Cordial welcome to eTradeMyanmar.com!  Join Free   | Sign up |   Help  |  Translate this page
Language  »   
SEARCH
Welcome: guest Login
Download Font
If you don't see Myanmar Font
Please Download Here

Download Android App

လမ္းညၿန္

ကုန္သၾယ္မႁဴပပၾဲ
Myanmar Finance Summit
Myanmar Mobile Services, (VAS, Mobile Money & Digital Payment)

ေဈးကၾက္ႎႀင့္နကၡတ္ေဗဒင္ဴမင္ကၾင္း
နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၈.၉.၂၀၁၄ မႀ ၁၄.၉.၂၀၁၄ အထိ)

မိုးေလဝသအေဴခအေန
  Enter a City
  
  Today's Weather
  Current Time On Yangon

International NewsLocal News
ကမာၲႛေရၿေစဵး ဇန္နဝၝရီေနာက္ပိုင္း အနိမ့္ဆံုးသိုႛ ကဵဆင္း
အေမရိကန္ဗဟိုဘဏ္မႀ အတိုးႎႁန္းမဵားကို ခန္ႛမႀန္းသည္ထက္ ေစာ၍ ဴမႀင့္တင္လာမည္ဟု ခန္ႛမႀန္းထား၍ ေငၾေဖာင္းပၾမႁအကာအကၾယ္အဴဖစ္ အသံုးဴပႂေသာ ေရၿကို ဴပန္လည္ေရာင္းထုတ္လာဳကရာ ေရၿေစဵးမႀာ ဇန္နဝၝရီေနာက္ပိုင္း အနိမ့္ဆံုးသိုႛ ကဵဆင္းသၾားခဲ့သည္။ ...
ဆက္လက္ဖတ္ရႁပၝရန္
Sinopec လုပ္ငန္းခၾဲတစ္ခုက ရႀယ္ယာမဵား ထုတ္ေရာင္းမည္
အိႎၬိယ မုိးစပၝးစုိက္ဧက ပံုမႀန္ထက္ ေကဵာ္လၾန္၊ ပဲစုိက္ဧက ဆက္ေလဵာ့ေန
ထုိင္းဝန္႒ကီးခဵႂပ္သစ္ ဴမန္မာႎိုင္ငံသိုႛ တရားဝင္ခရီးစဥ္ လာေရာက္မည္
ကမာၲႛစားေသာက္ကုန္ေစဵးႎႁန္းမဵား ၄ ႎႀစ္အတၾင္း အနိမ့္ဆံုးေရာက္
ကမာၲႛေရၿေစဵး ဇန္နဝၝရီေနာက္ပိုင္း အနိမ့္ဆံုးသိုႛ ကဵဆင္း
  အဴခားသတင္းမဵား

 ေရာင္းရန္/ဝယ္ရန္

ေနာက္ဆံုးေရာက္သတင္းမဵား
ကမာၲႛေရၿေစဵး ဇန္နဝၝရီေနာက္ပိုင္း အနိမ့္ဆံုးသိုႛ ကဵဆင္း 

၂၀၃၀ တၾင္ ဴမန္မာ့ဂဵီဒီပီ ၉.၅ ရာခုိင္ႎႁန္း ရႀိႎိုင္ဟု ADB ခန္ႛမႀန္း 

ဴမန္မာ့ ေသး/လတ္ လုပ္ငန္းမဵားအဆင့္ ဖံၾႚ႓ဖိႂးဆဲႎုိင္ငံမဵားမႀာပင္ အနိမ့္ဆံုးစာရင္းဝင္ 

၂၀၁၃ ၌ တရုတ္က ကမာၲႛတတိယေဴမာက္ အ႒ကီးဆံုးရင္းႎႀီးဴမႀႂပ္ႎႀံသူ ဴဖစ္ခဲ့ 

ဴမန္မာ့ဆန္ တန္ခဵိန္ ၁ သိန္းကို အိႎၬိယ ဝယ္ယူ တင္သၾင္းမည္ 

မေလးရႀားမႀ စားအုန္းဆီပိုႛကုန္ခၾန္ကို ၂ လဳကာ ကင္းလၾတ္ခၾင့္ဴပႂ 

ကမာၲႛယႀဥ္႓ပိႂင္ႎုိင္စၾမ္းအရႀိဆုံး စီးပၾားေရးႎုိင္ငံအဴဖစ္ ဆၾစ္ဇာလန္ ဆက္လက္ ရပ္တည္ 

တရုတ္သိုႛ ဴမန္မာ့ဆန္ တရားဝင္တင္ပုိႛႎုိင္ေရး ယခုလအတၾင္း သေဘာတူလက္မႀတ္ ေရးထုိးမည္ 

အီဘုိလာကူးစက္ေရာဂၝစနက္ေဳကာင့္ ထိုင္းဆန္တင္ပိုႛသူမဵား အခက္႒ကံႂ 

ဗီယက္နမ္ လယ္ယာထၾက္ကုန္မဵားအတၾက္ တရုတ္က အဓိကဝယ္လက္ ဴဖစ္ေနဆဲ 


ေဳကာ္ဴငာကၸ

 အဖၾဲႛဝင္မဵား
More...

Local Market NewsInternational Market News

 ေဆာင္းပၝးမဵား
ဖၾံႛ႓ဖိႂးေရးဆိုင္ရာ ဖိုရမ္မဵား၊ ႎုိင္ငံတကာပံ့ပိုးမႁမဵားႎႀင့္ ဴဖစ္တန္ေဴခမဵား
တရုတ္ႎိုင္ငံ စီးပၾားေရးလုပ္ငန္းမဵား ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲမႁ
အနည္းဆံုးအခေဳကးေငၾဥပေဒ ကဵင့္သံုးဴခင္း၏ အေကာင္းအဆိုး၊ အေဳကာင္းအကဵိႂး
ကမာၲႛအသက္ေမၾးဝမ္းေကဵာင္းပညာေစဵးကၾက္
ကမာၲဆန္လာဴခင္းႎႀင့္ ဆူ႒ကႂံနိမ့္ဴမင့္ ကၾာဟမႁ
ေမးခၾန္းမဵား၊ အကဵင့္ပဵက္ခဵစားမႁမဵားႎႀင့္ ေဴဖရႀင္းေပးႎုိင္တဲ့ လက္နက္က ခင္ဗဵားတုိႛလက္ထဲမႀာပဲ ရႀိတယ္
ႎႀလံုးလႀ အားမ႖ေဴခ
ဴပည္ပေရာက္ႎိုင္ငံသားမဵားက ဴပန္ပိုႛေငၾႎႀင့္ တိုင္းဴပည္၏ စီးပၾားေရးတိုးတက္မႁ
ဴပည္ပအကူအညီႎႀင့္ စီးပၾားေရးတိုးတက္မႁ
စားနပ္ရိကၡာေစဵးႎႁန္း၊ လူဆင္းရဲတိုႛ၏ ေသာကႎႀင့္ သဘာဝေဘးအႎၨရာယ္ဆိုင္ရာ ႒ကိႂတင္ဴပင္ဆင္မႁ
  အဴခားေဆာင္းပၝးမဵား
 ေဟာေဴပာပၾဲႎႀင့္အခမ္းအနား
 "Political and Economic Climate in Transitional Period"
 "The Myanmar Global Investment Forum"
 "Myanmar Connect 2014"
"Myanmar Finance Summit"
More...
TV သတင္း
[Support] : Transportation | Commerce | Banks| Insurance | Customs | Knowledge Myanmar | Travels | Useful Links
[Site Info] : Home| Contact Us| About Us | Comments | | Make your Home|
[Information] : ForEX | Today Agri Price | Commodity Price | Port Watch | Measurement | Top Ten List | Weather

Powered by eTrade Myanmar Co., Ltd.
For best performance we suggest 1024x768 resolution or higher.
Copyright © 2008 www.etrademyanmar.net All Right Reserved.