႒ကီးဆံုး လိုအပ္ခဵက္က လူသား အရင္းအဴမစ္ပၝ၊ ေငၾေဳကး အရင္းအႎႀီးက ဒုတိယ"
  အဴခားေဆာင္းပၝးမဵား
 ေဟာေဴပာပၾဲႎႀင့္အခမ္းအနား
Open Talk Seminar
Myanmar-Austria Business Matching
Workshop on development of agricultural sector in Yangon Region
More...
TV သတင္း
[Support] : Transportation | Commerce | Banks| Insurance | Customs | Knowledge Myanmar | Travels | Useful Links
[Site Info] : Home| Contact Us| About Us | Comments | | Make your Home|
[Information] : ForEX | Today Agri Price | Commodity Price | Port Watch | Measurement | Top Ten List | Weather

Powered by eTrade Myanmar Co., Ltd.
For best performance we suggest 1024x768 resolution or higher.
Copyright © 2008 www.etrademyanmar.net All Right Reserved.